Godkännande av arbetsledare

Läs om ansvarsområdena för den som startar byggarbetet och den ansvarige arbetsledaren. Arbetsledaren utnämns och man söker till arbetsledare Lupapiste. Byggnadstillsynen utvärderar och godkänner den ansvarige arbetsledarens behörighet projektspecifikt.

Den som startar byggprojektet ansvarar för att byggnaden planeras och byggs i enlighet med de regler och förordningar som gäller för byggande samt det beviljade tillståndet. För att säkerställa detta bör den som startar byggprojektet ha kompetent personal till sitt förfogande.

I tillståndsbeslutet får du information om behörighetskraven för den ansvarige arbetsledaren och huruvida det också krävs arbetsledare för specialbranscher vid projektet.

Godkännande för den ansvarige arbetsledaren måste sökas innan byggnadsarbetet eller förberedande arbeten så som grävning, schaktning, pålning eller trädfällning inleds. Även för tillståndspliktiga rivningsarbeten av ett saneringsobjekt krävs en ansvarig arbetsledare.

Godkännande för en specialbranschs arbetsledare, måste sökas innan byggnadsarbetena inom ifrågavarande specialbransch inleds.

Godkännande av ansvarig arbetsledare

Den som startar projektet eller hens befullmäktigade representant utnämner arbetsledaren i Lupapiste, varifrån den utnämnda arbetsledaren får ett e-postmeddelande om detta. Arbetsledaren godkänner utnämningen i Lupapiste-tjänsten. Arbetsledaren lämnar sina egna uppgifter och sparar de bilagor som krävs och lämnar en ansökan eller gör en anmälan. Byggnadstillsynen godkänner denna ansökan eller begär de tilläggsuppgifter som krävs.

Uträtta ärenden på webben

Utnämn en ansvarig arbetsledare

Kräver identifiering.

Sök som arbetsledare

Sök som ansvarig arbetsledare och arbetsledare för specialbranscher via Lupapiste.

Ytterligare upplysningar

Bifoga alltid följande bilagor till en ansökan:
- examensbetyg och studieintyg - en förteckning över de byggobjekt där den sökande har fungerat som arbetsledare.

Bifoga även följande bilagor till en ansökan vid behov/om det begärs: - beslutsutdrag om verksamhet som arbetsledare i andra kommuner - intyg på kompetens, exempelvis intyg från FISE Oy, branschorganisation eller dylikt. - arbetsintyg från byggnadsbranschen och eventuella arbetsledaruppgifter (även inom andra branscher).

Om det är frågan om ett deltidsuppdrag, bifoga även till ansökan: - en utredning av de arbeten som ingår i arbetsledaruppdraget som söks och den uppskattade tiden som kommer att användas för dessa - andra arbetsledaransvar i Helsingfors och andra kommuner för tillfället samt en uppskattning av tiden som används för dessa.

Uträtta ärenden på webben

Sök som arbetsledare

Kräver identifiering.

En ansvariga arbetsledaren leder byggnadsarbetet, ansvarar för byggnadsarbetet som helhet och de olika byggnadsskedena samt för koordinering av eventuella delentreprenader.
Dessutom:

  • ser den ansvarige arbetsledaren till att arbetet utförs i enlighet med reglerna och bestämmelserna för byggande, det beviljade tillståndet och god byggpraxis
  • bokar de synförrättningar som krävs
  • ser till att ett aktuellt inspektionsprotokoll för byggnadsarbetet finns tillgänglig på byggarbetsplatsen 
  • tar hand om tillståndsbestämmelser 
  • är i kontakt med myndigheter.

Mer information om behörighetskraven för den ansvarige arbetsledaren får du från Tolkningskortet Rakentamisen Topten (på finska):

Om byggarbetet omfattar en betydande andel vatten- och avloppsarbeten eller ventilationsarbeten, krävs det vanligtvis en egen ansvarig arbetsledare för dessa arbeten.


Tillståndsbeslutet innehåller information om huruvida det krävs arbetsledare för specialområdena i projektet. Byggnadstillsynen kan även medan byggnadsarbetet pågår bestämma, att det krävs arbetsledare för specialområden i projektet.


Mer information om behörighetskraven för specialområdenas arbetsledare får du från tolkningskorten Rakentamisen Topten (på finska):

Den som startar byggprojektet ansvarar för att fastställa dugligheten på de byggprodukter som används och att dokumentera detta i inspektionsprotokollet för byggnadsarbetet.


Dugligheten av en byggprodukt innebär att den utifrån sina egenskaper kan användas i det tänkta byggobjektet och att de tekniska myndighetskrav som ställs på objektet ifråga.


Läs mera om kontroll av produktdugligheten på webbplatsen Rakennustieto.(Länk leder till extern tjänst) (På finska)

Den som startar byggprojektet ansvarar för fuktkontroll på byggarbetsplatsen.


För fuktkontrollen på byggarbetsplatsen måste det ges tydliga krav för väder- och omständighetshantering, torkande och torkning av konstruktionerna.


Byggnadstillsynen förutsätter redan när bygglovet söks, att den som startar byggprojektet tillhandahåller en utredning över fuktkontrollen.


Läs närmare anvisningar: Fuktkontroll (pdf, på finska)

Byggherretillsynen 
Om det inte är fråga om en bostadsbyggnad kan byggherren ansöka om rätt att själv övervaka byggandet. Övervakningen sker enligt en godkänd tillsynsplan. Vid godkännandet av tillsynsplanen bestämmer byggnadstillsynen till vilka delar myndighetsövervakning inte krävs.


Expertgranskning 
På en ansökan kan byggnadstillsynen godkänna att den som har gjort upp byggnadsplanen eller utredningen eller någon annan tillräckligt yrkeskunnig person i byggherrens tjänst genomför granskningen av helhetsplanen för byggnadsarbetet. Den genomförda granskningen kan dokumenteras med en markering i dokumenten.


Extern granskning 
Byggnadstillsynsmyndigheten kan kräva en extern granskning, där den sökande måste avge ett expertutlåtande om huruvida den planerade lösningen eller byggandet uppfyller de lagstadgade kraven för den. Den som startar byggprojektet ansvarar för kostnaderna som detta ger upphov till.