Fastighetsutveckling

På denna sida hittar du information om utvecklingen av fastigheter i Helsingfors. Vi tar gärna emot utvecklingsinitiativ och deltar tillsammans med arrendatorn eller den partner som arrendatorn valt i utvecklingen av de tomter som arrenderas ut av staden.

På den här sidan

De flesta utvecklingsprojekten som gäller fastigheter inleds på stadens eget initiativ. Varje år ordnar vi anbudsförfaranden där de som lämnat in det vinnande budet får reservationer för utveckling för fortsatt planering.  Reservationen för utveckling beviljas vanligen för 2 år. 

Reservationen för utveckling kan beviljas också på den sökandes initiativ utan anbudsförfarande eller offentligt ansökningsförfarande.  Vi deltar gärna i utvecklingen av de tomter som arrenderas ut av staden när användningsändamålet ändras, och vi bereder reservationer för utveckling för tomter för arrendatorn eller den partner som arrendatorn valt.

Staden vill utveckla strandområdena och fastigheterna i skärgården. Vi söker aktivt efter lämpliga platser för maritima företag och andra aktörer. 

Reservationen för utveckling framskrider så här

 1. Den sökande skickar ett initiativ till utveckling av en fastighet till staden

  Skicka ett projektinitiativ per e-post till yritystonttitiedustelut@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Ange i ansökan information om fastigheten och den sökande samt beskriv projektidén, avgränsningen av området, den målsatta tidtabellen och varför området bör utvecklas. Vi kontaktar den sökande och ber vid behov om ytterligare information.

 2. Staden bedömer om det är möjligt att genomföra projektinitiativet

  Alla initiativ behandlas i stadens styrgrupp för projektinitiativ som bedömer om initiativet överensstämmer med målen i stadens generalplan och strategi och om den sökande kan planera och genomföra projektet. 

 3. Målen och utgångspunkterna samt växelverkan för markanvändningen fastställs gemensamt

  Innan staden fattar ett beslut om reservation för utveckling utarbetar staden tillsammans med den sökande projektets mål, reservationsvillkor och det gemensamma samarbetet under inledningsfasen.

 4. Helsingfors beslutsfattare fattar ett beslut om en reservation för utveckling

  Reservationen för utveckling föredras för stadsmiljönämnden som föreslår reservationen för stadsstyrelsens näringslivssektion för beslutsfattande. Om reservationen för utveckling i betydande utsträckning omfattar bostadsbyggande, fattas beslutet om reservationen av stadsstyrelsen.

 5. Planläggning och gemensamt samarbete

  Den som fått reservationen gör upp mer detaljerade planer, utredningar och alternativa granskningar. Staden inleder processen för att ändra detaljplanen och ordnar ett gemensamt samarbete i anslutning till processen tillsammans med den sökande. 

 6. Överlåtelse av tomten

  Ett separat beslut om överlåtelseformen och -villkoren fattas i tomtreservationen i takt med att detaljplaneringen framskrider. Den som fått reservationen är skyldig att utarbeta referensplaner för det reserverade området och förbinder sig att aktivt främja planeringen och detaljplaneringen av området. 

   

Kontaktuppgifter

Kontakta oss och skicka e-post till yritystonttitiedustelut@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/fastighetsutveckling.