Boendeservice för rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa

Vi erbjuder stöd till vuxna helsingforsbor med psykisk ohälsa som rehabiliteras för att bo hemma, i stödboende, att bo kollektivt eller i ett serviceboende med heldygnsomsorg.

Vi vill trygga dina behov i anslutning till boendet och erbjuda ett sådant stöd som främjar din rehabilitering och din vardag.

Vi stöttar dig så att du ska kunna lära dig färdigheter för att bo själv och flytta till ditt eget boende. Om detta inte är möjligt i din situation, stödjer vi din mentala hälsa och funktionsförmåga samt ett tryggt boende.

Vi hjälper till med att bo hemma, men om det behövs ordnar vi stödboende och gemenskapligt boende eller en boende vid enhet med service dygnet runt.

Våra boendetjänster för mentalvårdsklienter är huvudsakligen tidsbundna, och vi bedömer regelbundet ditt servicebehov.

Hur kan jag få boendetjänster?

Lämna in en ansökan om våra tjänster. Fyll i ansökan tillsammans med ett proffs från socialtjänsterna eller hälsovården som känner till din situation. Ansökan omfattar bedömning och utredning av servicebehovet. Detta omfattar bedömning, upprätthållande och främjande av din fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga samt om dina möjligheter till rehabilitering.

Bedömningschefen vid stödboendet behandlar din ansökan och arbetsgruppen fattar beslutet. Vi kontaktar dig efter beslutet.

Vi ordnar egen boendeservice men köper också tjänster av olika stiftelser och privata serviceproducenter. Vi kan planera och ordna ditt boende också som köpt tjänst.

Ditt boende kan vara lång- eller kortvarigt. Perioden beror bland annat på ditt rehabiliteringsbehov.

Bostäderna finns i Helsingfors och de närliggande kommunerna, i stadens boendeenheter samt privat boendeservice.

Som rehabiliteringsklient kan du ansöka om boendeservice också av ett annat välfärdsområde. Även då är du i samma ställning som de övriga sökandena.

Obs! Om du har lämnat in ansökan till ett annat välfärdsområde och ärendet pågår, kommer vi inte att handlägga din ansökan.

Du kan ändå ha anhängiga ansökningar både hos ett välfärdsområde och som helsingforsare i Helsingfors.