Byggnadstillsyn och de övriga tjänsterna inom stadsmiljösektorn är stängda 8–28.7.2024.

Under stängningstiden ordnar byggnadstillsynen inte förhandsförhandlingar eller behandlar tillstånd. Dessutom är följande tjänster stängda: byggnadstillsynens arkiv och tidsbokningstjänster, kundservice i frågor som gäller jordmån och berggrund samt behandling av grannens samtycke som gäller jordvärme om grannen är Helsingfors stad.

Stadsmätningstjänsterna är i huvudsak stängda mellan 8–28.7.2024 Under stängningstiden utför stadsmätningstjänsterna endast exceptionellt brådskande arbeten. Kundtjänsten har öppet som normalt.

Planer och kartor för byggare

I Helsingfors stads karttjänst hittar du bland annat detaljplanen och fastighetskartan. Byggnadsritningar som finns lagrade i byggnadstillsynens arkiv kan du köpa i Lupapiste Kauppa. Källmaterial för bygglov kan du beställa från Karttakori. Information om underjordiska ledningar får du i ledningsinformationstjänsten och information om grundundersökningar i tjänsten Soili.

I Helsingfors stads karttjänst hittar du gratis den gällande detaljplanen.

Gör så här

 1. Gå till katalogen och välj ”Stads- och trafikplanering”.
 2. Välj ”Giltiga”.
 3. Välj ”Detaljplaner”.

I Helsingfors karttjänst hittar du också många andra kartor och material som gäller Helsingfors, såsom

 • Bakgrundskartor: guidekartor, fastighetskartor, flygbilder, stadens 3D-modeller och historiska material.
 • Stads- och trafikplanering: detaljplaner som är giltiga eller under beredning, generalplaner och trafikplaner. 
 • Fastigheter, obrutna områden och byggnader: fastigheter, tomtindelningar, byggnader osv.
 • Lediga tomter: Helsingfors stads lediga företags- och bostadstomter.
 • Miljö och natur: bland annat fridlysta objekt, värdefulla naturmiljöer och habitatnätverk för flygekorrar.

Gå till karttjänsten(Länk leder till extern tjänst)

Lupapiste Kauppa är en nationell e-tjänst. Ritningarna är avgiftsbelagda. 

I Lupapiste Kauppa kan du köpa byggnadsritningar som finns lagrade i byggnadstillsynens arkiv:

 • situationsplaner
 • huvudritningar
 • fasadritningar
 • specialplaner (vatten- och avloppsplaner, ventilationsplaner och konstruktionsplaner).

I Lupapiste Kauppa är ritningar som är sekretessbelagda i enlighet med offentlighetslagen inte tillgängliga. Dessa är till exempel byggnadsritningarna för skolor och daghem. Där finns inte heller bland annat ritningar för byggnader som används av Försvarsmakten, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet samt bildningsväsendet. 

I byggnadstillsynens arkiv kan du se materialen gratis. 

Läs mer på Byggnadstillsynens arkiv.

Gå till Lupapiste Kauppa (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Karttakori är en e-tjänst genom vilken du kan skaffa källmaterial för byggnadsplanering och andra digitala kartmaterial.
I Karttakori finns tillgängliga:

 • Bygglovskartan är en obligatorisk bilaga till en bygglovsansökan. I bygglovskartan ingår ett urval av kartutdrag som PDF-filer och ett digitalt material om bas- och ledningskartor för att utarbeta en situationsplan. Den är giltig i tolv månader.
 • Digitala material för planering och utarbetning av en situationsplan: Tillgängliga är en bas- och ledningskarta, ett ortofoto, laserskannat material och en terrängmodell
 • samt en utredning av ägarförhållanden där det utreds grannarna för projektet för hörande av grannarna. Detta gäller de byggare som själv vill höra grannarna.

Karttakori är länkad till tjänsten Lupapiste, det vill säga det material som beställs från Karttakori behövs inte separat överföras eller skrivas ut till Lupapiste. I Lupapiste lagras bara projektnumret för Karttakori-beställningen på fliken Planer och bilagor under ”Källmaterial för planering”.

Gå till tjänsten Karttakori (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter: karttakori@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller 09 310 221 11.

Se priserna på material från Karttakori i stadsmätningstjänsternas prislista (på finska, pdf).(Länk leder till extern tjänst)

Stadens centraliserade lägestjänst för underjordiska ledningar och konstruktioner, det vill säga ledningsinformationstjänsten (JOPA), finns till för dem som utför grävnings-, borrnings-, brytnings- och planeringsarbeten. 

 • Utdrag ut ledningskartor i PDF-format (vanligen för försäljning av fastigheter, skala 1:500) beställs och levereras i Stadsmätningstjänsternas tjänst Kartprodukter karttatilaukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Ett utdrag av en ledningskarta i PDF-format är en avgiftsbelagd produkt (25 €), och för att beställa en sådan behövs alltid beställarens faktureringsuppgifter i beställningsmejlet. 
 • Om det är fråga om digitalt ledningskartmaterial (dgn, dwg) som behövs för planering eller motsvarande arbete ska materialet (ett område på max 0,25 km2, 62,00 €) beställas antingen i tjänsten Karttakori eller per e-post karttatilaukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Tjänsten Soili för information om grundundersökningar är avsedd endast för planeringsbyråer. Där kan du ansöka om en jordartskarta, karta över grundundersökningar och baskarta från området i fråga, diagram och tvärsnitt som skrivits ut i en bildfil från området i fråga, uppgifter om geoteknisk undersökning och grundvatten i infraformat från området i fråga samt bergsäkra borrningar i CSV-format.

Gå till tjänsten Soili(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors använder plankoordinatsystemet ETRS-GK25 (EPSG:3879) och höjdsystemet N2000.

Helsingfors stad använder plankoordinatsystemet ETRS-GK25 (EPSG:3879) och höjdsystemet N2000. Systemen har använts sedan december 2012. Höjdsiffrorna från höjdsystemet NN, som tidigare användes, omvandlas i enlighet med systemet N2000 genom att lägga 205 mm till höjdsiffran.