Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Undantagsbeslut

Ansök om undantagsbeslut om du vill avvika från den gällande detaljplanen eller byggbestämmelserna.

Du behöver ett undantagsbeslut om du vill avvika från den gällande detaljplanen eller byggbestämmelserna. Undantagsbeslut kan ansökas av fastighetens ägare eller innehavare.

Handläggningstiden för undantagsansökan beror på undantagets omfattning. Handläggningstiden från inlämnandet av ansökan till beslutet är åtminstone två månader. Längden på handläggningstiden påverkas bland annat av anmärkningar och utlåtanden om den. Parterna har rätt att anföra besvär mot beslutet. Handläggning av besvär förlänger beslutets ikraftträdande. Besvärsmyndigheten kan också upphäva beslutet.

Bilagor till undantagsansökan

Du behöver till undantagsansökan de bilagor som listats nedan. Texten inom parentes anger bilagetypen i Lupapiste. Skicka bilagorna i PDF-format, textfilerna i storlek A4 och ritningarna i storlek A3 horisontalt.

 • Utredning om besittningsrätten (Todistus hallintaoikeudesta). Dokument (t.ex. lagfartsbevis, arrendeavtal, avtal om besittningsdelning eller köpebrev, om lagfarten är anhängig eller om det är högst sex månader sedan köpet) som visar byggplatsens besittning eller en annan grund för ansökan om undantag. Beställ lagfartsbevis från Lantmäteriverket. 
 • Fullmakt (Valtakirja). Bifoga ansökan en fullmakt om ansökan undertecknas av ett ombud i stället för den sökande själv. Om det finns flera innehavare av besittningsrätt till byggplatsen, ska alla underteckna fullmakten. Alla de åtgärder som den befullmäktigade har rätt att vidta ska framgå av fullmakten.
 • Styrelsens protokollsutdrag (Pöytäkirjaote). Om den som ansöker om undantagsbeslut är till exempel ett bostadsaktiebolag, beslutar dess styrelse om att ansöka om undantag. Då ska ett protokollsutdrag av beslutet lämnas in. När det gäller annat aktiebolag (t.ex. fastighetsaktiebolag) beror behovet av protokollsutdrag på bolagsstrukturen i aktiebolaget i fråga.
 • Redogörelse för undantag och övriga motiveringar (Muu selvitys) Motivera klart varje orsak som utgör grunden för undantag i ansökan. Om det finns många motiveringar, kan du skriva dem i en separat bilaga. 
 • Redogörelse för hörande av grannarna. Redogörelsen behövs inte om staden sköter hörandet av grannarna. Läs mer under Hörande av grannarna och deras samtycke. 
 • Omgivningskarta (Kartutdrag). Skriv ut kartan från Helsingfors karttjänst.(Länk leder till extern tjänst) Skriv adressen och välj baskartan som bakgrundskarta. Skriv ut en PDF-fil genom att välja Skriv ut. Välj pappersstorlek A4, stående sidorientering och skala 1:20 000. 
 • Preliminära planer (Muu suunnitelma) Skicka i en fil. Preliminära planer är i regel en situationsplan, planritningar, fasader, tvärsnitt. De ska upprättas av en behörig byggnadsplanerare. Skicka planerna i en fil. I titelbladet ska det anges skalan för ritningen som är utskriven i storlek A3. I vissa projekt (till exempel höjande av effektiviteten av småhustomter) räcker en planritning för preliminär plan. 
 • Planritning där det ska anges: 
  • befintliga och planerade byggnader eller byggåtgärder på arbetsplatsen
  • byggnaders anslutning till omgivningen
  • kalkyl över våningsyta (kan också vara en separat bilaga). 
 • Utdrag ur detaljplanen som kan vara en länk till befintliga detaljplaner. Du får den i Helsingfors karttjänst.(Länk leder till extern tjänst) Välj Stads- och trafikplanering under rubriken Giltiga. 

Gå vidare så här

 1. Förhandla om ärendet med byggnadstillsynen

  Förhandla om ärendet med byggnadstillsynen genom att använda fuktionen Kysy neuvoa (Fråga om råd) i Lupapiste. Du blir informerad om huruvida du behöver ett tillstånd för mindre undantag och huruvida du ska diskutera med detaljplaneraren.

 2. Diskutera vid behov med detaljplaneraren

 3. Sammanställ bilagor till undantagsansökan

  Sammanställ de bilagor som behövs till undantagsansökan och skriv motiveringar. Ansök om undantag från detaljplanen och byggbestämmelserna som krävs för att genomföra projektet. Motivera klart varje orsak som utgör grunden för undantag i ansökan. Efter undantagsbeslutet beviljar vi inte längre undantag i bygglovsskedet.

 4. Ansök om undantag via Lupapiste

 5. Kontrollera beslutet

  Uppgiften om undantagsbeslutet skickas utöver den sökande också till de kontaktpersoner som anges i ansökan. Beslutet kommer också till Lupapiste. Kontrollera beslutet huruvida det innehåller villkor som ska beaktas i planeringen och i bygglovsansökan. I beslutet anges de beviljade undantagen och tidsfristen inom vilken bygglov som motsvarar beslutet ska ansökas. Tidsfristen kan vara högst två år.

 6. Bifoga bygglovsansökan undantagsbeslutet

  Bifoga bygglovsansökan undantagsbeslutet och ett lagkraftsbevis som du får av besvärsmyndigheten som anges i beslutet och som till exempel kan vara Helsingfors förvaltningsdomstol.

Priser på och behandling av tillstånd

Tillstånden för och utlåtandena om byggande är i regel avgiftsbelagda.

Se alla avgifter som gäller tillstånd:

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2024 (på finska, pdf )

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2023 (på finska, pdf )

Den sökande får beslutet om godkännande till Lupapiste. 

Tillståndsbeslut fattade av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynens är offentligt tillgängliga i 14 dygn och tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion är offentligt tillgängliga i 30 dygn. Begäran om omprövning av tillståndsbeslut som fattats av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen görs vid stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion. Överklagan av tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion görs vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

En anslagslista över tillståndsbeslut som fattats av tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen finns i tjänsten Julkipano i Lupapiste (på finska, kräver inte inloggning)(Länk leder till extern tjänst).

En anslagslista över tillståndsbeslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion finns i Stadsmiljöhusets entréhall på adressen Verkstadsgatan 8.

Tillståndsbesluten hittar du på webbsidan:  

Du kan bekanta dig med anslagslistan och besluten också i nedre entréhallen av stadsmiljösektorns kundtjänst på Verkstadsgatan 8.

Tillståndsbeslutet vinner laga kraft när tiden för sökande av ändring löpt ut och ingen har ansökt om ändring av tillståndsbeslutet. Ändring av ett beslut som fattats av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion kan ansökas under 30 dagar och ändring av ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare vid byggnadstillsynen kan ansökas under 14 dagar. Tidpunkt för när beslutet ges och tiden för sökande av ändring meddelas i tillståndsbeslutet.

Du kan inleda byggandet först när ditt tillstånd har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år från det att bygglovet beviljats och byggandet ska vara färdigt inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft. Arbetena enligt ett åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder ska göras inom tre år.

Ansök om förlängning av tillståndet under giltighetstiden. Om du inte ansöker om förlängning av tillståndet  medan tillståndet är giltigt måste du ansöka om tillstånd på nytt.

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste(Länk leder till extern tjänst). Även allmän och projektspecifik handledning och rådgivning görs i regel genom Lupapiste. Handlingarna i anslutning till ansökan och tillsynen under byggtiden skickas i elektronisk form till Lupapiste.

Så här börjar och frågar du om råd i Lupapiste

 1. Registrera dig i tjänsten för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
 2. Ange gatuadress där projektet utförs.
 3. Fråga om råd genom att trycka på knappen Kysy neuvoa högst upp till höger. 
 4. Skriv en kort beskrivning av projektet och din fråga. Du blir hänvisad till en rätt expert. 

Efter rådgivningen kan du omvandla din rådgivningsbegäran till tillståndsansökan.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste (på finska)(Länk leder till extern tjänst) hittar du anvisningar för bland annat registrering och inloggning, hur man gör en ny ansökan och rådgivningsbegäran, hur rådgivningsbegäran omvandlas till tillståndsansökan eller hur ansökan lämnas in.

Tekniskt stöd till användningen av Lupapiste får du vid behov med en blankett för stödbegäran(Länk leder till extern tjänst).