Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Reparations- och ändringsarbeten

Läs anvisningarna om reparations- och ändringsarbeten för byggnaden eller bostaden: våtrum, öppen spis, balkonger, terrasser, fönster, dörrar, fasader och teknisk utrustning samt bostadsaktiebolagets byggprojekt: hissar, linjesanering och vindsbyggande.

På den här sidan

För reparations- och ändringsarbeten i byggnader eller bostäder behöver du alltid ett bygglov om ändringarna du gör kan jämställas med byggande av en ny byggnad eller när du gör ändringar, som påverkar byggnadsanvändarens säkerhets- eller hälsomässiga omständigheter.
Exempel på ändringar som du måste ansöka om bygglov för:

 • ändring av användningssyfte,
 • ändringar i bärande konstruktioner, 
 • omfattande hustekniska ändringar, 
 • ändringar som påverkar den brandtekniska lösningen eller
 • strukturella ändringar, såsom byggande av skyddstak eller balkong.

1. Läs anvisningarna om reparations- och ändringsarbeten

Läs i anvisningarna om huruvida du behöver ett bygglov. För vissa mindre projekt krävs inget bygglov, men i dem måste du följa stadens anvisningar och andra eventuella bestämmelser. Anställ en yrkeskunnig person till ditt projekt som är med vid planering, förhandlingar och när ansökan om bygglov ska göras.

Reparations- och ändringsarbeten i en byggnad eller bostad

Du behöver ett bygglov om du avser att göra nya utbyggnader av byggnaden eller utöka våningsytan inne i en befintlig byggnad. Tomten ska ha tillgänglig byggrätt.

Du behöver bygglov till ändring av användningssyftet för byggnaden eller en del av den. Ändringar i användningssyfte är till exempel ändring eller återställning av kontor eller affärslokal som bostad eller att ta en kontorslokal i bostadsbruk.

Ta bland annat reda på om detaljplanen möjliggör ändringen, om byggnaden är skyddad, om lokalen lämpar sig som bostad och vilka som är de väsentliga tekniska kraven för lokalen. Som bilaga till tillståndsansökan behöver du även en utredning av ventilationens funktion, brandsektioneringen och ljudisoleringen samt om utrymningsvägar.

För sammanslagning och uppdelning av bostäder behöver du ett åtgärdstillstånd. Om du projektet river eller ändrar bärande konstruktioner, krävs ett bygglov. 

Som bilaga till tillståndsansökan behöver du en projektutredning, en situationsplan och en planritning. I planritningen ska du bland annat presentera konstruktioner som ska rivas och nya konstruktioner, utrymningsvägar, brandsektioneringen, ljudisoleringen och ventilationens funktion.

När en bostad delas upp, måste det i båda bostäderna finnas fungerande utrymningsvägar. Exempelvis måste räddningsverkets fordon har åtkomst till närheten av fönster som fungerar som utrymningsväg. Bårar och bärare av dem måste rymmas att vända sig i trappor och komma in i bostaden. Det riktgivande minimimåttet för bårar är 2 400 x 600 mm. Observera även att bostadsrummets minimiyta är 7 m² och bostadens minimiyta 20 m².

Du behöver alltid bygglov när du gör ändringar, som påverkar byggnadsanvändarens säkerhets- eller hälsomässiga omständigheter.
Exempel på ändringar som du måste ansöka om bygglov för:

 • ändring av användningssyfte,
 • ändringar i bärande konstruktioner, 
 • omfattande hustekniska ändringar, 
 • ändringar som påverkar den brandtekniska lösningen eller
 • strukturella ändringar, såsom byggande av skyddstak eller balkong.

Badrum och bastu kan du vanligen bygga, renovera och bygga ut i befintliga byggnader utan tillstånd, då ändringen görs i sin helhet inne i en bostadslägenhet. Kom dock ihåg att ansöka om tillstånd av bostadsaktiebolaget för ändringar i våtrum och anställ en yrkeskunnig person till ditt projekt.
I följande fall behöver du ett tillstånd eller ett utlåtande när du reparerar eller gör ändringar i våtrum inne i bostaden:

 • om du i projektet ändrar skyddade inomhusutrymmen i byggnaden eller byggnadens fasader,
 • om du gör ändringar i golvets eller väggarnas bärande konstruktioner eller om belastningen på konstruktionerna ökas i betydlig grad eller
 • om strukturer i området som ändras har fuktskador, ska du via tillståndspunkten Lupapiste ta reda på om du behöver ett tillstånd.

När du upprättar en ansökan om bygglov för ett våtrumsprojekt, får du närmare information om nödvändiga bilagor av tillståndshandläggaren vid tillståndspunkten Lupapiste. Vanligen behöver du åtminstone följande bilagor:

 • huvudritningar,
 • konstruktionsplaner, av vilka även framgår hur ändringsarbetet påverkar mellanbjälklagets bärighet,
 • ventilations-, vatten- och avloppsplaner,
 • tröskeldetalj och bostadsaktiebolagets samtycke till en eventuell höjning av golvkonstruktionen,
 • en utredning av hur ändringarna inverkar på konstruktionernas ljudisoleringsförmåga,
 • utredning om ljudnivån som orsakas av VVS-utrustningen och
 • fasadritningarna såvida projektet påverkar byggnadens fasader.

Om en gammal öppen spis byts ut mot en ny, behövs inget tillstånd av byggnadstillsynen. Innan den gamla öppna spisen byts ut, ska du kontrollera att golvet eller mellanbjälklaget bär vikten av den nya öppna spisen. Kontrollera även att den nya öppna spisen och rökkanalen är kompatibla. Om rökkanalen inte har använts på länge, måste skicket på den kontrolleras med ett utlåtande av en sotare.

Om du bygger en helt ny öppen spis och du har gjort en reservation för den i byggskedet, kan du eventuellt behöva ett Z-utlåtande. Om ingen reservation för en öppen spis gjorts i byggskedet, behöver du ett bygglov. 

Anställ en yrkeskunnig person för att göra utredningen, av vilken ska framgå bland annat golvets och mellanbjälklagets bärighet, sotarens utlåtande om funktionen för den befintliga rökkanalen, rökkanalens och den öppna spisens kompatibilitet och arrangemangen framför den öppna spisen.

Balkonger, terrasser, fönster och dörrar

Inglasning av balkong eller terrass och byggande av inglasad balkong eller terrass är tillåtet utan tillstånd i småhus, om den byggs i enlighet med byggnadstillsynens anvisningar (på finska).

För terrasser som är lägre än ett trappsteg krävs inget tillstånd. Observera dock att du inte bör använda mer än en tredjedel av tomtytan, inklusive skyddstak och terrasser. Kontrollera även detaljplanen.

Om du är osäker på huruvida villkoren som nämns i anvisningen uppfylls i ditt projekt, kan du be om råd genom att skicka en begäran om rådgivning till tillståndspunkten Lupapiste.

Kontakta tillståndshandläggarna via tillståndspunkten Lupapiste och säkerställ att din ändringsplan uppfyller kraven i bestämmelserna. Planen måste innehålla fotografier av byggnaden och dess olika fönster- och dörrtyper samt fönster-/dörrtillverkarens broschyr eller motsvarande utredning. 
Ett åtgärdstillstånd krävs alltid i följande projekt:

 • ändring av karmar och spröjsverk i fönster och fönsterdörrar, och
 • byggmaterial, ytbehandling eller färgsättningen för ett fönster eller en dörr ändras på ett avvikande sätt mot det ursprungliga.

När du upprättar en tillståndsansökan, får du närmare information om nödvändiga bilagor av tillståndshandläggaren vid tillståndspunkten Lupapiste. 

Om ändring av stilen på byggnadens fasad är förbjuden i detaljplanen, får byggnadens fönster eller dörrar inte ändras så att de avviker från det ursprungliga. Kontakta byggnadstillsynen via funktionen Kysy neuvoa (Fråga om råd) i tillståndspunkten Lupapiste om du planerar att reparera eller ändra fönster och dörrar i en skyddad byggnad.

Fasader och teknisk utrustning

Du behöver inte tillstånd för ändring av fasad, takfärg eller takmaterial på ett småhus eller en ekonomibyggnad, såvida detaljplanen inte innehåller begränsningar gällande detta. För ändringar av fasadmaterialet på ett småhus krävs tillstånd. För färgändring på fasaden eller taket på ett skyddat småhus krävs i regel ett tillstånd, även om du strävar efter de ursprungliga färgerna. 

För färg- och materialändringar på fasader och tak på höghus krävs alltid tillstånd.

För fasadrenovering krävs åtgärdstillstånd och bygglov. Tillståndspliktiga åtgärder är till exempel ändring av formen på tak, byggande av nya dörr- eller fönsteröppningar, tilläggsisolering av fasader och tillägg av ventilationsspringor.

Till tillståndspliktiga projekt ska anställas en kompetent byggnadsplanerare (arkitekt), som sammanställer bilagorna till tillståndsansökan. Beroende på projektet omfattar bilagorna bland annat en färgundersökning, en stadsbildsmässig utredning, en detalj- och fasadritning och en färgplan. Beträffande skyddade objekt kan det även krävas anvisningar av stadsmuseet.

Fasadfärger och färgändringar, anvisning om förfaringssätt (på finska, pdf, 2 MB)

Anvisningar gällande småhus från återbyggnadsperioden, det vill säga frontmannahus:
Renoveringskort beträffande fönsterrenovering (på finska, pdf, 2 MB)
Renoveringskort beträffande målning och färganvisningar (på finska, pdf, 2 MB)
Renoveringskort beträffande fasadrenovering (på finska, pdf, 2 MB)

Fasadmålningar som är utställda längre än två veckor är vanligen tillståndspliktiga. Ett åtgärdstillstånd krävs om målningen inverkar på stads- eller landskapsbilden. Om objektet finns i ett bostadsområde, måste grannarna höras i frågan.
Tillstånd krävs inte för målningsväggar som ungdomstjänsterna vid Helsingfors stad upprätthåller eller till exempel på hobbyställen som har sin verksamhet i anslutning till ungdomsgårdar. Något tillstånd krävs inte heller för småskaliga och kortvariga målningar, som är utställda kortare än två veckor. Även om inget åtgärdstillstånd krävs, är det bra att i god tid kontakta byggnadstillsynen via funktionen Kysy neuvoa (Fråga om råd) hos tillståndspunkten Lupapiste och säkerställa tillståndspliktigheten för målningen.
För tillståndsansökan behöver du i regel åtminstone följande bilagor:

 • en redogörelse som innehåller tekniska data om genomförandesättet,
 • uppgifter om huvudplaneraren och genomföraren,
 • huvudritningar, det vill säga en detaljplan och en fasadritning i vilka verket presenteras samt
 • ett fotografi av objektet och en illustration av verket i omgivningen.
 • Det är även bra att bifoga annat material som kan påverka tillståndsbeslutet. Exempel på sådant är fotografier av omgivningen eller en beskrivning av sätten med vilka målningen tar hänsyn till den befintliga stadsbilden.

Läs anvisningen om planering och genomförande av muralmålningar: Fasadmålningar (pdf, 1 MB).

För montering av reklamanordningar krävs vanligen ett åtgärdstillstånd. Alla anordningar för utomhusreklam, såsom gatureklamtavlor, pelarreklam, pelartavlor och elektroniska reklamtavlor kräver tillstånd. 
I regel får reklamanordningar inte placeras:

 • i korsningsområden, om det är fråga om innehåll som byts eller en rörlig bild,
 • så att de stör det offentliga stadsrummet eller utgör ett trafikhinder,
 • på fasader eller tomter till skyddade eller kulturhistoriskt värdefulla byggnader,
 • i hörn, burspråk, pelare eller andra utskjutande delar av byggnader,
 • riktade mot fönster i bostäder eller arbetslokaler, om anordningen är elektronisk,
 • på sådant sätt att de orsakar störningar och utgör en olägenhet för omgivningen, eller
 • på fasader på bostadsbyggnader utan grundad orsak och utan att åtgärdstillstånd har ansökts för det.

Placering och montering av reklamanordningar

 • En försäljnings-, informations- eller reklamanordning som fästs på byggnaden får sträcka sig 0,8 meter över gatuområdet eller annat allmänt område. 
 • Motsvarande siffra för fönster- och dörrmarkiser samt terrasstak är högst 1,5 meter över gatuområdet eller annat allmänt område. Den fria höjden under anordningen ska vara minst 2,5 meter. 
 • Anordningen ska i fråga om form, färgsättning och konstruktion passa in med byggnaden och i omgivningen. 
 • Reklamanordningen måste monteras stabilt. Anordningarna ska hållas i skick och om de går sönder, ska de repareras eller avlägsnas omedelbart. 

Syftet med reklamanordningen är inte att fungera som belysning, utan dess ljusstyrka ska anpassas till belysningen i omgivningen.

Reklamskärmarnas ljusstyrka ska dimmas när det är mörkt ute. Kontrollera de tillåtna gränsvärdena i anvisningen.

Se närmare anvisningar om reklamanordningar: 
Reklamanordningar på byggnader och tomter (på finska, pdf, 1 MB).
Anordningar för utomhusreklam, placeringsprinciper (på finska, pdf, 3 MB)

Om du installerar en luftvärmepump i enlighet med våra anvisningar, behöver du inte något tillstånd.

Luftvärmepumpar och utomhusenheter för kylanordningar får monteras på fasaden på till exempel småhus utan tillstånd om de inte kan ses från gatan.

Anvisning gällande montering av luftvärmepump: Tekniska anordningar och system på fasader och yttertak (på finska, pdf, 1 MB).

Om du installerar solpaneler i enlighet med våra anvisningar, behöver du inte något tillstånd. Dock får inte solpaneler monteras utan åtgärdstillstånd till exempel på tak till skyddade eller byggnadshistoriskt värdefulla byggnader. Du behöver även ett åtgärdstillstånd om du monterar solpaneler på byggnadens fasad eller till exempel på balkongräcken.

Anvisning gällande montering av solpaneler: Tekniska anordningar och system på fasader och yttertak (på finska, pdf, 1 MB)..

Bostadsaktiebolagets byggnadsprojekt: hissar, linjesaneringar och vindsbyggande

Byggande av eftermonteringshiss kräver alltid bygglov.

Planering av en eftermonteringshiss i ett gammalt bostadshöghus kräver en erfaren planerare, med i synnerhet planering av eftermonteringshissar som specialitet, som kan kartlägga olika alternativ för byggande av eftermonteringshiss och välja den bästa lösningen av dem för bostadsaktiebolaget och dess andelsägare.

Också till byggande av eftermonteringshissar krävs en erfaren bygg- och hissentreprenör med i synnerhet byggande av eftermonteringshissar som specialitet.

Helsingfors stads hissprojekt erbjuder bostadsaktiebolag i Helsingfors kostnadsfri rådgivning i frågor med anknytning till anskaffning av eftermonteringshissar.

Mer information finns på sidan Hissprojektet(Länk leder till extern tjänst)

Med linjesanering avses förnyande av fastighetens vatten- och avloppsledningar, förnyande av våtrum och byggnadstekniska arbeten som ingår i dessa.

När du förnyar eller rustar upp byggnadens vatten- och avloppssystem, behöver du ett bygglov. Till projektet ska du utse förutom en huvudplanerare, även en VVS-planerare, en byggnadsarkitekt och konstruktionsplanerare. 

Om det bor folk i byggnaden som ska renoveras, ska de boendes säkerhet tryggas under renoveringen. Skydd av rummen från dam och tillfällig magasinering av saker antecknas i en separat plan.

När du upprättar en bygglovsansökan för linjesanering, får du närmare information om nödvändiga bilagor av tillståndspunkten Lupapiste. Projektets huvudplanerare ansvarar för att sammanställa bilagorna. Vanligen behöver du åtminstone följande bilagor:

 • en projektutredning, av vilken framgår projektets innehåll,
 • ett handelsregisterutdrag, av vilket framgår bostadsaktiebolagets namnteckningsrätt,
 • en energiutredning för renoveringen,
 • huvudritningar,
 • vatten- och avloppsplaner,
 • en ventilationsplan,
 • ett utlåtande om anslutning,
 • utredningar om hanteringen av dagvatten och
 • konstruktions- och brandtätningsplaner.

Vid frågor gällande linjesanering kan du kontakta tillståndshandläggarna vid tillståndspunkten Lupapiste. Läs även anvisningen gällande linjesanering: Bygglovsförfarande för linjesanering (pdf, 1 MB)

I hela Helsingfors stads område gäller ett undantagsbeslut, med stöd av vilket vindar i bostadshöghus kan omvandlas för boendebruk trots detaljplanebestämmelser och ett eventuellt byggförbud som gäller i området. Undantaget omfattar även de byggnader i det kommersiella centrumet som ursprungligen byggts som bostadshöghus och som idag rymmer både bostäder och affärslokaler.

Villkor för vindsbyggande:

 • Det finns goda förutsättningar för vindsbyggande i fastigheten och byggandet uppfyller basvillkoren för boende.
 • I samband med byggandet förs förbättringar i bostadsaktiebolagets gemensamma utrymmen och boendetrivseln.
 • Vindsbyggandet ska utgå ifrån byggnadens särdrag. Byggnadens inre och yttre arkitektoniska värden får inte skadas. Nya byggnadsdelar ska passa byggnadens särdrag och stadsbilden.

Byggandet ska huvudsakligen ske innanför det befintliga taket.

Det första du ska göra är att utreda vindens lämplighet för byggande med en arkitekt, som är insatt i vindsbyggande. De viktigaste sakerna som måste utredas är:

 • tillräcklig höjd och specificerade mått för vindsutrymmet,
 • befintliga konstruktioner och skorstenar,
 • ljusförsörjning och möjligheter att öppna nya fönster,
 • åtkomst till vinden och eventuellt byggande av hiss i trapphus, och
 • bostadsaktiebolagets åtgärder för förbättring av trivseln.

När bostadsaktiebolaget har fattat ett beslut om att bygga bostäder på vinden, kopplas specialplanerare till projektet som har erfarenhet av krävande renoverings- och bostadsplaneringsuppgifter. Ansvaret för byggandets kvalitet, anställning av kompetenta personer, genomförande och tillsyn över genomförandet ankommer på bostadsaktiebolaget. 

Huvudplaneraren och byggnadsplaneraren är en arkitekt. Arkitekten utarbetar ett utkast och bokar en tid för en första förhandsförhandling med tillståndshandläggaren hos byggnadstillsynstjänsten.

För vindsbyggande krävs alltid bygglov. Huvud- och byggnadsplaneraren ansvarar för att ansökan om bygglov innehåller alla nödvändiga bilagor. När du upprättar en bygglovsansökan, får du närmare information om nödvändiga bilagor till ansökan i anvisningen Vindsbostäder och av tillståndshandläggaren.

När du sätter igång med att undersöka idrifttagningen av vinden, ska du läsa följande anvisningar:

2. Kontrollera om ditt byggprojekt är möjligt

Inled byggprojektet med att kontrollera detaljplanen som gäller för din tomt. Detaljplanen styr vad som får byggas på tomten. Titta närmare på detaljplanen i karttjänsten. Länken öppnas i ett nytt fönster. 

Helsingfors karttjänst(Länk leder till extern tjänst) 

För vissa områden i Helsingfors gäller även regionala planeringsanvisningar.

Regionala planeringsanvisningar

Helsingfors stads byggnadsordning är en anvisning som reglerar byggandet och i den fastställs bland annat vad som år byggas och renoveras utan tillstånd av byggnadstillsynen. 

Helsingfors stads byggnadsordning

 

3. Be vid behov om råd via tillståndspunkten Lupapiste

Om du inte hittade ditt byggprojekt eller om du behöver råd, ska du kontakta byggnadstillsynen via tillståndspunkten Lupapiste.

I tillståndspunkten Lupapiste får du allmän rådgivning, kan du boka möten, förbereda tillståndsansökan och skicka in dokument.Inled förberedelserna för ditt projekt med att skicka en begäran om råd. När du har fått svar på den, kan du vid behov göra en tillståndsansökan av en begäran om råd och fortsätta beredningen av ansökan.

Gör så här: 

 1. Logga in i tillståndspunkten Lupapiste (Länk leder till extern tjänst).  Logga in i tjänsten. 
 2. Välj Kysy neuvoa (Fråga om råd) högst upp till höger på sidan.
 3. Ange projektets adress eller fastighetsbeteckning.
 4. Följ anvisningarna. Välj vilket slags projekt du är på väg att starta.
 5. Tryck ännu till slut på Kysy neuvoa (Fråga om råd).
 6. Skriv en kort beskrivning av projektet och ange dina frågor.

4. Kontrollera om det krävs en energiutredning som bilaga till tillståndsansökan

I många krävande renoverings- och ändringsarbeten måste en energiutredning utarbetas som bilaga till tillståndsansökan.
För följande projekt krävs inte en energiutredning:

 • byggnader, vars areal understiger 50 m²,
 • projekt där delen som ska ändras eller renoveras är högst 50 m² eller mindre än 10 procent av hela byggnadens yta,
 • sammanslagning eller uppdelning av bostäder,
 • ändringar inne i bostäderna, såsom renovering eller byggande av våtrum eller ändringar i bärande konstruktioner,
 • fönsterändringar där U-värdet är 1,0 W/m²K eller bättre,
 • fönsterreparation för en byggnad vars fasad är skyddad,
 • balkongändringar och
 • reklam.

Läs anvisningen: Energieffektivitet vid reparationer (på finska, pdf, 1 MB)
Blankett med vilken energiutredningen görs: Utredning om reparations- och ändringsarbetets energieffektivitet (på finska, pdf, 1 MB)(Länk leder till extern tjänst)
Energiexperter till stöd för bostadsaktiebolagen  (Länk leder till extern tjänst)