Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella kiinteistöllä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä. Jätevesien käsittelyvaatimuksista voi hakea lupaa poiketa. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen tarvitset toimenpideluvan.

Kiinteistön, joka ei ole liittynyt jätevesiviemäriin, on noudatettava talousjätevesien käsittelyssä sille asetettuja vaatimuksia. Jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä.

Jätevesien käsittelyvaatimuksista voi hakea lupaa poiketa. Lupa poikkeamiseen voidaan myöntää muun muassa kiinteistön haltijan iän, terveyden tai taloudellisen tilanteen perusteella. Poikkeus voidaan myöntää vain, jos jätevesien käsittely ei aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen tarvitset toimenpideluvan.

Hae lupaa poiketa jätevesien käsittelyvaatimuksista

Hae lupaa jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiselle kaupungin ympäristöpalveluilta sähköisesti Lupapisteessä. Lupa poiketa voidaan myöntää korkeintaan 5 vuodeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Liitä poikkeamishakemuksen seuraavat liitteet:

- Liite 1: Asemapiirros (esimerkiksi mittakaavassa 1:500), jossa on rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien sijainnit sekä niiden etäisyydet ojiin, vesistöihin, talousvesikaivoihin ja rajoihin

- Liite 2: Jätevesijärjestelmän kuvaus

- Liite 3A: Jätevesien vähäisyys

- Liite 3B: Liittäminen viemäriverkostoon

- Liite 3C: Kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet

- Liite 3D: Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Asioi verkossa

Hae lupaa poiketa jätevesien käsittelyvaatimuksista

Vaatii tunnistautumisen.

Tee selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Täytä selvitys, säilytä se kiinteistöllä ja esitä se pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

Siirry selvitykseen jätevesijärjestelmästä (pdf)

Siirry selvitykseen jätevesijärjestelmästä (word)

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen

Jos rakennat uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän tai muutat olemassa olevaa järjestelmää, tarvitset toimenpideluvan. Ota hankkeeseen mukaan riittävän ajoissa pätevä asiantuntija, jolla on tarvittava osaaminen jätevesijärjestelmän suunnitelman ja muiden asiakirjojen laatimiseksi.

Kun teet toimenpideluvan hakemusta, saat Lupapisteessä tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä. Yleensä tarvitset ainakin seuraavat liitteet

  • valtakirja
  • rakennuspiirustukset

  • erityissuunnitelmat vesi- ja viemäristöjärjestelmistä

  • jätevesijärjestelmän suunnitelma (pdf, 1 Mt)

  • järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet

  • pohjatutkijan lausunto, jos puhdistettua jätevettä imeytetään maaperään

Lue tarkemmat ohjeet:  Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelylaitteiden toimenpidelupa (pdf, 1 MT)

Lue lisää toimenpideluvasta tai  hae toimenpidelupaa sähköisesti Lupapisteestä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Haja-asutusalueella vähäiset asuinkiinteistön talousjätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos ne eivät sisällä vesikäymälän jätevesiä ja jos jäteveden määrä on vähäinen eikä siitä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Veden määrän katsotaan olevan vähäinen esimerkiksi silloin, jos talousvesi kannetaan tai johdetaan tilapäisellä vesijohdolla tai jos kiinteistö on vedenkäytön ja varusteiden kannalta vaatimaton. Ota yhteyttä meihin Lupapisteen Kysy neuvoa -toiminnolla, jos et ole varma, tarvitsetko luvan.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella

2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät

3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Poikkeus voidaan myöntää ainoastaan, jos jätevesien käsittely kiinteistöllä on järjestetty niin, ettei se aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.