Työmaan ympäristöhaittojen ehkäisy

Sivulla on tietoa työmaan kaivumaista, pilaantuneista maista, ylijäämämaista sekä ruoppausmassojen läjittämisestä. Löydät sivulta myös ohjeet työmaavesistä, pölystä, melusta, jätteistä sekä työmaa-aidasta ja -taulusta.

Tällä sivulla

Kaivumaat, kiviaines, ja ylijäämämaat

Kaupungin kaivumaiden ja kiviaineksen käsittelyohjeessa on suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä ohjeita muun muassa maa-ainesten kaivutöihin, poistettaviin maa-aineksiin sekä pilaantuneiden maiden tutkimiseen ja puhdistamiseen.  

Kaivumaiden ja kiviaineksen käsittelyohje (pdf, 4 Mt) 

Suunnittelun aikana selvitetään urakassa kierrätettävien massojen hyötykäyttömahdollisuudet esimerkiksi penger- ja täyttömateriaalina sekä kasvualustana yhdessä kaupungin massakoordinaattorin kanssa.

Lisäksi suunnittelun aikana varmistetaan riittävä pohjatutkimusohjelma, jotta massojen hyötykäytettävyyttä voidaan arvioida.

Ennen urakkakyselyä kaupungin massakoordinaattori määrittää rakennuttajan kanssa, mitä massoja hyödynnetään urakassa, kuka on massojen haltijan ja minne tilaajan hallitsemat massat kuljetetaan.

Rakennustyön aikana esiin tulevien suunnitelmista poikkeavien kaivumassojen hyötykäytöstä on sovittava erikseen rakennuttajan ja massakoordinaattorin kanssa.

Ole yhteydessä kaupungin massakoordinaattoriin mikko.suominen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Tee ilmoitus pilaantuneen maan puhdistamisesta, jos kaivat tai puhdistat pilaantunutta maaperää ja hyödynnät pilaantuneella alueella puhdistamisen yhteydessä kaivettua maa-ainesta tai toimitat sitä muualla käsiteltäväksi.

Joskus toiminta voi edellyttää myös ympäristölupaa.

Siirry sivulle Ilmoitus pilaantuneen maan puhdistamisesta 

Kaupunki ottaa vastaan mahdollisuuksien mukaan rakentamisessa muodostuvia pilaantumattomia ja jätteettömiä kitkamaita sekä louhetta. Helsingissä ei ole vakituista kaivumaiden vastaanottopaikkaa. 

Tiedustele vastaanottopaikkoja kaupungin massakoordinaattorilta: mikko.suominen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Kirjoita viestiin massojen laatu, määrä ja työn aikataulu.

Pientuojat voivat viedä puhtaita maa- ja kiviaineksia HSY:n Sortti-asemille Kivikkoon ja Konalaan. Siirry HSY:n Sortti-asemien sivulle (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pilaantuneet maat

Tee ilmoitus pilaantuneen maan puhdistamisesta, jos kaivat tai puhdistat pilaantunutta maaperää ja hyödynnät pilaantuneella alueella puhdistamisen yhteydessä kaivettua maa-ainesta tai toimitat sitä muualla käsiteltäväksi.

Joskus toiminta voi edellyttää myös ympäristölupaa.

Siirry sivulle Ilmoitus pilaantuneen maan puhdistamisesta 

Ruoppausmassat

Helsingissä rannan ruoppauksessa syntyviä pieniä massaeriä (alle 500 m3) savea ja saviliejua voidaan läjittää Helsingin kaupungin meriläjitysalueille Lokkiluotoon ja Koirasaarenluodoille. Kelluvan kasvijätteen läjitys on kielletty.

Sovi kaupungin kanssa etukäteen läjityspaikalle vietävistä massoista: susanna.hantula@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Laita viestiin tiedot ruoppauksen sijainnista ja arvio massamäärästä. 

Ilmoita ruoppauksesta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Siirry ympäristöhallinnon vesilupa ja ilmoitukset -sivulle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pohjavesi, pohjatutkimukset ja maanalaiset rakenteet

Löydät tiedot kaupungin tietokannassa olevista pohjatutkimuksista ja pohjaveden mittauspisteistä Helsingin karttapalvelusta. Palvelu on maksuton ja kaikille avoin. 

Katso esimerkiksi: 

Tarkat pohjatutkimustiedot löydät Soili-palvelusta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Palvelu on maksullinen ja tarkoitettu vain suunnittelutoimistoille.

Soili-palvelusta löydät:

 • maaperä-, pohjatutkimus- ja kantakartan
 • kuvatiedostoon tulostetut diagrammit ja leikkaukset
 • pohjatutkimus- ja pohjavesitiedot infraformaatissa
 • kalliovarmennettuja kairauksia csv-muodossa.

Lue lisää Paikkatiedot tehokäyttöön -sivulta

Kysy neuvoa maanalaisten tilojen ja rakenteiden huomioimisesta, maanalaisista rakenteista ja pohjavahvistuksista: geo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Asiointia varten tarvitsemme:  

 • tarkat suunnitelmat aiotusta uudesta tilasta tai rakenteesta
 • rakennushankkeeseen ryhtyvän, suunnittelijoiden ja mahdollisen urakoitsijan yhteystiedot. 

Rakentamisen vaikutuksesta pohjaveden pinta ei saa pysyvästi alentua eikä pohjavettä saa laadullisesti heikentää. Jos rakentaminen ulottuu pohjaveden pinnan alapuolelle, tulee pohjavesi ottaa erityisesti huomioon jo suunnitteluratkaisuissa. Pohjaveden tason määrittämiseksi tulee tarvittaessa asentaa riittävästi pohjavesiputkia pohjaveden pinnan tason määrittämiseksi. Erityisesti keskusta-alueella on huomioita myös saven yläpuolisissa maakerroksissa esiintyvä orsivesi.

Löydät tietoa aikaisemmin mitatuista pohjavedenpinnan tasoista: 

Kysy neuvoa: pohjavesistä kymp.pohjavesi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai geo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Lue kaupungin erillisohje pohjavesialueelle rakentamiseen (pdf).

Noudata ohjetta kun rakennat Helsingin pohjavesialueille. Liitä rakennuslupahakemukseen pohjaveden hallintasuunnitelma ja tarkkailuohjelma. Pohjaveden laatua seurataan pohjavesinäytteillä, jotka otetaan rakentamista ennen ja sen jälkeen. Jos rakentaminen on aiheuttanut pohjaveden pilaantumista, rakentamisesta vastuussa oleva taho voidaan velvoittaa pohjaveden puhdistamiseen. 

Työmaavedet

Työmaalta ei saa laskea suoraan vesistöön tai ojaan runsaasti kiintoainetta, lietettä tai haitallisia aineita sisältäviä hule- tai kuivatusvesiä.

Työmaalla poistettavia vesiä ja lietettä syntyy muun muassa maankaivu- ja louhintatyössä ja julkisivujen kunnostustyössä. 

Työmaavesien käsittely suunnitellaan osana muuta suunnittelua ajoissa ennen rakentamista. Käsittelysuunnitelma voidaan vaatia jo rakennus- tai toimenpidelupaa varten. Työmaavesistä voi olla määräyksiä myös esimerkiksi melu- tai kaivuilmoitusta koskevassa päätöksessä. 

Lue työmaavesiohjeesta muun muassa työmaavesien käsittelystä, suunnittelusta, laatuvaatimuksista ja säännöksistä. 

Lue lisää

Työmaavesien johtamisesta hule-, jäte- tai sekaviemäriin ole yhteydessä Helsingin Seudun Ympäristöpalveluihin. HSY:n huleveden viemäröintialueella oleva kiinteistö on liitettävä hulevesiviemäriin. Siirry HSY:n sivulle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos työmaavesiä on tarkoitus johtaa kaupungin omistamalle tontille, pyydä suostumus kaupungilta: tontit@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Hae ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselta, jos toiminta saattaa aiheuttaa vesistön pilaantumista. Työmaalla tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin kun ympäristölle haitallisia työmaavesiä johdetaan pitkäaikaisesti hulevesiviemäriin tai suoraan vesistöön.

 Siirry ELY-keskuksen sivulle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pöly

Huolehdi rakennus- ja purkutöissä siitä, että pölyä ei leviä ympäristöön. Levitä työmaan ajoväylillä suolaliuosta ja pese työmaalta kaduille leviävä kura pois pölyhaittojen torjumiseksi. Kun toimit kaupunkialueella, kerää louhintaporauksesta syntyvä pöly säkkiin ja vie se pois työmaalta, jotta pöly ei leviä työmaan ympäristöön.

Melu ja tärinä

Asuin- ja majoitushuoneistojen sekä hoitolaitosten läheisyydessä ei pääsääntöisesti saa meluta yöaikaan kello 22.00–7.00.  

Lue yöaikaa koskevat Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (22 §)

Tiedota erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista toiminnasta etukäteen niille, jotka altistuvat melulle ja tärinälle. Etenkin välttämättömistä yötöistä tiedottaminen on tärkeää. Melusta tulee tiedottaa, vaikka toiminta ei edellyttäisi meluilmoitusta.   

Sovi etukäteen päiväkotien, koulujen, hoitolaitosten ja muiden erityisen herkkien kohteiden kanssa meluntorjunnasta. Ota huomioon töiden suunnittelussa, että esimerkiksi lasten päiväuni- ja ulkoiluaikoina voi olla tarve pitää taukoa melua aiheuttavista töistä. 

Lue tiedottamis- ja neuvotteluvelvollisuutta koskevat Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (17 §)

Toiminnat, joista meluilmoitus tulee ainakin tehdä, on lueteltu Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä 21§.  Kysy tarvittaessa neuvoa ympäristöpalveluista: kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Hae murskaukseen ympäristölupaa, jos työ kestää vähintään 50 päivää. 

Siirry sivulle ympäristölupa ja ilmoitukset 

Jätteet ja kemikaalien varastointi

Työmaan jätehuollon on oltava suunnitelmallista. Työmaalla on oltava riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen.

Tee rakennus- ja purkujätteestä selvitys, kun haet rakennus- tai purkamislupaa. Ilmoita rakennusjätteen määrä, laatu ja lajittelutavat. 

Kaivu-, rakennus- ja purkujätteen käsittelyselvitys (lomake, pdf)

Lue lisää

Jätelain mukaan rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille:

 • betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka mahdollisuuksien mukaan lajiteltuina jätelajeittain
 • asfaltti
 • bitumi ja kattohuopa;
 • kipsi
 • kyllästämätön puu
 • metalli
 • lasi
 • muovi
 • paperi ja kartonki
 • mineraalivillaeriste
 • maa- ja kiviaines.

Erilliskerätty jäte on toimitettava käsittelyyn, jossa mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää materiaalina mahdollisimman korkealaatuisesti.

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa edellyttää lähtökohtaisesti ympäristölupaa. Maarakentamiseen parhaiten sopivia jätejakeita voi tietyin edellytyksin hyödyntää tekemällä ns. MARA-ilmoituksen Uudenmaan ELY-keskukselle. MARA-ilmoituksen soveltaminen perustuu ns. MARA-asetukseen (VNA 843/2017). Jos kyse on hyvin pienestä määrästä jätettä, voidaan asiasta tehdä ilmoitus Helsingin ympäristövalvonnalle.

Lue lisää jätteiden pienimuotoisesta hyödyntämisestä.

Lue lisää MARA-ilmoituksesta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lue lisää ympäristöluvasta.

Työmaan aitaus ja työmaataulu

Työmaa on aidattava tarvittaessa, jotta työmaa voidaan erottaa ympäristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Huomioi erityisesti jalankulkuliikenteen sujuvuus. Työmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja värin pitää soveltua ympäristöön.

Työmaalla, joka vaikuttaa olennaisesti ympäristöön, on oltava riittävän ajoissa ennen työn aloittamista työmaataulu tai muu tiedote, jossa tulee olla suomeksi ja ruotsiksi ainakin seuraavat tiedot:

 • työn kohde ja osoite
 • rakennushankkeeseen ryhtyvän yhteystiedot
 • aloittamis- ja valmistumisajankohta.

Helsingin kaupungin omien työmaiden työmaataulumallit ja ohjeet löydät Työmaakokemuksen opas -sivulta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Löydät kaikki työmaata koskevat määräykset Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 8 luvusta

Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja, liikenne- tai muita häiriöitä eikä kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle. Rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina valmistajan ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Rakennustyön valmistumisen jälkeen tilapäiset työmaarakennukset, työmaa-aidat ja vastaavat työmaarakenteet on viipymättä poistettava ja työmaa-alue siistittävä. Vaurioitunut katu- tai muu yleinen alue on viivytyksettä pantava kuntoon.

Löydät kaikki työmaata koskevat määräykset Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 8 luvusta