Tomtindelningar och fastighetsförrättningar

På denna sida hittar du information om tomtindelning, försöksberäkning, styckning av tomt och fastighetsbestämning.

På den här sidan

Tomtindelningen är en på kartan uppgjord plan för hur det område i byggkvarteret som anvisats i detaljplanen eller en del av det ska fördelas i tomter. Tomtindelningar i Helsingfors görs upp som separata och bindande tomtindelningar, vilket innebär att tomtindelningarna i detaljplanerna anvisas endast som riktgivande.

I tomtindelningarna definieras de planerade tomternas nummer, ytor, rålängder, råpunkter och dess koordinater, byggnader på området samt bildningsfastigheter och -områden med dess delarealer. Vid behov tar man också vid tomtindelningen ställning till trafikförbindelserna.

Innan tomtindelningen uppgörs är det möjligt att beställa en avgiftsbelagd försöksberäkning som anger olika alternativ genom vilka tomtindelningen kan göras upp.

Ansök om styckning av tomt, om tomten, gården eller det outbrutna området som du äger inte har bildats till en tomt enligt den gällande detaljplanen och tomtindelningen.

Med tomt avses en fastighet som har bildats enligt en bindande tomtindelning på detaljplaneområdet och som har införts som tomt i fastighetsregistret. Till exempel kan du få bygglov först när tomten har införts i fastighetsregistret.

Ansök om fastighetsbestämning, om det finns oklarheter i omfattningen av din fastighet eller dess servitutsområde. Om t.ex. råarna för eller råmärkena på din fastighet är oklara, kan du ansöka om rågångsförrättning.

Markägaren eller -innehavaren kan ansöka om tomtindelning, ändring i tomtindelningen och styckning av tomt.

Tomtindelningar uppgörs och fastighetsförrättningar inleds enligt ansökan. Försöksberäkningen kan beställas friare till exempel per telefon eller e-post.

Ansök om tomtindelning

Ansök elektroniskt om tomtindelning antingen via e-tjänsten Lupapiste eller genom att sända en undertecknad ansökan om fastighetsförrättning till fastighetsbildningsenheten per e-post.

Uppgörandet av tomtindelningen tar cirka 1-2 månader. I brådskande fall kan uppgörandet av tomtindelning snabbas upp genom att skaffa skriftliga godkännanden för den av alla delaktiga.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Du kan ansöka om tomtindelning och styckning av tomt med samma ansökan om fastighetsförrättning. I Lupapiste ansöker man först om tomtindelning och därefter om fastighetsbildning. Anvisningar för ansökan via Lupapiste hittar du på sidans nedre del.

Ytterligare upplysningar

Bifoga till ansökan vid behov:

- fullmakt, om sökanden inte är fastighetens ägare eller innehavare

- handelsregisterutdrag, förenings- eller stiftelseregisterutdrag för konstaterande av firmateckningsrätt

- förbehållsbeslut om det är fråga om ett område som ägs av staden

- bifogad karta (t.ex. försöksberäkning)

- bifogad karta i vektorform (t.ex. dwg eller dgn)

- faktureringsuppgifter

- partens godkännande av tomtindelning

- ett utdrag ur bouppteckningen eller släktutredningen, om dödsboet som fastighetsägare har tillräckligt med information om boets delägare

- bolagsrättsligt beslut om tomtindelningen som ansöks.

Uträtta ärenden på webben

Ansök om tomtindelning

Kräver identifiering.

Fyll i blankett

Ansök om tomtindelning med ansökan om fastighetsförrättning

Beställ försöksberäkning

Beställ försöksberäkning av sakkunniga vid Fastighetsbildningsenheten per telefon eller e-post.

Försöksberäkningen tar ca tre vardagar.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beställ försöksberäkning

Timo Tutti tfn 09 3103 1874

Eero Jalkanen tfn 09 3103 6791

Lauri Raunu tfn 09 3103 1882

Ansök om styckning av tomt

Ansök elektroniskt om styckning av tomt antingen via Lupapiste eller genom att sända en ansökan om fastighetsförrättning till fastighetsbildningsenheten per e-post.

Styckning av tomt tar i genomsnitt 1-4 månader. I brådskande fall kan styckningsförrättningen snabbas upp genom att skriftliga godkännanden för den skaffas av alla delaktiga.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Du kan ansöka om tomtindelning och styckning av tomt med samma ansökan om fastighetsförrättning. I Lupapiste ansöker man först om tomtindelning och därefter om fastighetsbildning.

Ytterligare upplysningar

Bifoga följande bilagor vid behov:

- fullmakt, om sökande inte är fastighetens ägare eller innehavare

- handelsregisterutdrag, förenings- eller stiftelseregisterutdrag för konstaterande av firmateckningsrätt

- förbehållsbeslut om det är fråga om ett område som ägs av staden

- hyresavtal

- faktureringsuppgifter

- partens godkännande av styckning av tomt

- bekräftad bouppteckning eller släktutredning, om dödsboet är fastighetsägare eller -sökande

- servitutsavtalet med tillhörande kartor undertecknat.

Uträtta ärenden på webben

Ansök om styckning av tomt

Kräver identifiering.

Fyll i blankett

Ansök om styckning av tomt genom ansökan om fastighetsförrättning

Betrakta modellen för servitutsavtal

Ansök om fastighetsbestämning

Ansök elektroniskt om fastighetsbestämning, t.ex. råbestämning, antingen vid Lupapiste eller genom att sända en undertecknad ansökan om fastighetsförrättning per e-post till fastighetsbildningsenheten.

Bifoga en karta som anger rået för fastigheten och objektet samt faktureringsuppgifterna till ansökan. Fastighetsbestämningen tar cirka 1-4 månader.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Uträtta ärenden på webben

Ansök om fastighetsbestämning

Kräver identifiering.

Fyll i blankett

Ansök om fastighetsbestämning med ansökan om fastighetsförrättning

Tomtindelningar som finns för påseende och godkända tomtindelningar


Vid beredning av tomtindelning ska parterna höras, dvs. ägarna och innehavarna av tomtindelningsområdet och de fastigheter som gränsar det. Förslagen till tomtindelning finns för påseende för allmänheten i 14 dagar. Under denna tid har parterna en möjlighet att göra en anmärkning. 

Vi meddelar parterna genom att sända dem ett brev. Förslagen till tomtindelning finns för påseende på stadens webbplats och på skärmarna vid kundbetjäningen inom Stadsmiljöns verksamhetsområde på adressen Verkstadsgatan 8.


Gå till att titta på tomtindelningar som finns för påseende

Tomtindelningar som finns för påseende (Länk leder till extern tjänst)

Titta på godkända tomtindelningar(Länk leder till extern tjänst)

Gå till karttatjänsten(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer

Utöver tomtindelning, styckning av tomt och fastighetsbestämning kan du även ansöka om följande förrättningar:

 • Klyvning av tomt
 • Ägobyte i samband med styckning av tomt
 • Inlösen av tomt i samband med styckning av tomt

Dessa förrättningsslag kan ansökas via samma kanaler som styckning av tomt.

Uppgörandet av tomtindelningen och möjligheterna att indela tomten påverkas bl.a. av:

 • de detaljplaneanteckningar och -bestämmelser som gäller tomtindelningsområdet
 • den byggnadsrätt som har använts och som återstår inom tomtindelningsområdet
 • byggnadernas läge på tomtindelningsområdet (t.ex. brandsäkerhetsavstånden)
 • möjligheterna att arrangera trafikförbindelse och teknisk service .

Utgångspunkten är att den tomt som bildas vid tomtindelningen ska vara sådan att det på den kan byggas en byggnad med normala väggar som är lika stor som byggnadsrätten och som överensstämmer med detaljplanebestämmelserna inklusive tilläggsbyggnadsrätten.


Läs mer om anvisningen: Tomtindelnings- och beräkningstjänst (pdf) (på finska)

Försöksberäkningen är en kartritning som även kan användas i till exempel säljbroschyrer för fastigheter eller outbrutna områden, köpebrev, fördelningar, arvskiften samt som bilagskarta i indelnings- och servitutsavtal. Försöksberäkningen förpliktar inte markägarna till att ansöka om ändring av tomtindelningen.

Vid styckningsförrättningen av tomten

 • kontrolleras gamla råar och tomtråar markeras vid behov med nya råmärken i terrängen.
 • vid behov hålls ett förrättningsmöte till vilket förrättningsingenjören sammankallar behövliga parter.
 • nödvändiga fastighetsservitut, såsom trafikförbindelse- och ledningsservitut, inrättas.

Vid förrättningen skrivs ett protokoll och utarbetas en tomtkarta. Efter styckningsförrättningen införs tomten i fastighetsregistret.

Förutsättningen för styckning av tomt är

 • en giltig tomtindelning enligt detaljplanen
 • att ägaren har lagfart på alla de fastigheter eller outbrutna områden från vilka tomtindelning sker.
 • att olika inteckningar som fastställts för tomtområdet inte står till hinder.

Om tomtområdet vid tomtindelningen är samma som området för den gamla fastigheten, kan tomten, med registeransvariges beslut, under vissa förutsättningar införas i fastighetsregistret utan terrängarbeten inom mindre än en månad (registrering av byggplats markerad i detaljplan). Registrering av en sådan byggplats kan ansökas på samma sätt som styckning av tomt, men som sökbar åtgärd ska antecknas ”Registrering av byggplats markerad i detaljplan”. För registreringen debiteras en avgift enligt gällande taxa för avgifter på fastighetsförrättningar.

Vid rågången utreds och fastställs råarnas placering samt vid behov läggs nya officiella råmärken ut i stället för dem som försvunnit i terrängen. Rågången sker vid ett förrättningsmöte, till vilket alla parter kallas vars rättigheter den påverkar. Efter detta införs råarna i fastighetsregistret.

 1. I detaljplanen delas marken in i enheter enligt användningsändamålet. Detaljplanen och planbestämmelserna reglerar byggandets mängd, placering och byggnadssätt.
 2. Allmänna områden som anvisats i detaljplanen (gata, torg, park, riskområde, vattenområde o.d.) avskiljs  för staden bruk under styckningsförrättningen av det allmänna området. Allmänna områden införs som fastigheter i fastighetsregistret.
 3. Kvarteret indelas i byggnadsplatser, dvs. tomter enligt tomtindelning. Det är en uppgjord plan på kartan där tomternas arealer, råar och trafikförbindelser fastställs.
 4. Tomter  blir fastigheter genom förrättning för styckning av tomter. I den markeras tomtråarna i terrängen och utreds de rättsliga förutsättningarna för registrering av tomten. Bygge kan påbörjas på en tomt som införts i fastighetsregistret.
 5. Byggnadens plats markeras i terrängen. När grunden för en byggnad har färdigställts kontrolleras byggnadens läge. En färdigt byggd tomt är således slutgiltigt utnyttjad mark.
   

Prislista över tjänster för stadsmätning och anvisning för Lupapiste

Stadsmätningstjänsterna är avgiftsbelagda. 

Se alla avgifter:

Prislista för stadsmätning (på finska, pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Du kan ansöka om tomtindelning eller fastighetsförrättning, be om råd med begäran om rådgivning och skicka handlingarna elektroniskt i Lupapiste(Länk leder till extern tjänst).

Så här börjar du och ber om råd i Lupapiste

 1. Registrera dig i tjänsten då du besöker den för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
 2. Välj ”Fråga råd” eller Fyll i ansökan” uppe till höger på sidan.
 3. Skriv objektets adress eller fastighetsbeteckning.
 4. Välj ”Fastighetsförrättningar och tomtindelningar”.
 5. Välj den typ av ansökan som lämpar sig för situationen:
  • välj ”Tomtindelning” om tomtindelningen ändras eller saknas helt
  • välj ”Fastighetsbildning”, om tomtindelningen är i skick och man endast ansöker om styckning av tomt eller registrering av den.
  • välj ”Servitutförrättning” om man endast ansöker om inrättande/ändring/avlägsnande av servitut
  • välj ”Rågång och andra fastighetsbestämningar” om man t.ex. endast ansöker om en fastighetsförrättning som gäller rået eller råmärket/råmärkena.
 6. Välj endera ”Fråga råd” eller Fyll i ansökan”.
  • Genom att välja ”Fyll i ansökan” kan du fylla i de egentliga ansökningsuppgifterna och lägga till nödvändiga bilagor 
  • Genom valet ”Fråga råd” kan du fråga sakkunniga om detaljer som gäller objektet eller ansökningstypen utan att lämna in en egentlig ansökan.
 7. Beskrivning av projektet: Fyll i de lämpliga punkterna i menyerna ”Aktuell fastighet” och ”Tomtindelning”.
  • Ange i punkten ”Tomtindelning” hurdan tomtindelning som ansöks. Nämn eventuell försöksberäkning eller en tidigare förhandling med experter inom Fastighetsbildningen.
 8. Parter: fyll i uppgifterna i fliken Parter. Du kan ge andra personer fullmakt. Om det finns flera sökande, kan du kalla andra sökande till samma ansökan. Fyll i uppgifterna om den eller de som betalar ansökan om tomtindelning.
 9. Planer och bilagor: lägg till nödvändiga bilagor, såsom försöksberäkningen, förhandlingspromemoria, observationsbilden av tomten och/eller reserveringsbeslutet.

Länkning av ansökningar

 1. När ansökan om tomtindelning har lämnats in, kan du länka andra typer av ansökningar till en och samma ansökan med funktionen ”Sök fastighetsbildning”.
 2. Välj ”Skapa ansökan om fastighetsbildning”.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste(Länk leder till extern tjänst) hittar du anvisningar om bl.a. registrering och inloggning, ny ansökan och begäran om rådgivning, ändring av begäran om rådgivning till tillståndsansökan eller inlämnande av ansökan.

Tekniskt stöd för användning av Lupapiste får du vid behov via blanketten för begäran om stöd(Länk leder till extern tjänst).