Anmälan om småskalig återvinning av avfall i markbyggnad

Småskalig återvinning av avfall i markbyggnad ska anmälas till staden.

Du kan återvinna material som klassificeras som avfall i markbyggandet om återvinningen är småskalig och du följer Helsingfors miljöskyddsföreskrifter (14 § och 15 §). Kontrollera dock alltid om återvinningen kräver ett miljötillstånd eller en MARA-anmälan innan du gör anmälan. Vid behov får du mer information på kymp.ymparistovalvonta@hel.fi.

Som fastighetsinnehavare ska du göra en kontrollanmälan om återvinning av avfall i markbyggnad till Helsingfors miljötjänster. Om du har en arrendetomt behöver du tillstånd av markägaren.

Anmälan ska göras minst 30 dygn innan återvinningen inleds.

Gör anmälan om småskalig återvinning av avfall i markbyggnad

Gör kontrollanmälan i tjänsten Lupapiste. Vi tar inte ut någon avgift för behandlingen av anmälan.

Uträtta ärenden på webben

Gör kontrollanmälan

Kräver identifiering.

Anvisningar för kontrollanmälan

Innan du skickar in kontrollanmälan ska du säkerställa att deponeringen av avfallet uppfyller kraven i 14 § och 15 § i Helsingfors miljöskyddsföreskrifter.

  • Vilket avfall är det fråga om (avfall av betong/tegel, asfaltkross, sandningssand/-makadam osv.)?
  • Varifrån kommer avfallet?
  • Hur har avfallet förbehandlats?
  • Vart ska avfallet deponeras?
  • Hur mycket avfall ska deponeras?
  • Tidpunkt för deponeringen.

  • Eventuella analysresultat som beskriver avfallets miljöpåverkan.
  • En karta över deponeringsplatsen.
  • En redogörelse för och eventuell sektionsritning av hur avfallet ska deponeras i marken.
  • Markägarens samtycke.