Arbete på gatu- eller parkområden

Du kan reservera ett gatu- eller parkområde som tillfälligt arbetsområde av staden. Meddela staden om du utför grävarbeten i ett gatu- eller parkområde. Om arbetet påverkar trafiken, gör upp en plan för tillfälliga trafikarrangemang.

På den här sidan

Du kan hyra ett gatu- eller parkområde som tillfälligt arbetsområde till exempel för byggnads- eller lyftarbeten, fastighetsrenovering, flytt, takskottning eller för film- och tv-produktion, om du vill placera till exempel en fasadställning, lyftanordning, ett lösflak eller en container i området.

Om du vill utföra grävarbeten på gator eller i parker ska du meddela staden om det.

Gör anmälningar om hyrning och grävning minst sju dygn innan det planerade arbetet inleds. Du kan inleda arbetet först när du har fått ett beslut av staden och de villkor som anges i beslutet för att inleda arbetet har uppfyllts.

Om arbetet inverkar på arrangemangen för gång, cykling eller fordonstrafik eller om du med en skylt om flyttningsuppmaning reserverar parkeringsplatser för annan användning, gör upp en plan för tillfälliga trafikarrangemang. Bifoga planen till anmälningarna.

Anmäl grävarbeten i ett gatu- eller parkområde

Gör anmälan minst sju dygn innan det planerade arbetet inleds. Skicka anmälan till luvat@hel.fi

Ytterligare upplysningar

Tjänsten är avgiftsbelagd. Se priserna i punkten avgifter.

Fyll i blankett

Anmäl hyrning av gata eller park som arbetsområde

Hyr ett gatu- eller parkområde som tillfälligt arbetsområde

Gör anmälan minst sju dygn innan det planerade arbetet inleds. Skicka anmälan med bilagor till luvat@hel.fi

Ytterligare upplysningar

Bilagor till anmälan

- Plan för tillfälliga trafikarrangemang, om arbetet inverkar på arrangemangen för gång, cykling eller motorfordonstrafik eller om parkeringsplatser reserveras för annan användning med en skylt om flyttningsuppmaning. - Fullmakt, om någon annan än den som ansvarar för arbetet gör anmälan. Entreprenören kan göra anmälan om det är ändamålsenligt av arbetstekniska skäl.

Det är avgiftsbelagt att hyra ett område. Se priserna i punkten avgifter.

Fyll i blankett

Anmäl hyrning av gata eller park som arbetsområde

Anmäl ändringar, funktionsstatus och färdigställande

Anmäl ändringar i arbetets längd och det funktionella skicket under vintern senast inom den godkända arbetstiden. Anmäl ändringar i arbetsområdets omfattning innan du gör ändringarna.

Skicka anmälan med bilagor till luvat@hel.fi.

Fyll i blankett

Ansök om tilläggstid och anmäl ändringar, funktionsstatus och färdigställande

Anvisningar för grävarbeten i ett gatu- och parkområde

Ansök om en uppdaterad ledningsutredning om du utför gräv-, borrnings- eller sprängningsarbeten. 

Ansök om en ledningsutredning och läs mer på sidan Ledningsuppgifter

Staden kan kräva att du låter utföra kvalitetssäkringsprov för grävarbetet. 

Om kraven inte uppfylls, betalar beslutstagaren kostnaderna för kvalitetssäkringsproven. 

Läs anvisningen om att utföra kvalitetssäkringsprov (på finska, pdf)

Ifall ditt arbetsområde ligger i ett trafikmässigt viktigt område och schaktets storlek är över 120 kvadratmeter, bifoga ansökan en plan över hantering av olägenheter. 

Se de områden på kartan för vilka du ska göra upp en plan för hantering av olägenheter (på finska, pdf)

Plan över hantering av olägenheter (på finska, pdf)

Om arbetsområdet för grävarbetet är i normal användning under vintern (1.12–14.5) kan du anmäla funktionsstatus och användningsavgiften för området avbryts.

Körbanan, cykelvägen och trottoaren ska ha tillfällig beläggning ända upp till ytan. Alla trafikregleringsanordningar måste avlägsnas från terrängen. På trottoarerna och i andra områden kan du använda stenaska eller fint stenkross, om du kommit överens om saken med inspektören på förhand. 

Om du inte lagt en tillfällig beläggning och inte gjort anmälan om funktionsstatus, fortsätter faktureringen tills du följt anvisningarna.

Du måste utföra den slutliga beläggningen enligt gatuklass senast den 14 maj eller så fortsätter faktureringen för användningsavgiften från och med den 15 maj, tills vi tagit emot arbetet med godkänt resultat.

Arbetet är färdigt när du har asfalterat asfaltytorna enligt beläggningsanvisningarna, behandlat asfaltfogarna med cement, reparerat grönområdena och återställt hela grävområdet till vad det var före arbetet eller en bättre nivå enligt anvisningarna. Arbetslatsen måste också rensas från alla tillfälliga trafikregleringsanordningar.

Skicka en anmälan till staden om att arbetet är klart så att vi kan utföra tillsyn av arbetet och avsluta faktureringen. 

Anvisningar för tillfälliga trafikarrangemang och planering

Gör upp en plan för tillfälliga trafikarrangemang om arbetet inverkar på arrangemangen för gång, cykling eller fordonstrafik eller om du med en skylt om flyttningsuppmaning reserverar parkeringsplatser för annan användning. 

Planen ska alltid vara aktuell. Uppdatera planen om det är nödvändigt att ändra trafikarrangemangen när arbetet på byggarbetsplatsen framskrider. 

Gör upp planen på baskartan. Presentera följande i planen:   

 • tillfälliga vägar för olika trafik
 • tillfälliga trafikmärken och trafikregleringsanordningar
 • eventuell sänkning av körhastigheten
 • en redogörelse för hur arbetsplatsen påverkar kollektivtrafiken och för ändringar i kollektivtrafikens hållplatser
 • arrangemangets inverkan på taxistolpar och laddningsplatser
 • var skyltarna om flyttningsuppmaning finns och deras influensområde
 • övriga ändringar som inverkar på de permanenta trafikarrangemangen
 • skydd och inhägnad av arbetsplatsen
 • inverkan på arrangemangen för andra byggplatser.

Checklistan för tillfälliga trafikarrangemang (på finska, pdf)

Anvisningar för tillfälliga trafikarrangemang och typbilder (på finska, pdf)

Avgifter, ansvar och gällande hyrning av områden och grävanmälningar

Områdets omfattning, läge och arbetets längd inverkar på hyran av ett allmänt område. 

Läs mer om avgifterna

I långvarigt arbete upphör debiteringen av uthyrningen av området först när du har gjort anmälan om att arbetet är klart och vi har tagit emot arbetet med godkänt resultat. 

Om grävarbetet inte är färdigt inom två veckor efter att beslutet har upphört att gälla eller efter en skriftlig uppmaning, har staden rätt att låta slutföra arbetet utan att höra den som söker beslutet. Den som ansöker om beslut svarar för kostnaderna för arbetet.

Om den som utfört arbetet har gjort anmälan och hen inte förmår svara för sina skyldigheter, debiteras avgifterna av aktören som utfärdat fullmakten. 

Beställaren och utföraren av arbetet ansvarar solidariskt för säkerheten på byggarbetsplatsen.

Byggplatser på allmänna områden ska alltid ha minst en person med utbildad behörighet för gatuarbete. 

Staden har rätt att åtgärda sådana brister i användningen av ett allmänt område som medför omedelbar fara utan att höra beslutstagaren, arrendatorn eller den som utför arbetet. Vi styr kostnaderna för åtgärderna styr till den aktör som i fullmakten har uppgetts ansvara för besluts- och hyreskostnaderna.

Du hittar gällande områdeshyrningar och anmälningar om grävning i Helsingfors karttjänst. Där finns bland annat följande uppgifter om projekten:

 • arbetets syfte
 • den sökande och den som utför arbete
 • giltighetstid
 • adress.

Se gällande områdesuthyrningar och anmälningar om grävning i Helsingfors karttjänst (länken går till en extern tjänst, på finska)(Länk leder till extern tjänst)