Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Byggande av småhus

Hur framskrider processen för byggande av småhus i Helsingfors? Vad är bra att beakta till exempel när man bygger egnahemshus eller parhus?

På den här sidan

Gå vidare så här

Ta en behörig planerare till hjälp redan i anskaffningsskedet för tomten. Det lönar sig att reservera minst ett år för planeringen.

Huvudplaneraren fungerar som kontaktperson för byggnadstillsynen och utreder hurdan byggnad som kan byggas på tomten.

Småhusplanerarens utbildning och erfarenhet ska vara på den nivå som planeringsuppgiften förutsätter. Småhusprojekt i Helsingfors är krävande objekt. Du kan säkerställa planerarens behörighet via Lupapistes rådgivningsbegäran. 

Bekanta dig med behörighetsvillkoren på Rakennustarkastusyhdistys webbplats(Länk leder till extern tjänst)

Planläggningen ska följa den gällande detaljplanen, byggnadsordningen, de regionala plananvisningarna och andra föreskrifter.

Sköt registreringen av fastigheten som tomt, efter att du har köpt eller hyrt fastigheten. Registreringen av fastigheten som tomt ska inledas innan bygglovet beviljas.

De kartor som behövs som utgångsdata till bygglovet beställs via stadsmätningens tjänst Karttakori(Länk leder till extern tjänst).

Se karttjänster(Länk leder till extern tjänst)

Läs de regionala planläggningsanvisningarna

Se bildanvisning om frågor som ska beaktas vid planeringen av småhus

Bekanta dig med tillståndsprocessen för småhus i presentationerna under småhuskvällen(Länk leder till extern tjänst)

Aktuellt inom byggnadstillsynen

Det lönar sig att så snart som möjligt inleda beredningen av projektet i Lupapiste som rådgivningsbegäran. Frågor kan ställas via Lupapistes rådgivningsbegäran.

I Lupapiste hålls uppdaterade uppgifter och anvisningar tillgängliga för alla projektparter under hela planerings- och tillståndsprocessen.

Gå till Lupapiste(Länk leder till extern tjänst)

Huvudplaneraren för förhandsförhandlingar med tillståndshandläggaren. Vid planeringen kan det vid behov föras flera förhandsförhandlingar.

Huvudplaneraren reserverar tid för förhandsförhandling via Lupapiste, när de preliminära planerna för projektet har sparats i Lupapiste. Utkastningsplanerna jämte utgångsuppgifter ska vara framlagda i Lupapiste minst en vecka före förhandsförhandlingstiden.

Vid förhandsförhandlingen granskas planerarens behörighet och planerarens utgångsdata, utredningar och eventuella preliminära planer gås igenom. Vid förhandsförhandlingen betraktas även eventuella avvikelser från detaljplanen eller andra bestämmelser som kräver särskild prövning eller utredningar i bygglovet.

Vid förhandsförhandlingen fastställs vilka handlingar och bilagor du behöver till ansökan om bygglov. Syftet med förhandsförhandlingar är att styra planerna till det skedet att bygglov kan ansökas.

Den som påbörjar ett projekt får delta i förhandsförhandlingarna om hen så önskar.

Tillståndsprocessen framskrider i Lupapiste-tjänsten, där den som påbörjar projektet, planeraren och tillståndshandläggaren ser uppgifterna om projektet och kan diskutera projektet.

När planerna är i skick, ger tillståndshandläggaren tillstånd till att lämna in en ansökan om bygglov. Byggherren eller huvudplaneraren lämnar in tillståndsansökan och det åligger huvudplanerarens ansvar att kontrollera att inga uppgifter saknas i ansökan.

När planerna är i skick, ger lovhandläggaren tillstånd att lämna in bygglovsansökan. Byggherren eller huvudplaneraren lämnar in lovansökan och det åligger huvudplaneraren att kontrollera, att inga uppgifter saknas i ansökan.

I småhusprojekt ska motsvarande VVS-, konstruktions- och grundkonstruktionsplanerare vara med. Specialplanerare måste utnämnas i Lupapiste senast när ansökan om bygglov lämnas in.

För småhustomter måste en markanvändningsplan upprättas om gårdsarrangemangen inte presenteras tillräckligt noggrant i situationsplanen.

Anvisning för upprättande av markanvändningsplan: Markanvändningsplan och tillståndspliktighet för ändringsarbeten på gården (på finska, PDF, 9 MB) .
Vilka bilagor som krävs för bygglovsansökan för småhus varierar från fall till fall. De vanligaste bilagorna är bland annat:

  • kartmaterial, inklusive bygglovskarta
  • huvudritningar
  • intyg om besittningsrätten för byggplatsen
  • geoteknisk undersökning
  • utlåtande om grundläggningssätt
  • utlåtande om anslutningspunkt
  • projektbeskrivning
  • energiutredning och energi-intyg
  • utredning av byggnadens ljudtekniska funktionalitet.

handlingar för bygglovUtredningar och  (på finska, pdf, 2,0 MB)

Läs mer och ansök om bygglov

Vid småhusprojekt ska grannar höras när bygglovsansökan anhängiggjorts eller när projektet förutsätter avvikelse från detaljplanen. Vid småhusprojekt sköter staden hörandet av grannar kostnadsfritt.

Om småhusprojektet inverkar grannens intresse, måste byggherren få grannens medgivande. Staden kan inte sköta begäran om grannens medgivande.

Läs mer och ordna hörande av granne eller få dennes medgivande

Du får ett meddelande från Lupapiste när din bygglovsansökan har behandlats. Om du får  bygglov, överförs projektet från lovhandläggaren till byggnadstillsynens inspektionsingenjörer och byggarbetsplatsskedet inleds. Det bygglovsenliga byggarbetet ska inledas under de kommande tre åren. Läs innehållet i ditt bygglov noggrant.

Innan byggarbetet inleds, ska ett inledande möte hållas med byggnadstillsynens representant. Senast i detta skede måste du anställa en ansvarig arbetsledare för projektet.

I bygglovet kan förutsättas grundande av ett eller flera servitut. Ett servitut är en permanent rätt mellan två eller flera fastigheter, att använda markområdet eller byggnaden, som antecknas i fastighetsregistret.

Gå igenom de syner som bestämts för ditt projekt i bygglovet. Exempel på dessa är utmärkning av byggnadens plats och lägessyn.

När småhuset är klart, gör byggnadstillsynen en ibruktagningssyn och slutsyn.

Läs mer i Anvisningar för byggskedet

Är du intresserad av Helsingfors-småhus?

Helsingfors-småhus är en standardmodell av egnahemshus, som har en yta på 120–165 m² och är avsedd för tomter större än 300 m². Huset är avsett för stadslikt boende och lämpar sig i såväl nya områden som för kompletteringsbyggande i gamla områden. Helsingfors-småhusmodellen passar även för självbyggande.

Handläggningen av en bygglovsansökan som gjorts utgående från typritningar för Helsingfors-småhus går snabbare, såvida inga ändringar har gjorts i typritningarna.

Typritningar för Helsingfors-småhus och en småhusbroschyr hittar du på Puuinfos hemsidor.

Gå till Puuinfos hemsidor (Länk leder till extern tjänst)