Naturskydd och mångfald

Helsingfors skyddar sin värdefulla natur genom att trygga naturens mångfald samt inrätta naturskyddsområden och andra skyddsobjekt.
Kääpiä lahopuulla
Bild: Raisa Ranta

Helsingfors främjar naturens mångfald

Helsingfors godkände det nyaste verksamhetsprogrammet för att trygga naturens mångfald (LUMO-programmet) år 2021. Programmet innehåller 95 åtgärder och i LUMO-vahti kan du följa hur åtgärderna framskrider (på finska).

Läs mer om verksamhetsprogrammet för att trygga naturens mångfald i Helsingfors 2021–2028 (pdf, kort version på svenska) 

Gå till LUMO-vahti (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

 

Naturskydd

Naturskyddet bygger på naturvårdslagen och dess mål är att upprätthålla naturens mångfald. Metoderna för att skydda naturen består av fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd av naturtyper och vilda arter.

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 fastställer att det ska inrättas fem naturskyddsområden per år i Helsingfors. Naturskyddsområdenas areal i Helsingfors uppgick år 2022 till cirka 1 400 hektar, varav en tredjedel är vattenyta. 

I Helsingfors finns fyra Naturaområden, som är en del av Europeiska unionens Natura 2000-nätverk. Dessutom finns det naturtyper i Helsingfors som definieras som skyddade naturtyper i naturskyddslagen. Dessa kan delas in i tre huvudgrupper: skogsbevuxna naturtyper, strändernas naturtyper och kulturbiotoper.

Naturskyddet och inrättandet av naturskyddsområden styrs av Helsingfors naturskyddsprogram 2015–2024 (pdf, på finska)

Läs mer om Helsingfors naturskyddsområden

Läs mer om Helsingfors naturminnesmärken

Öppna Helsingfors skyddade objekt på kartan(Länk leder till extern tjänst)

 

Naturdatasystemet

I Naturdatasystemet kan du bekanta dig med Helsingfors mångsidiga natur på kartan. Centrala naturmaterial är bland annat naturskyddsobjekt, värdefulla vegetationsobjekt samt objekt som är värdefulla för fågelarter.

Läs mer om Naturdatasystemet

Öppna Naturdatasystemet i karttjänsten(Länk leder till extern tjänst)

Invasiva arter 

Invasiva arter är organismer som inte hör till ett visst område, där människor medvetet eller av oaktsamhet har bidragit till deras spridning. Vi bekämpar på olika sätt spridningen av skadliga växt- och djurarter. 

Läs mer om främmande arter och deras kontroll