Gränsvärde för koldioxidavtrycket

Helsingfors stad har tagit i bruk ett gränsvärde för koldioxidavtrycket för byggnaders hela livscykel. Målet är att främja koldioxidsnålt byggande av hus. I det första skedet har man fastställt ett gränsvärde för koldioxidavtrycket för nya bostadshöghus. Gränsvärdet för koldioxidavtrycket används som ett krav i nya detaljplaner. Bestämmelser om koldioxidavtrycket kan också ges till exempel i samband med tomttävlingar och i villkoren för tomtöverlåtelser.

Gränsvärdet och tillåtna avvikelser

Tillåtna avvikelser från gränsvärdet: 

  • Om byggnaden till sin geometri är mångformad (mängden yttervägg > 0,23 lm/brm2), kan helhetskoldioxidavtryckets gränsvärde överskridas med 10 procent.   
  • Ifall det i byggnaden enligt planbestämmelse ska byggas en parkeringshall, som ingår i byggnadens E-tal och därmed också i koldioxidavtrycket, kan helhetskoldioxidavtryckets gränsvärde överskridas med 10 procent. 

Helhetskoldioxidavtrycket beräknas och rapporteras enligt miljöministeriets metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck och i enlighet med Helsingfors stads anvisning i bygglovsskedet. Beräkningen uppdateras vid överlåtelse av byggnaden. 

Vanliga frågor

Omfattas gamla detaljplaneområden också av gränsvärdeskravet?

Gränsvärdet gäller i regel endast nya detaljplaner. Gränsvärdet kan dock också används som ett villkor för tomtöverlåtelse. Det är alltså bra att vid varje projekt noggrant kontrollera både detaljplanens planbeskrivning och eventuella villkor för tomtöverlåtelsen.

Är gränsvärdet bundet till byggnadstidpunkten eller tidpunkten för ansökan om eller beviljande av bygglov? 

Gränsvärdet är bundet till tidpunkten för ansökan om bygglov.  

Planerar man att fastställa ett eget gränsvärde för offentliga byggnader (skolor och daghem) eller ska man iaktta samma gränsvärde för dem som för bostadshus?

Man ska inte iaktta samma gränsvärde. Det är inte möjligt att fastställa ett gränsvärde som skulle täcka alla byggnadstyper, eftersom miljöministeriets metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck beräknar förbrukningen av köpt energi på basis av beräkningen av E-talet. E-talet däremot har olika värden för standardiserat bruk för olika byggnadstyper, och dessa värden har en betydande inverkan på den beräknade förbrukningen av köpt energi. Därför kan till exempel höghusprojekt för specialboende som hör till användningskategorin för inkvarteringsbyggnader inte nå samma gränsvärde som projekt som hör till användningskategorin 2 bostadshöghus. Detta gäller även andra byggnadstyper såsom skolor och daghem. Man kommer således att senare fastställa egna gränsvärden för byggnader i andra användningskategorier.

Hur beräknas överskridningarna om byggnaden har både en parkeringshall och en mångformad geometri som båda möjliggör en överskridning på 10 procent?

Överskridningen på 10 procent beräknas alltid i förhållande till det fastställda gränsvärdet. Överskridningen får alltså högst vara 1,6 kgCO2e/m²,a + 1,6 kgCO2e/m²,a när gränsvärdet är 16 kgCO2e/m²,a.

När ger en parkeringshall rätt att överskrida gränsvärdet för koldioxidavtrycket?

Överskridning på grund av en parkeringshall får beaktas när parkeringshallen i beräkningen beaktas som en del av koldioxidavtrycket för byggnaden, inte för byggplatsen. Med andra ord, till exempel när parkeringshallen finns i källarvåningen som en del av byggnadens konstruktion.

Beräkning av löpmeter  

Löpmeter (lm) är den sammanlagda omkretsen av alla våningar i en byggnad. Våningarnas omkrets mäts på fasadens utsida. I beräkningen beaktas underjordiska eller delvis underjordiska våningar. I beräkningen beaktas också gårdsbyggnader. Balkonger beaktas inte.  

Är andra avvikelser från gränsvärdet tillåtna?

Helhetskoldioxidavtryckets gränsvärde kan också överskridas av andra särskilt vägande skäl. Om kravet på gränsvärde anges i detaljplanen fattas beslutet om tillstånd för avvikelse av byggnadstillsynschefen på basis av ett utlåtande av arbetsgruppen med fokus på beräkning av koldioxidavtryck. 

För andra särskilt vägande skäl att överskrida gränsvärdet för koldioxidavtrycket ska man uppvisa en omfattande koldioxidavtrycksberäkning i enlighet med kraven i Helsingfors stads beräkningsanvisning. I beräkningen ska man ange vilka metoder som man har planerat för att minska projektets koldioxidavtryck, hur mycket dessa minskar koldioxidavtrycket och av vilket särskilt vägande skäl som projektet trots dessa inte kan nå det fastställda gränsvärdet.  

Varför ska man alltid använda tabellvärdet för transporter?

Klimatförordningen möjliggör också en noggrannare bedömning av utsläppen från transporterna, men då ska den som inleder ett byggprojekt förbinda sig att visa transportavstånden och transporternas vikt för alla transporters dit- eller returresor. Dessa uppgifter är inte kända när bygglov söks, varför man ska använda tabellvärdet i beräkningarna.

Styr gränsvärdet utsläppen från grundläggning?

Nej. Det fastställda gränsvärdet omfattar endast byggnadens andel av koldioxidavtrycket under byggnadens livscykel enligt samma princip som den kommande nationella styrningen. Byggnadens koldioxidavtryck beräknas från bottenbjälklaget uppåt.

Grundläggningens andel av de totala utsläppen är dock betydande och utsläppen från den ska styras på något annat sätt. Om staden ansvarar för grundläggningen kan den också styras på annat sätt än genom planläggning.

Kan gränsvärdet jämföras med resultaten av bedömningsmetoden för koldioxidsnålhet för Helsingfors detaljplaner (HAVA)?

Nej. HAVA beräknar koldioxidavtrycket för hela planområdet i större omfattning och beaktar bland annat byggplatsens utsläpp i byggnadens andel. Gränsvärdet har däremot endast fastställts för byggnadens andel och beräknas enligt principerna för miljöministeriets beräkningsmetod med nationella utsläppskoefficienter och genom att i koldioxidavtrycket för byggnaden endast beakta konstruktionerna från bottenbjälklaget uppåt.

Kontaktuppgifter

Du kan fråga mer om Helsingfors gränsvärde för koldioxidavtrycket av oss, det vill säga arbetsgruppen för koldioxidavtrycket vid Klimatenheten per e-post kymp.hiilijalanjalki@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Det lönar sig att kontrollera om du hittar ett svar under Vanliga frågor innan du kontaktar oss.