Förnyande av arrendeavtal för bostadstomter

På de här sidorna hittar du information om förnyande av arrendeavtalen för tomter som ägs av Helsingfors stad. Nu förnyar staden de arrendeavtal som går ut 2025.

På den här sidan

Förnyande av tomtarrendeavtal som går ut 2025

 

Beredningen framskrider enligt följande

 1. 1. Meddelande: Arrendatorn får ett meddelande om förnyande av arrendeavtalen

  Arrendatorn får ett meddelande om hur beredning av avtalet framskrider.

  Staden skickar meddelandet i december 2022.

 2. 2. Meddelande: Arrendatorn får en preliminär uppskattning av boendekostnaderna

  Arrendatorn får en uppskattning av stadsdelens framtida enhetspris, och enligt uppskattningen kan arrendatorn preliminärt beräkna det framtida månadsarrendet.   

  Staden skickar meddelandet våren 2023.

 3. 3. Meddelande: Arrendatorn får en preliminär beräkning av arrendet

  Tomtarrendet har beräknats utgående från den våningsyta som byggts på tomten. Externa sakkunniga har fastställt våningsytan utifrån bygglovsritningarna. Arrendatorn ska kontrollera hustypen och våningsytan. Arrendatorn skickar uppgifterna till staden om de avviker från de fastställda. Vid behov förrättar staden en syn på tomten där staden kontrollerar omfattningen av den våningsyta som byggts på tomten.  

  Staden skickar meddelandet i slutet av 2023. Staden håller diskussionsmöten våren 2024.

 4. Stadsfullmäktige fattar ett beslut om arrendeprinciperna

  Stadsfullmäktige fastställer enhetspriserna för byggrätter i stadsdelarna samt arrendetiden. Arrendetiden är vanligen cirka 50 år.  

  Ärendet behandlas i stadsfullmäktige år 2025.  

   

 5. 4. Meddelande: Arrendatorn får ett utkast till arrendeavtal

  Utkastet till arrendeavtal görs upp i enlighet med de arrendeprinciper som stadsfullmäktige fastställt. Arrendatorn har rätt att lämna in en skriftlig åsikt. 

  Staden skickar meddelandet 2025. 

 6. Undertecknande av arrendeavtalet

  Tomtspecifika arrendebeslut fattas av chefen för teamet för bostadstomter.

  Arrendatorn får en inbjudan för att underteckna avtalet 2025.  

Vanliga frågor

Staden förnyar tomtarrendeavtalen med alla arrendatorer i enlighet med enhetliga principer. För avtalen uppdateras de nuvarande standardvillkoren och de tomtspecifika villkoren.  

Under de senaste åren har staden förnyat många arrendeavtal i Helsingfors. Till exempel 2023–2024 gick arrendeavtalet ut för cirka 60 tomter och 2020–2021 för cirka 750 tomter. 2025 går arrendeavtalet ut för cirka 250 bostadstomter. De flesta av de här avtalen har börjat på 1960-talet. Sedan dess har tomternas värde stigit kraftigt och arrendet för de flesta tomterna har varit mycket lågt jämfört med den nuvarande arrendenivån. 

Arrendet för en bostadstomt påverkas av:

 • den våningsyta som byggts på tomten (vy-m2)
 • pris per våningskvadratmeter för byggrätten i stadsdelen (euro/vy-m2)
 • levnadskostnadsindexet.

Exempel på hur arrendet för en egnahemstomt beräknas                     

På egnahemstomten finns en byggnad med en våningsyta på 139 vy-m2.  Priset per våningskvadratmeter för byggrätten i stadsdelen är 930 euro/vy-m2

 • Arrendet binds till levnadskostnadsindexet. Om man ingår ett nytt arrendeavtal för tomten i september 2019, är indextalet för levnadskostnaderna 19,73. Byggrättens pris per våningskvadratmeter: 930 euro/vy-m2: 19,73= 47,14 euro
 • Tomtens beräknade värde: 139 vy-m2 x 47,14 euro x 19,73=129 280,03 euro
 • Arrendet för Helsingfors stads bostadstomter uppgår årligen till 4 % av tomtens beräknade värde. Tomtens årsarrende: 120 280,03 euro x 0,04= 5 171, 20 euro

Arrendatorn betalar fullt arrende först om 10 år

Om det nya arrendet för tomten är 5 171,20 euro, betalar arrendatorn 50 % av arrendet, det vill säga 2 585,60 euro, under det första året. Under det andra året betalar arrendatorn 55 %, det vill säga 2 844,16 euro.

Arrendet stiger årligen så att arrendatorn betalar ett nytt arrende till fullt belopp först efter 10 år.

Arrendet fastställs enligt den våningsyta som byggts på tomten. I våningsytan inräknas byggnader som överensstämmer med tomtens huvudsakliga användningsändamål.   

På till exempel en egnahemstomt inräknas alla utrymmen som används för boende i våningsytan. Utöver de egentliga bostadsvåningarna utrymmen i källarvåningen, på vinden eller i lagerbyggnaden om de används för boende. I våningsytan inräknas inte till exempel lagerutrymmen, garage, tekniska utrymmen, balkonger eller uteterrasser. 

Se bilden på beräkningsprinciperna för egnahemshusets våningsyta (pdf, på finska)

Den våningsyta som byggts på tomten och som utgör grunden för arrendet fastställs av en extern sakkunnig utgående från bygglovsritningarna. Arrendatorn ska kontrollera hustypen och våningsytan. Arrendatorn skickar uppgifterna till staden om de avviker från de fastställda. Vid behov förrättar staden en syn på tomten. 

Tomtarrendet påverkas av priset per våningskvadratmeter för byggrätten i stadsdelen (euro/vy-m2).     

I Helsingfors beräknas priserna per våningskvadratmeter för byggrätterna i stadsdelarna av två externa sakkunniga. Av de priser som de beräknat väljs det lägre, och från priset dras av cirka 40 %. 

I Helsingfors uppgår alltså det pris per kvadratmeter som påverkar markarrendet till cirka 60 % av priset per våningskvadratmeter för områdets byggrätt. De flesta av de andra större städerna använder det verkliga värdet som grund för arrendet. 

Stadsfullmäktige fattar ett slutgiltigt beslut om priserna per våningskvadratmeter för byggrätterna i stadsdelarna.  

Staden vill främja kompletteringsbyggande på de flervåningshustomter som arrenderas ut av staden. När staden förnyar arrendeavtalen, utreder staden om det är möjligt att genomföra kompletteringsbyggande på tomten.

Om det är möjligt att genomföra kompletteringsbyggande på en tomt vars arrendeavtal går ut 2025, ska arrendatorn ansöka om en ändring av detaljplanen tillsammans med staden innan arrendeavtalet går ut. Dessutom ska arrendatorn inom 5 år ingå ett avtal om genomförande med staden. Om arrendatorn inte på detta sätt främjar kompletteringsbyggandet, kan staden inskränka arrendeområdet utan arrendatorns samtycke.

Arrendatorn kan få ekonomisk nytta av kompletteringsbyggandet. Bostadsaktiebolaget kan sälja den nya byggrätten till den part som bolaget valt eller staden eller själv genomföra den nya byggrätten. 

Läs mer på webbplatsen för kompletteringsbyggande(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om kompletteringsbyggande på de bostadstomter som arrenderas ut av staden

Kontakta oss per e-post:  taydennysrakentaminen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Vid tidpunkten för förnyande av arrendeavtalet ska tomten stämma överens med detaljplanen. Om så inte är fallet, ansöker staden om tomtindelning, styckning och registrering för arrendatorns räkning. Dessa tjänster är avgiftsbelagda. Staden debiterar arrendatorn för dessa kostnader.

Tomtindelningen och styckningen kan påverka arealen av arrendeområdet.

Läs mer om tomtindelningar och fastighetsförrättningar. 

Helsingfors stad skickar arrendatorerna en inbjudan för att komma och underteckna markarrendeavtalet. Enskilda personer kan vid behov ge varandra representationsrätt med fullmakt.

Representationsrätten av de arrendatorer som är ledamöter i bostadsaktiebolag verifieras i de flesta fall med ett handelsregisterutdrag, så arrendatorerna bör kontrollera att uppgifterna i utdragen är uppdaterade.

För att arrendeavtalet kan förnyas förutsätter staden oftast av de arrendatorer som är ledamöter i bostadsaktiebolag att bolagsstämman behandlar och fattar ett beslut om ärendet. Detta bör ske i god tid innan staden och arrendatorerna ska underteckna ett nytt arrendeavtal. 

Kontakta oss via e-post

Skicka förfrågningar och kontaktförfrågningar per e-post till: asuntotonttitiedustelut@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)