Krisjour

Krisjouren ger krishjälp till helsingforsare och personer som vistas i Helsingfors t.ex. i en olycka, i en våldssituation eller när en närstående har avlidit plötsligt.

Krisjouren hjälper i akuta, allvarliga krissituationer, till exempel en närståendes plötsliga död, brand eller annan olycka, utsatt för våld eller allvarligt handikapp eller insjuknande.

Krishjälpen är kortvarig hjälp som ges ansikte mot ansikte och per telefon. Vi ger råd och vägleder dig vidare i situationen och bedömer behovet av fortsatt vård.

Du kan också kontakta oss när du märker att någon annan behöver brådskande hjälp.

Vår tjänst är kostnadsfri.