Miljötillstånd och anmälningar

Det behövs tillstånd för verksamhet som orsakar eller ger risk för att miljön förorenas.

På den här sidan

Huruvida en verksamhet behöver ett miljötillstånd eller det räcker med en anmälan eller att den registreras beror på dess omfattning och konsekvenser. Innan ansökan lämnas, kontakta Helsingfors miljötjänster för att reda ut vilka tillstånd din verksamhet behöver.

Miljötillstånd

Du behöver ett miljötillstånd för din verksamhet om den kan ge hälsoolägenheter, väsentligen förorena miljön eller ge risk för detta. Sådan verksamhet är till exempel yrkesmässig hantering av avfall, och många livsmedelsindustrianläggningar. Åtgärder som kräver miljötillstånd finns uppräknade i miljöskyddslagen (527/2014).

Miljötillståndet kan ge föreskrifter om bland annat verksamhetens omfattning, avfall och hur de minskas. Tillståndspliktig verksamhet får i regel inledas först när tillståndet har laga kraft.

Miljötillstånd i Helsingfors beviljas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland eller av miljö- och tillståndssektionen vid Helsingfors stads miljönämnd. Miljötjänsterna bereder tillståndsärendet innan det behandlas av miljö- och tillståndssektionen.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan om miljötillstånd, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Uträtta ärenden på webben

Ansök om miljötillstånd av Helsingfors miljötjänster

Kräver identifiering.

Anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen

Viss verksamhet med ringa miljökonsekvenser kräver inte miljötillstånd. För en sådan verksamhet ska du lämna en allmän anmälan enligt miljöskyddslagen. Åtgärder som kräver anmälan finns uppräknade i miljöskyddslagen (527/2014).

Anmälan ska lämnas minst 120 dygn innan verksamheten inleds. Med beslutet kan vi ge föreskrifter angående verksamheten.

Lämna anmälan till Helsingfors miljötjänster via Lupapiste.fi.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Uträtta ärenden på webben

Lämna en anmälan enligt miljöskyddslagen

Kräver identifiering.

Registrering enligt miljöskyddslagen

Bränsledistributionsstationer, asfaltstationer, mindre brännverk, kemiska tvätterier, vissa anläggningar som använder organiska lösningsmedel samt betongstationer är befriade från förfarandet för miljöstånd, om de uppfyller kraven i förordningar som ställs på verksamheten i fråga. I stället för att ansöka om miljötillstånd ska du lämna en anmälan för registrering av verksamheten. Anmälan ska lämnas minst 90 dygn innan verksamheten inleds. Du kan inleda verksamheten när du har meddelats att den registrerats.

Lämna anmälan för registrering till Helsingfors miljötjänster via Lupapiste.fi.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Registrera enligt miljöskyddslagen

Kräver identifiering.

Anmälan om yrkesmässig insamling av avfall

Det ska lämnas en anmälan om yrkesmässig insamling av avfall i god tid innan verksamheten inleds, för anteckning i avfallshanteringsregistret. Innan anmälan lämnas in, utred med Helsingfors miljötjänster om verksamheten kräver miljötillstånd. Lämna anmälan till miljötjänsterna via Lupapiste.fi.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Uträtta ärenden på webben

Anmäl om yrkesmässig insamling av avfall

Kräver identifiering.

Avfallshanteringsplan för småbåtshamn

Den som håller en småbåtshamn ska utarbeta en plan för hanteringen av avfall från småbåtar. Avfallshanteringsplanen ska uppdateras vart femte år, eller då verksamheten i hamnen väsentligt förändras. Lämna avfallshanteringsplanen till Helsingfors miljötjänster för godkännande, via Lupapiste.fi

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Lämna avfallshanteringsplan för småbåtshamn för godkännande

Kräver identifiering.

Tillstånd för att upprepat eller varaktigt anordna övningar eller tävlingar i terräng eller på vattenområden

Du behöver tillstånd för att upprepat eller varaktigt anordna övningar eller tävlingar i terräng eller på vattenområden. Ansök om tillstånd av Helsingfors miljötjänster via Lupapiste.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Uträtta ärenden på webben

Ansök om tillstånd att anordna övningar eller tävlingar

Kräver identifiering.

Anmälan om verksamhet av försöksnatur

Verksamhet som kräver miljötillstånd, men i syfte att till exempel testa ett nytt råämne eller bränsle, en ny tillverknings- eller förbränningsmetod eller att utnyttja eller hantera avfall, ska anmälas till Helsingfors miljötjänster. Lämna anmälan om verksamhet av försöksnatur via Lupapiste.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Anmäl om verksamhet av försöksnatur

Kräver identifiering.

Anmälan om exceptionell situation

Anmäl om exceptionella situationer då det till exempel på grund av olycka, produktionsstörning eller rivning av en konstruktion eller anordning uppstår utsläpp eller avfall som kan orsaka en direkt eller uppenbar risk för att miljön förorenas. Du ska lämna anmälan även om det för mängden eller arten av avfall behövs exceptionella åtgärder vid avfallshanteringen. Lämna anmälan om exceptionella situationer till Helsingfors miljötjänster via Lupapiste.fi.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Anmäl om exceptionell situation

Kräver identifiering.

Anmälan om stapling av boskapsgödsel

Stapling av boskapsgödsel ska anmälas till Helsingfors miljötjänster minst 14 dygn i förväg. Läget, storleken, konstruktionen och varaktigheten av gödselstapeln ska uppfylla kraven i den så kallade nitratförordningen. Stapling kan inte ersätta gödselstaden som varaktig lösning. Anmäl om stapling via Lupapiste.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Länkar

Anmälan om avvikelse från förbud mot att sprida gödsel

Avvikelser från förbud mot att sprida gödsel ska anmälas till den kommunala miljöskyddsmyndigheten före slutet av oktober. Anmäl om avvikelser via Lupapiste.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Anmäl om avvikelse från förbud mot att sprida gödsel

Kräver identifiering.

Tillstånd för upptag av jordmaterial

Upptag av jord till annat än eget bruk för hembehov kräver tillstånd enligt marktäktslagen. Även upptag för eget bruk ska anmälas, om du ämnar ta mer än 500 kubikmeter. Lämna anmälan om jordupptag till Helsingfors miljötjänster via Lupapiste.fi.

Vi tar ut en avgift för behandlingen av ansökan, enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Ansök om tillstånd för upptag av jordmaterial

Kräver identifiering.

Handläggningstider, avgifter och kontaktuppgifter

Det tar minst tre månader att få ett miljötillstånd med laga kraft och ett beslut på anmälan, och i snitt längre än så, därför att

  • ansökan om tillstånd ska kungöras i 30 dagar
  • det tar minst 30 dagar att bereda förslaget till beslut, och att handlägga ärendet i sektionen för miljö och tillstånd
  • besvärstiden för beslutet är 30 dagar i Vasa förvaltningsdomstol.

Eventuella kompletteringar av dokument och arbetsläget vid miljötillsynen påverkar tiden för handläggning av övriga ansökningar, anmälningar och planer.
 

Vi tar ut en avgift för handläggning av miljötillståndsansökningar, anmälningar och planer. Avgiften består av en fast grundavgift beroende på omfattningen av anläggningen eller verksamheten, samt en handlingsavgift beroende på omfattningen av förfarandet. 

Miljöskyddsmyndighetens taxa (pdf, otillgänglig)

Om du har något att fråga om miljötillstånd eller om miljöanmälningar avseende din verksamhet, kontakta miljötillsynen vid Helsingfors miljötjänster: kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Du kan kontakta miljöinspektörerna per telefon:

  • stadsmiljösektorns kundtjänst, tfn 09 310 22111
  • stadens telefonväxel, tfn 09 1691.