Hälsokontroll för skolelever 

Skolhälsovården är en förebyggande hälsovårdstjänst som är avsedd för grundskoleelever och deras familjer. 

Skolhälsovården stödjer och främjar skolbarnens hälsa och välfärd och föräldrarnas fostrande arbete. 

Hälsovårdaren träffar dig varje år i samband med en hälsokontroll. Vid hälsokontrollen bedömer vi barnets och den unga personens mående och hälsotillstånd samt ger vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet. Dessutom ges personliga hälsoråd. 

Hälsovårdaren och läkaren gör en omfattande hälsogranskning av elever i klasserna 1, 5 och 8 där vi också utreder föräldrarnas och familjens välfärd. Föräldrarna kan delta i alla hälsokontroller, särskilt vi hoppas att de kommer att delta i de omfattande hälsoundersökningarna. 

Eleverna kan diskutera symptom och mentala frågor med hälsovårdaren i förtroende också utan tidsbeställning. 

Vi erbjuder skolhälsovård i skolan eller i dess omedelbara närhet. Hälsovårdarens kontaktuppgifter finns på skolans webbplats. Hälsovårdaren bokar tid åt eleven till skolläkarmottagningen. 

Om ett barn plötsligt insjuknar eller råkar ut för en olycka under skoldagen eller på skolresan, ges första hjälpen på skolan och föräldrarna ska se till att barnen får nödvändig fortsatt vård. 

Hälsostationen ansvarar för vård och uppföljning av långtidssjukdomar. Om eleven behöver vård och stöd för en långvarig sjukdom under skoldagarna, kommer vi överens om detta tillsammans med familjen och skolan. 

Alla skolelever får en kallelse från tandvården till mun- och tandundersökning fyra gånger under grundskolan.

Skolpsykologen, kuratorn och lärarna samarbetar med skolans övriga personal med föräldrarnas samtycke. 

Skolhälsovården är gratis. 

Hälsokontroller i klasserna 1 – 9 

Vi utför hälsokontrollerna enligt elevens årskurs oavsett klassindelning.   

Hälsovårdaren och läkaren utför en omfattande hälsokontroll. Hälsovårdaren får information från barnrådgivningen, daghemmet och skolan samt från det formulär som föräldrarna fyllt i. Vi bjuder in föräldrarna till hälsokontrollen.   

Hälsovårdaren bedömer barnets hälsa och diskuterar bland annat om hur skolan går, om kompisar och hela familjens välfärd. Hälsovårdaren undersöker barnets tillväxt och utveckling bland annat genom vägning och mätning samt undersökning av hörsel och syn. Vaccineringar ges i enlighet med vaccinationsprogrammet.   

Läkaren undersöker barnet, diskuterar familjens hälsovanor och gör upp en plan för elevens hälsa och välfärd.   

Förhandsuppgifter som föräldrarna ska lämna(Länk leder till extern tjänst)

AUDIT-enkät av alkoholkonsumtion hos föräldrar(Länk leder till extern tjänst)

Hälsovårdaren bedömer barnets hälsa, tillväxt och mående. Med eleven diskuteras om humöret, skolarbetet och kompisrelationer.    

Hälsovårdaren undersöker eleven och uppdaterar elevens plan för hälsa och välmående enligt behov.   

Hälsovårdaren bedömer barnets hälsa, tillväxt och mående. Med eleven diskuteras om humöret, skolarbetet och kompisrelationer.    

Hälsovårdaren undersöker eleven och uppdaterar elevens plan för hälsa och välmående enligt behov.    

Förhandsuppgifter som föräldrarna ska lämna

Hälsovårdaren bedömer barnets hälsa, tillväxt och mående. Med eleven diskuteras om humöret, skolarbetet och kompisrelationer.    

Hälsovårdaren undersöker eleven och uppdaterar elevens plan för hälsa och välmående enligt behov.   

Hälsovårdaren och läkaren utför omfattande hälsokontroller. Vi bjuder in föräldrarna till läkarundersökningen.   

Hälsovårdaren bedömer barnets hälsa, tillväxt och mående. Med eleven diskuteras om humöret, skolarbetet och kompisrelationer. Hälsovårdaren stödjer och förstärker barnets och familjens resurser. Vid hälsokontrollen bedöms om eventuellt stöd eller vidare undersökningar behövs för övergången till högstadiet.   

Även läraren ger en uppskattning om hur barnet mår och fungerar i skolan.   

Läkaren undersöker barnets syn och hörsel om det behövs. Läkaren diskuterar familjens hälsa och välfärd med hela familjen.   

Förhandsuppgifter som eleven ska lämna(Länk leder till extern tjänst)

Förhandsuppgifter som föräldrarna ska lämna(Länk leder till extern tjänst)

AUDIT-enkät för alkoholkonsumtion hos föräldrar (Länk leder till extern tjänst)

Föräldrarna kan lämna förhandsuppgifter även i e-tjänsten Omaolo. Hälsovårdaren skickar föräldrarna en länk till blanketten när hälsokontrollen närmar sig.   

 

Hälsovårdaren bedömer barnets hälsa, tillväxt och mående. Med eleven diskuteras om humöret, skolarbetet, kompisar och sexuell hälsa.   

Hälsovårdaren undersöker eleven och uppdaterar elevens plan för hälsa och välmående.    

Elevens hälsouppgifter överförs till högstadiets skolhälsovårdare vid terminsslutet.   

En hälsovårdare granskar hälsan hos elever som ska till högstadiet, och även föräldrarna bjuds in. Vi diskuterar hur barnet och familjen mår sant sinnesstämningen, hur det går i skolan och sociala relationer.    

Hälsovårdaren undersöker den ungas fysiska hälsa. Barnets pubertala utveckling undersöks och med eleven diskuteras sexualhälsa. Hälsovårdaren uppdaterar planen för hälsa och välmående.   

Förhandsuppgifter som eleven ska lämna

Förhandsuppgifter som föräldrarna ska lämna

Hälsovårdaren och läkaren utför en omfattande hälsokontroll. Vi bjuder in föräldrarna till läkarundersökningen. Ungdomar kan diskutera med läkare också utan föräldrarnas närvaro.    

Hälsovårdaren undersöker och bedömer elevens hälsa, tillväxt och mående samt stöder familjens resurser.   

Läkaren undersöker eleven och diskuterar om bland annat livsstil och sexuell hälsa. Läkaren beaktar också eventuella hälsoaspekter som kan påverka yrkesvalet.    

AUDIT-enkät för alkoholkonsumtion hos föraldrar(Länk leder till extern tjänst)

 

En hälsovårdare gör en hälsokontroll och samtalar med eleven om måendet, sinnesstämningen, skolan, sociala relationer, rusmedel och sexuell hälsa.   

Hälsovårdaren gör upp en plan för hur den unga personens hälsa och funktionsförmåga ska främjas framöver.   

Förhandsuppgifter som eleven ska lämna

Förhandsuppgifter som föräldrarna ska lämna

Vaccinationer som ges i skolan  

Vi vaccinerar eleverna enligt det nationella vaccinationsprogrammet vid hälsokontroller eller på särskilda dagar för ändamålet.  

Läs mer om vaccinationsprogrammet (THL). (Länk leder till extern tjänst)