Bostadstomter för professionella byggare

Helsingfors stad överlåter i huvudsak sina bostadstomter genom att arrendera ut dem via offentliga anbudstävlingar och tomtansökningar.

På den här sidan

Pågående anbudstävlingar och tomtansökningar

Du hittar alla pågående och kommande anbudstävlingar samt tomtansökningar i Helsingfors på sidan Tomtansökningar och -tävlingar.

Så överlåter Helsingfors stad tomter

Vid allmänna ansökningar om bostadstomter prioriteras följande grupper:

 • nya aktörer som inte tidigare fått en tomt av staden
 • projekt som syftar till att utveckla bostadsbyggandet eller förverkliga områdets markanvändnings- eller bostadspolitiska mål
 • byggherrar eller byggherrekonsulter som ansöker om en tomt för reglerad bostadsproduktion.

Vi ordnar allmänna ansökningar om bostadstomter ungefär en gång om året. 

Anmälnings- och samrådsförfaranden är mer begränsade än allmänna ansökningar om bostadstomter. De kan riktas till bostadsprojekt av viss typ eller till vissa slags byggare, till exempel gruppbyggare.

Vi ordnar anmälnings- och samrådsförfaranden varje år.  

Staden väljer oftast arrendatorer och köpare till bostadstomter avsedda för oreglerad bostadsproduktion via pristävlingar. 

Staden svarar för utvecklingen av bostadsbyggandet genom att ordna tillräckligt många kvalitetstävlingar. Vi ordnar kvalitetstävlingar i synnerhet med objekt som är stadsbildsmässigt betydelsefulla och startobjekt för områdesbyggande.

I kvalitetstävlingarna kan vi fokusera oss på ett visst tema, till exempel lösningar som främjar kolneutralitet.

Vi ordnar flera tävlingar varje år. 

Syftet med Helsingfors stads program Kehittyvä kerrostalo är att höja på kvalitet, attraktionskraft och individuella lösningar i höghusboende. Vi ordnar tomtansökningar inom ramen för programmet Kehittyvä kerrostalo varje år. Vinnaren, som får en reservation på (anvisas) tomten, väljs på basen av en helhetsbedömning, men förslaget ska ha nyhetsvärde i enlighet med principerna för programmet Kehittyvä kerrostalo.

För byggherrar erbjuder programmet en möjlighet att pröva något nytt och få sparrning för utvecklingsarbetet av stadens sakkunniga.  Programmet ger också synlighet åt utvecklingsprojektet.

Fokuset för programmet Kehittyvä kerrostalo ligger på nya innovativa lösningar med syftet att tillgodose aktuella behov med anknytning till boende och bostadsbyggande. Projektens tema kan till exempel omfatta flexibla anpassningar i boende, balansering av boende och arbete, energieffektivitet, rimlig prisnivå och boendetrivsel. Projekten ska uppfylla stadens strategiska bostadspolitiska mål och mål för hållbar utveckling. I fortsättningen betonar programmet i allt högre grad förortsområden där projekten skapar något nytt och utvecklar och livar upp miljön.

Webbsidan för Kehittyvä kerrostalo (på finska)

 

Bostadstomter som ingen har reserverat i öppna ansökningar eller tävlingar överförs till fortlöpande tomtansökning så att tomterna kan sökas av alla. 

Den fortlöpande tomtansökningen pågar hela tiden. Du hittar tomterna som kan sökas på sidan Tomtansökningar och -tävlingar.

 

Vi reserverartomter direkt utan ett öppet ansökningsförfarande eller en öppen anbudstävling endast på särskilda grunder, till exempel för tomtarrendatorn och/eller den samarbetspartner som tomtarrendatorn valt, för att främja kompletteringsbyggandet på en tomt eller för utvecklingsprojekt som skapar ett genuint nyhetsvärde och som godkänts i programmet Kehittyvä kerrostalo.

Läs mer Kehittyvä kerrostalo 

 

Så framskrider tomtöverlåtelse

 1. Ansöka om tomt

  Ansök om en tomt via offentliga tomtansökningar eller -tävlingar. Du hittar aktuella tomtansökningar och -tävlingar här.

 2. Reservering av tomt

  Stadsstyrelsen, stadsmiljönämnden eller tomtchefen fattar ett beslut om tomtreserveringar.

  Reserveringstiden för en tomt är vanligtvis 2 år. 

  Av motiverade skäl kan staden förlänga reserveringstiden vanligtvis med 1 år åt gången. Staden förutsätter att den som reserverat tomten har främjat projektet aktivt under reserveringstiden, till exempel genom att göra upp planer och utredningar om projektet. Även de övriga villkoren för reserveringen ska fortfarande uppfyllas.

  Ansök om förlängning av reserveringstiden senast 2 månader innan reserveringstiden går ut.

  Gå till Ansökan om förlängning av reserveringstiden (docx, på finska)

  Skicka ansökan till tonttihakemukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

 3. Planering av projekt

  Projektets planering styrs av stadens områdesgrupper. I områdesgrupperna deltar utöver stadskansliets projektchef bland annat sakkunniga inom byggnadstillsyn, stads- och trafikplaneraring, samt från tomtenheten och övriga sakkunniga från staden.

  Du kan ansöka om bygglov  efter att områdesgruppen har gett sin rekommendation. 

  Innan du kan ansöka om bygglov, bör du ansöka/begära om ett kortvarigt arrendeavtal eller en fullmakt för att ansöka om bygglov för ditt projekt. En tomtreservering berättigar inte till att ansöka om bygglov.

 4. Att ansöka om bygglov

  Du hittar mer information om hur du ansöker om bygglov på sidan Bygglov och andra tillstånd.

 5. Ingå arrendeavtal eller upprätta köpebrev

  När projektet har beviljats bygglov, ingår den som reserverat tomten ett arrendeavtal eller upprättar ett köpebrev med staden.

 6. Börja bygga

  Tomtarrendatorn eller -ägaren kan börja bygga på tomten efter att bygglovet godkänts och hen undertecknat arrendeavtalet eller köpebrevet med staden.

Vanliga frågor

Helsingfors stad arrenderar i huvudsak sina bostadstomter. Staden säljer endast särskilt värdefulla och attraktiva tomter. 

Läs mer under rubriken Helsingfors stads riktlinjer för överlåtelse av tomter. 

Helsingfors stad överlåter bostadstomterna till marknadspris antingen genom pristävlingar eller en säkerställning av oberoende externa fastighetsärderare.

Ett undantag är så kallade Ara-objekt vilkas arrende baserar sig på ARAs utlåtande.

Läs mer under rubriken Helsingfors stads riktlinjer för överlåtelse av tomter.  

Tomter som reserverats för gruppbyggande kan ansökas av:

 • Grupper som består av fysiska personer 
 • Föreningar eller andra sammanslutningar som ämnar gruppbyggande 
 • Sammanslutningar som bedriver konsultering för byggherrar.

Ansökande grupper

 • Ansökande grupper är en grupp personer som inte har bildat en förening eller någon annan sammanslutning för sitt gruppbyggande.
 • Gruppen är byggherre för projektet och stiftande delägare av ett bostadsaktiebolag som eventuellt bildas. Gruppen ingår avtal om planering och byggentreprenad.
 • Gruppens medlemmar ska vara myndiga fysiska personer före ansökningstiden går ut. Gruppen bör bland sig utse en kontaktperson.
 • Gruppen ska ha minst det antal medlemmar som anges i tomtförteckningen. Minimiantalet har beräknats från det antal bostäder som kalkylmässigt kan byggas på tomten.

Ansökande sammanslutningar

 • Ansökande sammanslutningar är föreningar eller andra sammanslutningar som ämnar gruppbyggande.
 • Den sökande är byggherre för projektet och stiftande delägare av ett bostadsaktiebolag som eventuellt bildas. Den sökande ingår avtal om planering och byggentreprenad.
 • Sammanslutningen ska ha ett minimiantal sådana medlemmar eller ägare av andelar som anges i tomtförteckningen. Medlemmarna eller ägarna ska vara intresserade av och förbinda sig att genomföra ett projekt för gruppbyggande.

Konsultsökande

 • Med konsultsökande avses sammanslutningar som bedriver konsultering för byggherrar.
 • Den sökande ska ha tillräcklig erfarenhet och kompetens samt tillräckliga resurser för projektledning och konsultering av byggprojektet samt för att samla personer som blir invånare.
 • Konsulten förvärvar tomten, samlar in gruppmedlemmar som blir invånare och utarbetar för gruppens räkning behövliga planer och eventuella entreprenad- och andra avtal på det sätt som konsulten separat kommit överens om med gruppmedlemmarna.

Stadssmåhus, det vill säga townhouse, är i regel småhus som byggs fast i varandra likt radhus. Småhusen ligger på egna tomter. Varje tomt och dess byggnader kan administrativt sett vara egna, självständiga fastigheter.

Staden överlåter stadssmåhustomter i regel genom att arrendera dem via en egen allmän tomtansökning för lediga stadssmåhustomter. Staden fattar ett beslut om överlåtelsegrunderna för stadssmåhustomter och om de krav som ställs på arrendatorerna innan varje tomtansökning inleds.
 
Om det inte via tomtansökningen har hittats någon byggherre för stadssmåhustomterna, överförs tomterna till fortlöpande tomtansökning, varvid tomterna kan ansökas av alla intresserade.

Tidigare har vi överlåtit stadssmåhustomter bland annat i Alpbyn i Storskog och i Ormusåkern i Malm. I dessa områden har privatpersoner fritt kunnat ansöka om tomter utan övriga krav. Tomterna har i regel arrenderats i ansökningsordning, en tomt per sökande. För att få tomten behöver man inte bilda en grupp, vara bosatt i Helsingfors eller uppfylla ett krav på att vara en barnfamilj.

Broschyr om stadssmåhustomter i Alpbyn på finska (pdf, 23,8 Mt)
Broschyr om stadssmåhustomter i Ormusåkern på finska (pdf, 7,7 Mt)

 

Kontakta oss via e-post

Skicka förfrågningar och kontaktförfrågningar om bostadstomter som ägs av staden per e-post till: 
asuntotonttitiedustelut@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Om ditt ärende gäller fortlöpande tomtansökningar, egnahemstomter, stadssmåhustomter eller gruppbyggande, skicka e-post till: 
omakotitalotonttitiedustelut@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Om ditt ärende gäller en viss tomt och du äger eller arrenderar tomten, kontakta direkt områdets sakkunniga. Kontaktuppgifterna hittar du på Karttjänsten(Länk leder till extern tjänst)

 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/bostadstomter.