Parkeringsövervakning

Du kan anmäla felparkerade fordon på gator, torg eller grönområden till stadsmiljösektorns kundtjänst.

På den här sidan

Om du parkerar fel kan du få en felparkeringsavgift på 60-80 euro. Parkeringsboten ska betalas inom 30 dagar. Avgiften är utmätningsbar utan ett separat beslut.

Stadsmiljösektorns kundtjänst betjänar dig vid parkeringsärenden.

Gör en begäran om omprövning av felparkeringsavgift

Om du anser att felparkeringsavgiften är obefogad, kan du göra en begäran om omprövning. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar. Med en begäran om omprövning kan man endast kräva rättelse av en felparkeringsavgift. Du behöver inte betala felparkeringsavgiften under handläggningen av begäran om omprövning.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Beslutet om omprövning skickas till ärendemappen eller per post.

Handläggningstid

Handläggningen av ärendet tar cirka 5-6 månader.

Ytterligare upplysningar

Gör en begäran om omprövning med webblanketten eller leverera den till stadsmiljösektorns kundtjänst per post, per e-post (pysakointi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)) eller personligen.

Parkeringsavgiften behöver inte betalas medan ett överklagande som gjorts inom tidsfristen behandlas.
Om du inte vill ange ditt kontonummer i ditt överklagande, kan du skicka in överklagandet via e-post.

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och innehålla
- namn och adress för den ändringssökande
- fordonets registernummer
- felparkeringsavgiftens nummer
- bankkontonummer(om du begär återbetalning).

Bifoga de handlingar som du åberopar. Efter att begäran om omprövning har handlagts kasserar vi dina bilagor om exempelvis hälsotillstånd eller ekonomisk situation. Vänligen använd alltid skyddad e-post när du skickar personuppgifter.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Anmäl felparkerat fordon

Du kan anmäla felparkerade fordon på gator, torg eller grönområden till stadsmiljösektorns kundtjänst via responsblanketten eller per telefon. Kontakta kundtjänsten per telefon i brådskande fall.

Ytterligare upplysningar

Om fordonet är parkerat i ett fastighetsområde, ska fastighetens disponent eller servicebolag kontakta kundtjänsten, så att vi kan utreda förflyttning av fordonet.

Förutom disponenten och servicebolaget kan även någon annan av fastighetens behöriga företrädare, såsom ägaren, verkställande direktören, fastighets- eller bostadsaktiebolagets styrelseordförande eller en person särskilt befullmäktigad för detta, sköta kontakten.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Ring

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Öppet mån-tor 08:30-16, fre 12-15
Samtalets pris: normalt samtalspris

Parkeringsövervakningen (jour)

Öppet mån-tor 16-20, fre 08:15-12, fre 15-20, lör 10-15:30, sön 11-17
Samtalets pris: normalt samtalspris

Flytta förfallodagen för felparkeringsavgift

Du kan ansöka om att flytta fram förfallodagen för felparkeringsavgiften med 30 dygn. Du måste ansöka om flytten innan förfallodagen och du kan endast göra det en gång. Ansök om att flytta förfallodag med webblanketten. Du måste identifiera dig för att kunna använda webblanketten.

Uträtta ärenden på webben

Flytta förfallodagen för felparkeringsavgift med 30 dagar

Kräver identifiering.

Problem med att betala felparkeringsavgiften?

Du hittar de uppgifter som du behöver för betalning på felparkeringsboten.

  1. Bankkonto dit felparkeringsavgiften ska betalas: FI90 1660 3001 1987 07, NDEAFIHH, Nordea
  2. Betalningsmottagare: Helsingfors stad, Parkeringsövervakning
  3. Varje felparkeringsavgift har ett specifikt referensnummer som ska anges vid betalning.
  4. Avgiftens förfallodag. Om du betalar avgiften efter förfallodagen ska du lägga till 14 euro till summan som ska betalas (Lag om parkeringsövervakning 17 §(Länk leder till extern tjänst)).
  5. Belopp som ska betalas
  6. QR-kod som kan användas för exempelvis betalning i nätbank.
Du hittar de uppgifter som du behöver för betalning på felparkeringsboten.
Bild: Helsingfors stad

 Om du har tappat bort felparkeringsboten, kontakta oss på stadsmiljösektorns kundtjänst.

Sökande av ändring i beslut angående begäran om omprövning

Om din begäran om omprövning inte godkänns, kan du söka ändring i beslutet genom förvaltningsbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besväret ska lämnas in inom 30 dagar efter att beslutet har delgetts.

Anvisningar för hur du lämnar in ett förvaltningsbesvär finns på förvaltningsdomstolens webbplats(Länk leder till extern tjänst)

Serviceställen

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors