Asemakaavamuutoksen hakeminen

Asemakaavan muutosta voi hakea tontin omistaja tai haltija. Ole yhteydessä alueen asemakaavoittajaan ennen hakemuksen jättämistä.

Arvioimme tapauskohtaisesti, onko asemakaavan muuttaminen mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Asemakaavan muutoksen laatimiskustannukset peritään hakijalta. Alueen asemakaavoittajalta saat tietoa asemakaavan muutoksen aikataulusta ja korvauksen suuruudesta.

Jos haet kaavamuutosta kaupungin omistamalle tontille, ole yhteydessä kaupunkiin ennen hakemuksen jättämistä: - asuntotontit: taydennysrakentaminen@hel.fi - toimitilatontit: yritystonttitiedustelut@hel.fi

Hae asemakaavan muutosta

Hae muutosta valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot kuin lomakkeessa. Lähetä hakemus Helsingin kaupungin kirjaamoon. Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi. Postiosoite: PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Täytä lomake

Hae asemakaavan muutosta

  • Selvitys tontin omistus- tai hallintaoikeudesta, joka voi olla esimerkiksi lainhuutotodistus, vuokrasopimus tai kauppakirja, jos lainhuuto on vireillä tai kaupan tekemisestä on alle 6 kuukautta.
  • Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittaa joku muu kuin hakija. Valtakirjassa tulee olla kiinteistön kaikkien omistajien tai haltijoiden allekirjoitukset ja nimen selvennykset. Valtakirjasta tulee selvitä kaikki toimenpiteet, joihin valtuutetulla on oikeus.
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja, jos hakijana on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiökokouksen tulee päättää asemakaavamuutoksen hakemisesta.
  • Kaupparekisteriote, mikäli hakijana on yhtiö. Asiakirja osoittaa, kenellä on yhtiön puolesta allekirjoitusoikeus.
  • Maankäyttösuunnitelma eli piirustus, jossa esitetään, mitä halutaan muuttaa.

Asemakaavoittajien yhteystiedot kartalla

Löydät alueen kaavoittajan yhteystiedot karttapalvelusta. Tapaamiset kaavoittajan kanssa tulee sopia etukäteen.

Voit hakea haluamasi alueen katuosoitteella avaamalla kartan uuteen ikkunaan. Voit myös klikata kartalla haluamaasi aluetta, niin löydät aluevastaavien yhteystiedot.

Katso asemakaavoittajien yhteystiedot Helsingin karttapalvelusta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta (MRL 171 §).

Poikkeamista ei kuitenkaan myönnetä, jos se aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia.

Merkittävissä asemakaavan vastaisissa rakennushankkeissa on maankäytön suunnittelun kannalta perusteltua muuttaa asemakaavaa.

Pientalotontin tehokkuuden nosto 0,20:sta 0,25:een ei edellytä asemakaavan muuttamista, vaan se voidaan hoitaa poikkeamisella.

Lue lisää sivulta poikkeamispäätös

Lue poikkeamista koskeva ohje (pdf)

Hakijalta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Jos hakija peruuttaa asemakaavahakemuksen kaavatyön aloittamisen jälkeen, hakijalta laskutetaan tehdystä työstä. Kaavoitusmaksu määräytyy hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan maksutaulukon mukaan.

Katso asemakaavan muuttamisesta perittävät maksut 2021 (pdf)