Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Markbyggnad och vattenhantering

Läs anvisningarna för grävning eller sprängning av mark, miljöåtgärder, hantering av dagvattnen på tomterna, hantering av hushållsavloppsvattnen i glesbygden och byggande i grundvattenområdena.

På den här sidan

För grävning, brytning eller andra motsvarande åtgärder behövs ett tillstånd för miljöåtgärder. Tillståndet för miljöåtgärder tillämpas dock inte på sådant tagande av marksubstanser som kräver ett tillstånd enligt marktäktslagen. Läs mer på sidan Miljötillstånd och anmälningar.

Byggobjektets jordmaterial, material och de främmande arter som är skadliga i byggobjektet ska undersökas och definieras innan byggarbetena. Samtidigt redogör man också för eventuella avfallsmaterial och återvunna material i marken.

En expert gör en grundundersökning och skriver ett utlåtande om grundläggningssätt i planeringsfasen. Jordmaterialens egenskaper ska utredas eftersom de påverkar bland annat grundbyggandet.

Läs närmare anvisningar:

Tillstånd behövs inte för arbeten som överensstämmer med ett bygglov eller åtgärdstillstånd eller som är nödvändiga för att genomföra general- eller detaljplanen och inte heller för åtgärder med ringa verkningar. Åtgärdens karaktär bedöms av byggnadstillsynen. Ifall dessa villkor inte uppfylls, ska det för sådant jordbyggnadsarbete som ändrar landskapet ansökas om ett tillstånd för miljöåtgärder.

Dagvattnet absorberas och utnyttjas i regel där det uppstår. Med dagvatten avses regn- och smältvatten som leds bort från markytan, tak eller andra liknande ytor. Vatten som samlas från taket utgör oftast största delen av mängden dagvatten på tomten.

Om absorbering inte lyckas på den egna tomten, fördröjs vattnen på tomten så länge som möjligt innan de leds antingen till det kommunala dagvattensystemet eller HRM:s dagvattenavlopp. Fördröjningen görs i första hand med hjälp av försänkningar och sänkor. Vid behov utnyttjas underjordiska konstruktioner eller gröntak.

Ifall dagvattnen leds utanför tomten exempelvis till diken, ska fastighetsinnehavaren be om markägarens tillstånd.

Dagvattenplanen är en specialplan som görs i samarbete med flera planerare för specialområden.

Läs närmare anvisningar:

Ringa hushållsvatten från bostadsfastigheten kan orenat släppas ut i marken om vattnet inte innehåller avloppsvatten från vattenklosetter och om mängden avloppsvatten är liten och avloppsvattnet inte medför risk för förorening av miljön.

Mängden vatten anses vara ringa till exempel om hushållsvatten bärs eller leds med en tillfällig vattenledning eller om fastigheten med tanke på vattenanvändningen och utrustningen är anspråkslös. Kontakta oss genom Lupapistes funktion Kysy neuvoa (Fråga om råd) om du inte är säker på ifall du behöver ett tillstånd.

Du behöver ett åtgärdstillstånd när du bygger ett nytt avloppsvattensystem eller gör förändringsarbeten i det befintliga systemet.

När du fyller i ansökan om åtgärdstillstånd får du i Lupapiste närmare information om bilagor som behövs. Vanligtvis behöver du åtminstone följande bilagor:

  • fullmakt
  • byggnadsritningar
  • specialplaner för vatten- och avloppssystemen
  • plan för avloppsvattensystem (på finska, pdf, 1 MB)
  • plan för avloppsvattensystem (pdf, 1 MB)
  • bruks- och underhållsanvisningar för systemet
  • geoteknikerns utlåtande om renat avfallsvatten absorberas i marken

Läs närmare anvisningar:

I Helsingfors ligger grundvattenområdena i Nordsjö, Tattarmossen, Sandhamn, Mjölö och Botby. Dessutom är Fazerila, som till största delen ligger i Vanda, ett grundvattenområde.

Se grundvattenområdena närmare i karttjänsten. När du öppnar kartan i ett nytt fönster kan du, om du så önskar, mata in en gatuadress i karttjänsten och tjänsten visar dig huruvida ditt projekt ligger i ett grundvattenområde.

När du ansöker om bygglov i ett grundvattenområde, bifoga i din ansökan en hanteringsplan och ett kontrollprogram för grundvatten som utarbetats av en expert på området.

Läs närmare anvisningar: 

Grundvattenområdena på kartan

Pohjavesialueet on esitetty tarkasti karttapalvelussa. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)