Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Byggande av småhus

Hur framskrider byggprocessen för småhus, vilka typer av tillstånds hör till byggandet och vad är det bra att ta i beaktande vid byggande av småhus?

På den här sidan

Gå vidare så här

Ta hjälp av en kompetent planerare redan i tomtens anskaffningsskede. Småhusplanerarens utbildning och yrkeserfarenhet ska vara på den nivå som planeringsuppgiften förutsätter. Kontrollera planerarens behörighet via tillståndspunkten Lupapiste. Huvudplaneraren är småhusprojektets kontaktperson till byggnadstillsynen.

Huvudplaneraren utreder vilken slags byggnad som kan byggas på tomten. Till exempel fastställs i detaljplanen bland annat byggrätten och höjden på byggnaden. Den kan även innehålla skyddsbestämmelser, bestämmelser om träd eller annat, som ska beaktas i planeringen. Huvudplaneraren beställer bygglovskartan via tjänsten Karttakori och sammanställer alla nödvändiga bakgrundsuppgifter inför förhandsvägledningen med lovhandläggaren och planeraren.

I vissa stadsdelar finns planeringsanvisningar som kompletterar bestämmelserna i detaljplanen.

Se karttjänsterna och de regionala planeringsanvisningarna.

Se Bildanvisning småhus (på finska, pdf, 7 MB).

Byggherren (som påbörjar byggprojektet) öppnar projektet i Lupapiste och bokar en tid för förhandsvägledning.

Tillståndsprocessen framskrider i tjänsten Lupapiste, där byggherren, planeraren och lovhandläggaren ser uppgifterna gällande projektet och kan diskutera om projektet.

Under förhandsvägledningen kontrollerar man planerarens behörighet och går igenom bakgrundsuppgifter, utredningar och eventuella preliminära planer som planeraren har sammanställt. Under förhandsvägledningen tittar man även på eventuella avvikelser från detaljplanen eller andra bestämmelser, som kräver särskilt övervägande eller utredningar i bygglovet.

I Lupapiste finns aktuella uppgifter och anvisningar tillgängliga för alla parter i projektet under hela planerings- och lovprocessen.

Sköt bildningen och registreringen av tomten efter att du har köpt eller arrenderat den

 

Gå till Lupapiste(Länk leder till extern tjänst)

Huvudplaneraren håller förhandsförhandlingar med lovhandläggaren. Vid behov kan man ha flera förhandsförhandlingar under planeringen.

Huvudplaneraren bokar en tid för förhandsförhandling via Lupapiste, när projektets preliminära planer har sparats i Lupapiste. Vid förhandsförhandlingarna fastställs vilka dokument och bilagor du behöver för bygglovsansökan. Syftet med förhandsförhandlingarna är att få planerna i skick för att ansöka om bygglov.

Byggherren kan välja att delta i de här diskussionerna.

När planerna är i skick, ger tillståndshandläggaren tillstånd till att lämna in en ansökan om bygglov. Byggherren eller huvudplaneraren lämnar in tillståndsansökan och det åligger huvudplanerarens ansvar att kontrollera att inga uppgifter saknas i ansökan.

När planerna är i skick, ger lovhandläggaren tillstånd att lämna in bygglovsansökan. Byggherren eller huvudplaneraren lämnar in lovansökan och det åligger huvudplaneraren att kontrollera, att inga uppgifter saknas i ansökan.

I småhusprojekt ska motsvarande VVS-, konstruktions- och grundkonstruktionsplanerare vara med. Specialplanerare måste utnämnas i Lupapiste senast när ansökan om bygglov lämnas in.

För småhustomter måste en markanvändningsplan upprättas om gårdsarrangemangen inte presenteras tillräckligt noggrant i situationsplanen.

Anvisning för upprättande av markanvändningsplan: Markanvändningsplan och tillståndspliktighet för ändringsarbeten på gården (på finska, PDF, 9 MB) .
Vilka bilagor som krävs för bygglovsansökan för småhus varierar från fall till fall. De vanligaste bilagorna är bland annat:

  • kartmaterial, inklusive bygglovskarta
  • huvudritningar
  • intyg om besittningsrätten för byggplatsen
  • geoteknisk undersökning
  • utlåtande om grundläggningssätt
  • utlåtande om anslutningspunkt
  • projektbeskrivning
  • energiutredning och energi-intyg
  • utredning av byggnadens ljudtekniska funktionalitet.

Utredningar och handlingar för bygglov (på finska, pdf, 2,0 MB)

Läs mer och ansök om bygglov

Vid småhusprojekt ska grannar höras när bygglovsansökan anhängiggjorts eller när projektet förutsätter avvikelse från detaljplanen. Vid småhusprojekt sköter staden hörandet av grannar kostnadsfritt.

Om småhusprojektet inverkar grannens intresse, måste byggherren få grannens medgivande. Staden kan inte sköta begäran om grannens medgivande.

Läs mer och ordna hörande av granne eller få dennes medgivande

Du får ett meddelande från Lupapiste när din bygglovsansökan har behandlats. Om du får  bygglov, överförs projektet från lovhandläggaren till byggnadstillsynens inspektionsingenjörer och byggarbetsplatsskedet inleds. Det bygglovsenliga byggarbetet ska inledas under de kommande tre åren. Läs innehållet i ditt bygglov noggrant.

Innan byggarbetet inleds, ska ett inledande möte hållas med byggnadstillsynens representant. Senast i detta skede måste du anställa en ansvarig arbetsledare för projektet.

I bygglovet kan förutsättas grundande av ett eller flera servitut. Ett servitut är en permanent rätt mellan två eller flera fastigheter, att använda markområdet eller byggnaden, som antecknas i fastighetsregistret.

Gå igenom de syner som bestämts för ditt projekt i bygglovet. Exempel på dessa är utmärkning av byggnadens plats och lägessyn.

När småhuset är klart, gör byggnadstillsynen en ibruktagningssyn och slutsyn.

Läs mer i Anvisningar för byggskedet

Är du intresserad av Helsingfors-småhus?

Helsingfors-småhus är en standardmodell av egnahemshus, som har en yta på 120–165 m² och är avsedd för tomter större än 300 m². Huset är avsett för stadslikt boende och lämpar sig i såväl nya områden som för kompletteringsbyggande i gamla områden. Helsingfors-småhusmodellen passar även för självbyggande.

Handläggningen av en bygglovsansökan som gjorts utgående från typritningar för Helsingfors-småhus går snabbare, såvida inga ändringar har gjorts i typritningarna.

Typritningar för Helsingfors-småhus och en småhusbroschyr hittar du på Puuinfos hemsidor.

Gå till Puuinfos hemsidor (Länk leder till extern tjänst)

De som bygger Helsingfors-småhus ges tills vidare 25 procent rabatt på grundavgiften för bostadsbyggnadsspecifika bygglov och på avgiften som bestäms på basis av den totala ytan.