Behandling av avloppsvatten i glesbygden

I glesbygden ska en fastighet ha en redogörelse för avloppsvattensystem. Du kan ansöka om tillstånd att avvika från behandlingskraven på avloppsvatten. Du behöver ett åtgärdstillstånd för att bygga ett avloppsvattensystem eller ändra det.

En fastighet som inte har anslutit sig till spillvattenavlopp ska följa de krav på behandling av hushållsavloppsvatten som ställts på fastigheten. Avloppsvatten ska behandlas så att de inte orsakar hälsorisk eller risk för förorening av miljön.

Fastigheten ska ha en skriftlig redogörelse för systemet för behandling av avloppsvatten.

Du kan ansöka om tillstånd att avvika från behandlingskraven på avloppsvatten. Stadens miljötjänster kan bevilja tillstånd för avvikelse bland annat på grund av hög ålder eller hälsotillstånd hos innehavaren av fastigheten eller innehavarens ekonomiska situation. Stadens miljötjänster kan bevilja avvikelse endast om den bristfälliga behandlingen av avloppsvatten inte orsakar risk för förening av miljön.

Du behöver ett åtgärdstillstånd för att bygga ett avloppsvattensystem eller ändra det.

Ansök om tillstånd att avvika från behandlingskraven på avloppsvatten

Ansök om tillstånd att avvika från behandlingskraven på avloppsvatten av stadens miljötjänster elektroniskt via tjänsten Lupapiste. Stadens miljötjänster kan bevilja avvikelse högst för 5 år åt gången.

Ytterligare upplysningar

- Bilaga 1: situationsplan (till exempel i skala 1:500) med lägena på byggnader, system för behandling av avloppsvatten samt deras avstånd till diken,
vattendrag, hushållsvattenbrunnar och fastighetsgränser

- Bilaga 2: Beskrivning av systemet för avloppsvatten (på finska)

- Bilaga 3A: Liten mängd av avloppsvatten (på finska)

- Bilaga 3B: Anslutning till avloppsnät (på finska)

- Bilaga 3C: Fastighetsinnehavarens höga ålder och övriga livssituationer

- Bilaga 3D: Fastighetsinnehavarens långvariga arbetslöshet eller sjukdom eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning

Uträtta ärenden på webben

Ansök om tillstånd att avvika från behandlingskraven på avloppsvatten

Kräver identifiering.

Utarbeta en redogörelse för systemet för avloppsvatten

Varje fastighet ska ha en skriftlig redogörelse för systemet för behandling av det avloppsvatten som uppkommer på fastigheten. Fyll i redogörelsen, bevara den på fastigheten och uppvisa den för myndigheter på begäran.

Gå till redogörelsen för systemet för avloppsvatten (på finska, pdf)

Gå till redogörelsen för systemet för avloppsvatten (på finska, docx)

Byggande av systemet för avloppsvatten eller ändringar i systemet 

Om du bygger ett nytt fastighetsspecifikt system för avloppsvatten eller ändrar systemet som redan finns på fastigheten, behöver du ett åtgärdstillstånd. Anlita i ett tillräckligt tidigt skede en kvalificerad planerare med behövlig kompetens i att utarbeta plan och övriga handlingar för systemet för avloppsvatten. 

När du fyller i ansökan för åtgärdstillstånd, får du mer detaljerad information om de bilagor som behövs i Lupapiste. Du behöver vanligtvis åtminstone följande bilagor:

Läs närmare anvisningar:  Åtgärdstillstånd för behandlingsanordningar för hushållsvatten i glesbygden (pdf, 1 MT, på finska)

Läs mer om åtgärdstillstånd eller  ansök om åtgärdstillstånd elektroniskt i Lupapiste (Länk leder till extern tjänst)

Vanliga frågor

I glesbygden kan du leda små mängder av orenat hushållsavloppsvatten i marken på bostadsfastigheten om mängderna inte innehåller avloppsvatten från vattenklosetten och om mängden av avloppsvatten är liten och den inte orsakar risk för förorening av miljön.

Vattenmängden anses vara liten till exempel då om hushållsvatten bärs eller leds med en tillfällig vattenledning eller om fastigheten är anspråkslös med tanke på vattenförbrukningen och utrustningen. Kontakta oss med Lupapistes rådfunktion om du inte är säker på om du behöver tillstånd.

En förutsättning för tillstånd att avvika från kraven är att belastningen på miljön med hänsyn till användningen av fastigheten ska anses vara anmärkningsvärt obetydlig jämfört med den belastning som obehandlat avloppsvatten ger upphov till eller att de åtgärder som krävs för att förbättra behandlingssystemet bedömda som en helhet är oskäliga för fastighetsinnehavaren på grund av de höga kostnaderna och de tekniska kraven.

Vid bedömningen av om åtgärderna är oskäliga för innehavaren av en fastighet tar staden hänsyn till

  1. fastighetens läge på ett område som ska anslutas till ett avloppsnät
  2. hög ålder hos innehavaren av fastigheten och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssituation
  3. långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning.

Staden kan bevilja avvikelse endast om behandlingen av avloppsvatten på fastigheten har ordnats så att den inte orsakar risk för förorening av miljön.

Ett beviljat tillstånd förfaller om användningen av fastigheten ändras så att belastningen ökar eller fastigheten byter ägare eller innehavare.