Asuntotontit ammattirakentajille

Helsingin kaupunki luovuttaa omistamansa asuntotontit pääasiassa vuokraamalla julkisten kilpailujen ja tonttihakujen kautta.

Tällä sivulla

Käynnissä olevat kilpailut ja tonttihaut

Löydät kaikki Helsingin kaupungin käynnissä olevat ja tulevat kilpailut sekä tonttihaut sivulta Tonttihaut ja kilpailut

Näin Helsinki luovuttaa tontteja

Yleisissä asuntotonttihaussa etusijalla tontin saajaksi ovat:

 • uudet toimijat, jotka eivät ole saaneet kaupungilta tonttia aiemmin
 • hankkeet, jotka tähtäävät asuntorakentamisen kehittämiseen tai toteuttavat alueen maankäytöllisiä tai asuntopoliittisia tavoitteita
 • rakennuttajien tai rakennuttajakonsulttien hakemukset, joissa haetaan tonttia säänneltyyn asuntotuotantoon.

Järjestämme yleisiä asuntotonttihakuja yleensä noin kerran vuodessa. 

Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyt ovat yleisiä asuntotonttihakuja suppeampia. Ne voidaan suunnata tietyn tyyppisille asuntohankkeille tai tietyille rakentajille, esimerkiksi ryhmärakennuttajille.

Järjestämme ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyjä vuosittain.  

Sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitettujen tonttien saajat valitaan useimmiten hintakilpailujen kautta.

Kaupunki huolehtii asuntorakentamisen kehittämisestä järjestämällä riittävän määrän myös laatukilpailuja. Niitä  järjestämme erityisesti kaupunkikuvallisesti merkittävissä kohteissa ja aluerakentamisen aloituskohteissa.

Laatukilpailuissa voidaan keskittyä johonkin tiettyyn teemaan, esimerkiksi hiilineutraaliutta edistäviin ratkaisuihin.

Järjestämme vuosittain useita kilpailuja. 

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. Järjestämme Kehittyvä kerrostalo -tonttihakuja  vuosittain. Varauksensaajien valinta perustuu kokonaisarviointiin, mutta ehdotuksella tulee olla uutuusarvoa Kehittyvä kerrostalo -ohjelman periaatteiden mukaisesti.

Rakennuttajalle ohjelma tarjoaa tilaisuuden kokeilla uutta ja saada kaupungin asiantuntijoiden sparrausta kehitystyöhön. Ohjelma tarjoaa myös näkyvyyttä kehittämishankkeelle.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelman painopisteenä ovat uudenlaiset, innovatiiviset ratkaisut, joilla pyritään vastaamaan asumiseen ja asuntorakentamiseen liittyviin ajankohtaisiin tarpeisiin. Hankkeiden teemat voivat liittyä esimerkiksi asumisen muuntojoustavuuteen, asumisen ja työn yhdistämiseen, energiatehokkuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja asumisviihtyvyyteen. Hankkeiden tulee toteuttaa kaupungin strategisia, asuntopoliittisia ja kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelmassa painottuvat jatkossa yhä enemmän esikaupunkialueet, jonne hankkeet tuovat uutta ja kehittävät ja elävöittävät ympäristöään.

Kehittyvä kerrostalo -sivusto

Asuntotontit, joille ei avoimessa haussa tai kilpailussa ole löytynyt varaajaa, siirretään yleensä jatkuvaan tonttihakuun, jolloin ne ovat kaikkien haettavissa. 

Jatkuva tonttihaku on koko ajan vireillä. Jos tontteja on haussa, löydät ne sivulta Tonttihaut ja kilpailut

Teemme suoravarauksia  ilman avointa hakumenettelyä tai kilpailua vain erityisin perustein, esimerkiksi tontin vuokralaiselle ja/tai tämän valitsemalle yhteistyökumppanille, tontin täydennysrakentamisen edistämiseksi tai aitoa uutuusarvoa luoville kehittämishankkeille, jotka on hyväksytty osaksi Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa.

Lue lisää Kehittyvä kerrostalo 

Näin tontinluovutus etenee

 1. Tontin hakeminen

  Hae tonttia julkisten tonttihakujen tai kilpailujen kautta. Löydät täältä ajankohtaiset Tonttihaut ja kilpailut

 2. Tontin varaaminen

  Tontin varauksesta päättää kaupunginhallitus, kaupunkiympäristölautakunta tai tonttipäällikkö.

  Tontin varausaika on yleensä 2 vuotta. 

  Perustelluista syistä kaupunki jatkaa varausaikaa yleensä 1 vuodella kerrallaan. Kaupunki edellyttää, että tontinvaraaja on edistänyt hanketta aktiivisesti varausaikana esimerkiksi tekemällä haketta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä. Myös muut varauksen edellytykset tulee edelleen täyttyä.

  Hae varausajan jatkamista viimeistään 2 kk ennen varausajan päättymistä.

  Siirry Hakemukseen varausajan jatkamiseksi (docx)

  Lähetä hakemus osoitteeseen tonttihakemukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 3. Hankkeen suunnittelu

  Hankkeen etenemistä ohjaavat kaupungin alueryhmät, jotka kokoavat yhteen kaupungin edustajat. Kaupunginkanslian projektinjohtajan lisäksi alueryhmätyöskentelyyn osallistuu kaupungilta rakennusvalvonnan asiantuntija, kaavoittaja, liikennesuunnittelija, tontit-yksikön asiantuntija ja muita kaupungin asiantuntijoita.

  Rakennuslupaa haetaan kun alueryhmässä on katsottu olevan edellytykset luvan hakemiselle. 

  Ennen rakennusluvan hakemista hankkeen on haettava/pyydettävä lyhytaikaista vuokrasopimusta tai valtakirjaa rakennusluvan hakemista varten. Tontinvaraus ei oikeuta rakennusluvan hakemiseen.

 4. Rakennusluvan hakeminen

  Löydät lisätietoa rakennusluvan hakemisesta sivulta Rakennuslupa ja muut lupatyypit

 5. Vuokrasopimuksen tai kauppakirjan tekeminen

  Kun hankkeella on rakennuslupa, tontin varaaja tekee kaupungin kanssa vuokrasopimuksen tai kauppakirjan.

 6. Tontin rakentaminen

  Tontin vuokralainen tai omistaja voi  aloittaa rakentamisen, kun rakennuslupa on hyväksytty ja vuokrasopimus tai kauppakirja kaupungin kanssa allekirjoitettu.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Helsingin kaupunki pääasiassa vuokraa omistamansa asuntotontit. Myymme vain erityisen arvokkaat ja vetovoimaiset tontit. 

Lue tarkemmin kohdasta Helsingin tontinluovutuslinjaukset. 

Helsingin kaupunki luovuttaa asuntotontit markkinahintaan.

Poikkeuksena ovat niin sanotut Ara-kohteet, joissa markkinaehtoisuus varmistetaan puolueettoman ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tai hintakilpailuilla.

Lue tarkemmin kohdasta Helsingin tontinluovutuslinjaukset.  

Ryhmärakennuttamiseen varattuja tontteja voivat hakea:

 • Luonnollisista henkilöistä koostuvat ryhmät 
 • Yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden tarkoituksena on ryhmärakennuttamishankkeen toteuttaminen 
 • Rakennuttajakonsultointia harjoittavat yhteisöt.

Ryhmähakijat

 • Ryhmähakijat ovat joukko henkilöitä, jotka eivät ole perustaneet ryhmärakennuttamishanketta varten yhdistystä tai muuta yhteisöä.
 • Ryhmä toimii hankkeen rakennuttajana ja mahdollisesti perustettavan asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaina. Ryhmä tekee suunnittelua ja rakennusurakkaa koskevat sopimukset.
 • Ryhmän jäsenten tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä täysi-ikäisiä ja täysivaltaisia luonnollisia henkilöitä. Ryhmän tulee nimetä keskuudestaan yhteyshenkilö.
 • Ryhmässä tulee olla vähintään tonttiluettelossa ilmoitettu määrä jäseniä. Vähimmäismäärä on johdettu tontille laskennallisesti toteutettavissa olevien asuntojen määrästä.

Yhteisöhakijat

 • Yhteisöhakijoita ovat yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden tarkoituksena on ryhmärakennuttamishankkeen toteuttaminen.
 • Hakija toimii hankkeen rakennuttajana ja mahdollisesti perustettavan asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaina. Hakija tekee suunnittelua ja rakennusurakkaa koskevat sopimukset.
 • Yhteisössä tulee olla tonttiluettelossa ilmoitettu vähimmäismäärä sellaisia jäseniä tai osuuden omistajia, jotka ovat kiinnostuneet ja sitoutuvat ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamiseen.

Konsulttihakijat

 • Konsulttihakijoilla tarkoitetaan rakennuttajakonsultointia harjoittavia yhteisöjä.
 • Hakijalla tulee olla riittävä kokemus ja osaaminen sekä riittävät resurssit rakentamishankkeen projektinjohtoon ja konsultointiin sekä asukkaiksi tulevien henkilöiden kokoamiseen.
 • Konsultti hankkii tontin, kerää asukkaiksi tulevat ryhmän jäsenet ja laatii ryhmän lukuun tarvittavat suunnitelmat ja mahdollisesti tarvittavat urakka- ja muut sopimukset ryhmän jäsenten kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Kaupunkipientalot eli townhouset ovat pääsääntöisesti kahdelta sivulta rivitalomaisesti toisiinsa kiinni rakennettavia, omalla tontilla olevia pientaloja. Kukin tontti ja sen rakennukset voivat olla hallinnollisesti omia, itsenäisiä kiinteistöjä.

Luovutamme kaupunkipientalotontteja pääsääntöisesti vuokraamalla sen jälkeen, kun kulloinkin tarjolla olevista vapaista kaupunkipientalotonteista on järjestetty oma yleinen tonttihaku. Kaupunki päättää kaupunkipientalotonttien luovutusperusteista ja tontin saajalle asetettavista vaatimuksista ennen kunkin tonttihaun aloittamista.
 
Mikäli kaupunkipientalotontille ei ole tonttihaussa löytynyt toteuttajaa, se siirretään jatkuvaan tonttihakuun, jossa tontti on kaikkien kiinnostuneiden haettavissa.

Aiemmin olemme luovuttaneet kaupunkipientalotontteja muun muassa Suurmetsän Alppikylästä ja Malmin Ormuspellosta. Näillä alueilla tontit ovat olleet yksityishenkilöiden vapaasti haettavissa ilman tontin saajalle asetettavia muita vaatimuksia. Tontit on vuokrattu pääsääntöisesti hakujärjestyksessä, yksi tontti hakijaa kohden. Tontin saaminen ei ole edellyttänyt ryhmän perustamista, helsinkiläisyyttä tai lapsiperhevaatimuksen täyttymistä.

Alppikylän kaupunkipientalotonttien esite (pdf, 24 Mt)
Ormuspellon kaupunkipientalotonttien esite (pdf, 8 Mt)

Ota meihin yhteyttä sähköpostilla

Lähetä kaupungin omistamia asuntotontteja koskevat tiedustelut ja yhteydenottopyynnöt sähköpostilla osoitteeseen: 
asuntotonttitiedustelut@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Jos asiasi koskee jatkuvaa tonttihakua, omakotitalotontteja, kaupunkipientalotontteja tai ryhmärakennuttamista, lähetä sähköposti osoitteeseen: 
omakotitalotonttitiedustelut@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Jos asiasi koskee jotain tiettyä tonttia ja olet tontin varaaja tai vuokraaja, ole yhteydessä suoraan alueen asiantuntijaan. Yhteystiedot löydät Karttapalvelusta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/asuntotontit.