Digitala kartor

Helsingfors kartor kan beställas för olika ändamål i digital form, oftast beställs kartor för planering och byggande. Kartorna levereras av Kartprodukter-teamet för Stadsmätningstjänster. Beställningar av kartmaterial i standardformat kan enklast göras via den elektroniska tjänsten Karttakori.

På den här sidan

Karttakori

Innan du kan använda Karttakori ska du registrera dig som användare av tjänsten. Registrera dig till tjänsten Karttakori med hjälp av Suomi.fi-identifieringen. Tjänsten är endast tillgänglig på finska.

Storleken på material som beställs från Karttakori-tjänsten är begränsad till områdesstorleken 1 km/2. Enstaka beställningar av större områdesbegränsningar ska göras per e-post. Vi levererar kartorna i regel i nivåkoordinatsystemet ETRS-GK25 (EPSG:3879) och i höjdsystemet N2000.  

Vid prissättningen, materialavskiljanden och överlåtelser av kart- och geodatamängder följs den årligen fastställda prislistan för stadsmätning. Vid beställning av material från Karttakori-tjänsten uppdateras priset när beställningen görs.

1. Utgångsmaterial för planering, dvs. bygglovskarta

Utgångsmaterial för planering är en obligatorisk bilaga till ansökan om bygglov. Bygglovskartan säkerställer att tomten överensstämmer med gällande tomtindelning och detaljplan. Kartmaterialets aktualitet kontrolleras, och vid behov kompletteras materialet med hjälp av ytterligare mätningar. Bygglovskartan innehåller ett sortiment av kartutdrag i form av pdf-filer samt digitalt stom- och ledningskartmaterial för utarbetande av planritningar. Bygglovskartan ska beställas via Karttakori när tomtindelningen har godkänts och tomtavstyckningen är anhängig. Bygglovskartan ska vara anskaffad innan den egentliga ansökan om bygglov lämnas in i tjänsten Lupapiste.fi. Dess giltighetstid i Helsingfors är 12 månader.

2. Digitalt material

Digitalt material för planering och planritningar. Tillgängliga produkter är stom- och ledningskarta, ortoflygbilder, laserpunkter och terrängmodell.

3. Separat ägarutredning

I ägarutredningen utreds projektets grannar till exempel för ett bygglov.  Detta gäller byggare som vill genomföra hörandet av grannen själva.
Karttakori är länkad till Lupapiste-tjänsten, dvs. material som beställts från Karttakori behöver inte överföras separat eller skrivas ut till Lupapiste. I Lupapiste ska man endast registrera projektnumret för Karttakori-beställningen för den levererade beställningen.  I Lupapiste ska man ange projektnumret på fliken Suunnitelmat ja liitteet (planer och bilagor) under Suunnittelun lähtötietoaineisto (utgångsmaterial för planering).

 

Om karttjänster Bild: Kartat (c) Kaupunkimittauspalvelut
Om karttjänster Bild: Kartat (c) Kaupunkimittauspalvelut

Övriga beställningar och priser

En e-postbeställning ska innehålla följande uppgifter:Identifiering av objektet eller området: till exempel gatuadress, fastighetsbeteckning eller kartavgränsning som bilaga

Filformat, standardformat:

vektor: dwg, dgn, pdf

raster: jpg, tif.

Tydliga kontakt- och faktureringsuppgifter.   En beställning som är försedd med bristfälliga kontaktuppgifter försenar behandlingen av
beställningen.

Kontaktuppgifter till beställaren, mottagaren och/eller faktureringen av materialet.

Namn, Adress, Telefonnummer, E-post.

Om en annan instans än beställaren ska faktureras för beställningen: kontaktperson för faktureringen, kontakt- och faktureringsuppgifter.

Betalarens FO-nummer är en obligatorisk uppgift för identifiering av faktureringskunder.  I fråga om enskilda personer behöver vi betalarens personbeteckning. Vid behov kan man använda säker e-post för att sända personuppgifter på ett datasäkert sätt.

Identifierare för eventuell elektronisk fakturering: EDI-kod och förmedlarkod.  

Beställarens referens: beställarens/betalarens egna behövliga identifieringsuppgifter i fakturan.


E-postbeställningar(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Personarbetet för att leverera beställningen (avskiljning, format- och systemomvandlingar, annan beredning av material) och övriga leveranskostnader debiteras med en faktura som sänds separat enligt prislistan för stadsmätningstjänster. Minimidebiteringen för personarbete är en timme.

A) Avgiftsbelagt beställnings- och avtalsmaterial – Kartor för planering och byggande.
För planerings- och byggändamål finns objektspecifika förhandsprissatta materialpaket tillgängliga. Priser på materialpaket från 59,50 € (max. 0,25 km2). Exakta priser och materialpaket fastställs årligen i prislistan. 

B) Avgiftsfritt beställnings- och avtalsmaterial
För avgiftsfritt beställnings- och avtalsmaterial debiteras inga användningsavgifter. Kostnader för avskiljning och leverans av material uppbärs enligt gällande prislista. Tillgången och beredskapen på material som färdiga standardprodukter varierar. Begär mer detaljerade materialspecifika uppgifter per e-post.

OBS! Avgiftsfritt beställnings- och avtalsmaterial är inte öppna data som används med licensen för öppna data, utan material som levereras på beställning enligt de användningsvillkor som anges i beställningsbekräftelsen.