Fastighets- och byggnadsservitut

Fastighetsservitutet riktas till en fastighet som registrerats i fastighetsregistret (FRL) och byggnadsservitutet till en byggnad. Samordning för fastigheter inrättas då det behövs gemensamma arrangemang för flera fastigheter. På denna sida finns information om inrättande av servitut och om servitutsförrättning.

På den här sidan

Ett byggnadsservitut för fastighet kan inrättas på ett annat fastighetsområde till exempelvis för trafikförbindelse, hållande av fordon och placering av vatten-, avlopps-, el- eller andra ledningar.

Fastighetsservitut inrättas vid en separat servitutsförrättning eller i samband med styckningsförrättningen av tomten. Innan du ansöker om servitutsförrättning, skicka in ett utkast av servitutsavtalet för kommentarer till Fastighetsbildningsenheten.

Byggnadsservitutet är en för tomten eller den fastighet som utgör byggnadsplatsen grundad permanent rätt att använda en byggnad eller anläggning, eller en därmed jämförbar åtgärd som belastar en annan fastighet. Byggnadslovet förutsätter inrättande av byggnadsservitut, om byggnaden stödjer sig på en annan fastighet.

Samordning av fastigheter ska inrättas då genomförandet av detaljplanen kräver gemensamma arrangemang för flera fastigheter.

Byggnadsservitut och samordningen av fastigheter inrättas genom ett separat beslut av byggnadstillsynen.

Ansök om servitutsförrättning

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Ansök om servitutsförrättning antingen elektroniskt via Lupapiste.

En servitutsförrättning tar 1-4 månader.

För att fastighetsservitut ska kunna inrättas förutsätts i allmänhet att tomtägarna tillsammans ingår ett skriftligt servitutsavtal.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Uträtta ärenden på webben

Ansök om servitutsförrättning

Kräver identifiering.

Ansök om inrättande av byggnadsservitut eller samordning av fastigheter av byggnadstillsynen

Ansök om inrättande av byggnadsservitut i god tid innan byggnadsprojektet blir färdigt, för att ibruktagandet av byggnaden inte ska fördröjas.

Ansök elektroniskt om inrättande av byggnadsservitut och samordning av fastigheter via Lupapiste.

För att byggnadsservitut och samordning av fastigheter ska kunna inrättas förutsätts att alla ägare till fastigheterna i fråga och eventuella innehavare av jordarrenderätt tillsammans ingår ett skriftligt servitutsavtal.

Uträtta ärenden på webben

Ansök om grundande av byggnadsservitut eller samordning av fastigheter

Kräver identifiering.

Bilagor till ansökningar

 • fullmakt, om sökanden inte är fastighetens ägare
 • handelsregisterutdrag, förenings- eller stiftelseregisterutdrag (för konstaterande av firmateckningsrätt)
 • bolagsrättsligt beslut om tomtindelningen som ansöks
 • servitutsavtalet med tillhörande kartor undertecknat
 • faktureringsuppgifter eller -anvisning
 • partens godkännande av servitutsavtal
 • bekräftad bouppteckning eller släktutredning, om dödsboet är fastighetsägare eller -sökande.

Servitutsavtalet ska åtminstone ange

 • parter
 • fastigheter som omfattas av avtalet (fastighetsbeteckningar)
 • vilka fastighetsbelastningar har det avtalats om i avtalet
 • vilken fastighet som är belastad och vilken som är berättigad eller är båda fastigheterna både berättigade och belastade
 • ställningstagande till om och i vilken utsträckning ersättningar betalas på grund av att servitut inrättats
 • en av parterna undertecknad karta som anger det exakta läget av servitutsområdet som inrättas.

Se modellen för servitutsavtal: Modell för servitutsavtal och tillhörande kartor (pdf)

 • När du ansöker om att inrätta byggnadsservitut eller samordning av fastigheter, bifoga följande handlingar till ansökan om byggnadsservitut:
 • Fullmakt av alla fastighetsägare och eventuella innehavare av jordarrenderätt. Fullmakt behövs dock inte, om ansökningsblanketten är undertecknad av alla fastighetsägare och innehavare av arrenderätt och inte heller då fullmakten ingår i servitutsavtalet i form av fullmakt.
 • Servitutsavtalet i original eller bestyrkt kopia.
 • Utredning om äganderätt i fråga om både berättigad och belastad fastighet. Utredningen kan vara antingen ett lagfartsintyg eller en kopia på fastighetens köpebrev.
 • Handelsregisterutdrag, om servitutsavtalet ingås av bolag. Bolagets firmateckningsrätt bör framgå i utdraget.
 • Bolagsstämmans protokoll där bolagsstämman har godkänt inrättandet av servitut, om den belastade fastigheten är en fastighet som ägs av ett bostadsaktiebolag eller som innehas med stöd av ett arrendeavtal.
 • Ett bostadsaktiebolags styrelseprotokoll där styrelsen har godkänt inrättandet av servitut, om den berättigade fastigheten är en fastighet som ägs eller innehas av ett bostadsaktiebolag.
 • Fastighetsregisterutdrag över alla byggnader som är berättigade och belastade.

Servitutsavtalet ska ange

 • fastigheternas byggnadsplatsbeteckningar och byggnadsservitut som ska inrättas
 • vilken fastighet som är belastad och vilken fastighet som är berättigad
 • placering av servitutsområde eller -utrymme (t.ex. från situationsplanen)
 • vilken fastighet som ansvarar för byggandet och underhållet av den åtgärd som avses i avtalet.

Läs mer

Tomtägarna kan avtala om hur området för den andra tomten får användas. Problem kan uppstå när tomterna byter ägare, eftersom det avtal som tidigare ägare ingått inte nödvändigtvis binder den nya ägaren. Om användningen av den andra tomten är avsedd att vara permanent, lönar det sig att inrätta nyttjanderätten till servitut. 

Servitutet är en permanent nyttjanderätt som även binder eventuella nya ägare. Det registrerade servitutet syns i det offentliga fastighetsregistret, vilket förbättrar kännedomen om de rättigheter som riktar sig till tomten och därigenom förbättrar bl.a. köparens rättssäkerhet. 
Nyttjanderätten kan också inrättas som ett tidsbundet servitut, om nyttjanderätten behövs endast för en viss tid.

Servituten grundas i samband med styckning av tomten eller vid en separat servitutsförrättning. Förutsättningar för inrättande är bl.a.

 • ett skriftligt servitutsavtal och tillhörande karta 
 • om avtalet ingås av bolag, krävs bolagets godkännande för servitutsavtalet (bolagsstämmans eller styrelsens beslut) 
 • servitutet behövs för en berättigad tomt 
 • servitutet medför inte betydande olägenhet för en belastad tomt 
 • fastigheter som är parter (lokaler/tomter) har styckats och registrerats.

Fastighetsservitut som kan inrättas till förmån för en fastighet som ett permanent servitut på ett område vid en annan registerenhet:

 1. tagande av hushållsvatten
 2. vattenledning för hushållsvatten samt placering och användning av hushållsvattenledning och tillhörande anordningar och anläggningar
 3. vattenledning för dränering av mark
 4. placering och användning av avloppsledning och övriga anordningar och konstruktioner som hänför sig till ledning och hantering av avloppsvatten
 5. placering och användning av telefon-, el-, gas-, värme- eller annan sådan ledning samt tillhörande anordningar och anläggningar
 6. användning av det område som behövs för hållande av fordon, båtplats, brygga, simplats, lagring av virke och lastningsplats samt användning av det område som behövs för gemensam gård på detaljplaneområdet
 7. nyttjande av jordområde som är nödvändigt för fiske
 8. täkt av sten, grus, sand, lera, torv eller annan därmed jämförbar marksubstans
 9. placering och användning av anläggningar som behövs för befolkningsskydd
 10. placering och användning av plats för avfallssamling eller fastigheternas gemensamma värmecentral
 11. området som behövs för trafikförbindelsen på detaljplaneområdet; området som behövs för trafikförbindelsen kan även definieras som tredimensionellt.

Fastighetstyperna uppräknas i 154 § i fastighetsbildningslagen.

Den grundläggande utgångspunkten är att de åtgärder som byggandet förutsätter ska genomföras i den fastighet som fungerar som byggnadsplats.

Av tillståndsbeslutet framgår om byggnadsservitut ska inrättas för användning av en annan fastighet. Om arrangemanget är nödvändigt för den fastighet som fungerar som byggnadsplats, förutsätts i tillståndsbeslutet att servitut inrättas.
Byggnadsservitutet möjliggör att de åtgärder som byggandet förutsätter utsträcks eller placeras också i en annan fastighet.

Läs mer om anvisningen: Byggnadsservitut (pdf) (på finska)

Byggnadsservitut kan inrättas när tre faktorer uppfylls:

 1. servitutet främjar ändamålsenligt byggande eller fastighetens användning
 2. servitutet är nödvändigt för innehavaren av servitutsrätten
 3. servitutet medför inte betydande olägenhet för en belastad fastighet
 4. det har ingåtts ett skriftligt avtal om saken.

Byggnadstillsynen meddelar stadsmätningstjänsterna ett lagakraftvunnet servitut. Stadsmätningstjänsterna utför en anteckning i fastighetsregistret vid den berättigade och belastade fastigheten.


Byggnadsservitutet som införts i fastighetsregistret gäller även om fastighetens äganderätt senare övergår till en ny ägare.

Man kan för tomten eller den fastighet som utgör byggnadsplatsen inrätta ett byggnadsservitut med en rätt som permanent eller tidsbestämt belastar en annan fastighet 

 1. använder grunden för en byggnad eller stödmur på en belastad fastighet för att inrätta en byggnad eller stödmur på en fastighet som innehas av en innehavare med servitutsrätt samt utsträcka grunden för en byggnad eller stödmur till en belastad fastighet (bildningsservitut)
 2. använder en byggnadsvägg eller struktur för att stödja mellanbjälkslaget eller någon annan konstruktion i en belastad fastighet eller för något annat motsvarande ändamål samt uppför en byggnad så att de byggnader som befinner sig vid rået har en gemensam vägg (byggnadsservitut)
 3. placera ledningar och anordningar som hör till dem som betjänar en fastighet i en byggnad i en belastad fastighet samt använda utrymmen som behövs för dessa (utrustningsservitut)
 4. använder trafikförbindelseleder, skyddsrum och bilplats i en byggnad i en belastad fastighet (bruksservitut)
 5. använder en värmecentral eller en värmeöverföringsanordning eller en anläggning som betjänar avfallshantering eller annan samhällsteknisk service som finns i den belastade fastigheten samt ett utrymme som reserverats för dessa ändamål (serviceservitut)
 6. använder ett utrymme som är avsett att vara gemensamt för fastigheterna i byggnaden inom den belastade fastigheten eller någon annan anläggning som betjänar boende, arbete eller en anstalt som står fastighetsskötarna till tjänst och ett utrymme som reserverats för dessa ändamål (samservitut)
 7. göra en dörr- eller annan öppning vid rået till den belastade fastigheten eller låter bli att bygga en brandmur (väggservitut)
 8. utsträcka byggnadens tak eller den del av ytterväggen som beror på tilläggsisoleringen på den belastade fastighetens sida eller bygga upp taket så att vattnet rinner ut till den belastade fastigheten och leds via den (toleransservitut).

Enligt 80 § i markanvändnings- och byggförordningen kan byggnadsservitut inte inrättas för andra än de ovan nämnda.

Om genomförandet av detaljplanen kräver gemensamma regleringar för flera fastigheten, kan stadens byggnadstillsynsmyndighet på initiativ av en fastighetsägare och efter att ha hört andra fastighetsägare eller -innehavare i samband med byggandet eller annars bestämma om gemensam användning av kvartersområdet eller en del av det eller av utrymmen som hänför sig till fastigheten.

Beslutet om samarbetsreglering ska innehålla en regleringsplan, där det bestäms om

 • användningen av området eller utrymmet,
 • dess iståndsättning,
 • grunderna för fördelning och betalning av kostnaderna för driften och regleringen.

En bestämmelse om samordning får utfärdas, om regleringen varaktigt främjar användningen av flera fastigheter och det inte medför oskälig belastning för någon fastighet. Om sakägarna inte kommer överens om ersättningar som hänför sig till regleringen, avgörs ärendet i den ordning som anges i inlösningslagen.

Bestämmelser om samordning av fastigheter finns i 164 § i markanvändnings- och bygglagen.

Prislista över tjänster för stadsmätning och anvisning för Lupapiste

Stadsmätningstjänsterna är avgiftsbelagda. 

Se alla avgifter:

Prislista för stadsmätning (på finska, pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Du kan ansöka om tomtindelning eller fastighetsförrättning, be om råd med begäran om rådgivning och skicka handlingarna elektroniskt i Lupapiste(Länk leder till extern tjänst).

Så här börjar du och ber om råd i Lupapiste

 1. Registrera dig i tjänsten då du besöker den för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
 2. Välj ”Fråga råd” eller Fyll i ansökan” uppe till höger på sidan.
 3. Skriv objektets adress eller fastighetsbeteckning.
 4. Välj ”Fastighetsförrättningar och tomtindelningar”.
 5. Välj den typ av ansökan som lämpar sig för situationen:
  • välj ”Tomtindelning” om tomtindelningen ändras eller saknas helt
  • välj ”Fastighetsbildning”, om tomtindelningen är i skick och man endast ansöker om styckning av tomt eller registrering av den.
  • välj ”Servitutförrättning” om man endast ansöker om inrättande/ändring/avlägsnande av servitut
  • välj ”Rågång och andra fastighetsbestämningar” om man t.ex. endast ansöker om en fastighetsförrättning som gäller rået eller råmärket/råmärkena.
 6. Välj endera ”Fråga råd” eller Fyll i ansökan”.
  • Genom att välja ”Fyll i ansökan” kan du fylla i de egentliga ansökningsuppgifterna och lägga till nödvändiga bilagor 
  • Genom valet ”Fråga råd” kan du fråga sakkunniga om detaljer som gäller objektet eller ansökningstypen utan att lämna in en egentlig ansökan.
 7. Beskrivning av projektet: Fyll i de lämpliga punkterna i menyerna ”Aktuell fastighet” och ”Tomtindelning”.
  • Ange i punkten ”Tomtindelning” hurdan tomtindelning som ansöks. Nämn eventuell försöksberäkning eller en tidigare förhandling med experter inom Fastighetsbildningen.
 8. Parter: fyll i uppgifterna i fliken Parter. Du kan ge andra personer fullmakt. Om det finns flera sökande, kan du kalla andra sökande till samma ansökan. Fyll i uppgifterna om den eller de som betalar ansökan om tomtindelning.
 9. Planer och bilagor: lägg till nödvändiga bilagor, såsom försöksberäkningen, förhandlingspromemoria, observationsbilden av tomten och/eller reserveringsbeslutet.

Länkning av ansökningar

 1. När ansökan om tomtindelning har lämnats in, kan du länka andra typer av ansökningar till en och samma ansökan med funktionen ”Sök fastighetsbildning”.
 2. Välj ”Skapa ansökan om fastighetsbildning”.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste(Länk leder till extern tjänst) hittar du anvisningar om bl.a. registrering och inloggning, ny ansökan och begäran om rådgivning, ändring av begäran om rådgivning till tillståndsansökan eller inlämnande av ansökan.

Tekniskt stöd för användning av Lupapiste får du vid behov via blanketten för begäran om stöd(Länk leder till extern tjänst).
 

Priser på och behandling av tillstånd

Tillstånden för och utlåtandena om byggande är i regel avgiftsbelagda.

Se alla avgifter som gäller tillstånd:

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2024 (på finska, pdf )

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2023 (på finska, pdf )

Den sökande får beslutet om godkännande till Lupapiste. 

Tillståndsbeslut fattade av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynens är offentligt tillgängliga i 14 dygn och tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion är offentligt tillgängliga i 30 dygn. Begäran om omprövning av tillståndsbeslut som fattats av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen görs vid stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion. Överklagan av tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion görs vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

En anslagslista över tillståndsbeslut som fattats av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen finns i tjänsten Julkipano i Lupapiste (på finska, kräver inte inloggning)(Länk leder till extern tjänst).

En anslagslista över tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion finns i Stadsmiljöhusets entréhall på adressen Verkstadsgatan 8.

Tillståndsbesluten hittar du på webbsidan:  

Du kan bekanta dig med anslagslistan och besluten också i nedre entréhallen av stadsmiljösektorns kundtjänst på Verkstadsgatan 8.

Tillståndsbeslutet vinner laga kraft när tiden för sökande av ändring löpt ut och ingen har ansökt om ändring av tillståndsbeslutet. Ändring av ett beslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion kan ansökas under 30 dagar och ändring av ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen kan ansökas under 14 dagar. Tidpunkt för när beslutet ges och tiden för sökande av ändring meddelas i tillståndsbeslutet.

Du kan inleda byggandet först när ditt tillstånd har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år från det att bygglovet beviljats och byggandet ska vara färdigt inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft. Arbetena enligt ett åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder ska göras inom tre år.

Ansök om förlängning av tillståndet under giltighetstiden. Om du inte ansöker om förlängning av tillståndet  medan tillståndet är giltigt måste du ansöka om tillstånd på nytt.

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste(Länk leder till extern tjänst). Även allmän och projektspecifik handledning och rådgivning görs i regel genom Lupapiste. Handlingarna i anslutning till ansökan och tillsynen under byggtiden skickas i elektronisk form till Lupapiste.

Så här börjar och frågar du om råd i Lupapiste

 1. Registrera dig i tjänsten för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
 2. Ange gatuadress där projektet utförs.
 3. Fråga om råd genom att trycka på knappen Kysy neuvoa högst upp till höger. 
 4. Skriv en kort beskrivning av projektet och din fråga. Du blir hänvisad till en rätt expert. 

Efter rådgivningen kan du omvandla din rådgivningsbegäran till tillståndsansökan.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste (på finska)(Länk leder till extern tjänst) hittar du anvisningar för bland annat registrering och inloggning, hur man gör en ny ansökan och rådgivningsbegäran, hur rådgivningsbegäran omvandlas till tillståndsansökan eller hur ansökan lämnas in.

Tekniskt stöd till användningen av Lupapiste får du vid behov med en blankett för stödbegäran(Länk leder till extern tjänst).