Tonttijaot ja kiinteistötoimitukset

Tältä sivulta löydät tietoa tonttijaosta, koelaskennasta, tontin lohkomisesta ja kiinteistönmäärityksestä. Sivulta löytyy myös tiedot nähtävillä olevien ja hyväksyttyjen tonttijakojen sijainnista.

Tällä sivulla

Tonttijako on kartalle laadittu suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennuskorttelin alueen tai sen osan jakamiseksi tontteihin. Helsingissä tonttijaot laaditaan erillisinä ja sitovina tonttijakoina, eli asemakaavoissa tonttijaot osoitetaan vain ohjeellisina.

Tonttijaossa määritetään suunniteltujen tonttien numerot, pinta-alat, rajojen pituudet, rajapisteet ja niiden koordinaatit, alueella olevat rakennukset sekä tonttien muodostajakiinteistöt ja -määräalat osapinta-aloineen. Tonttijaossa otetaan tarvittaessa kantaa myös kulkuyhteyksiin.

Ennen tonttijaon laatimista on mahdollista tilata maksullinen koelaskenta, jolla osoitetaan eri vaihtoehtoja, joilla tonttijako voidaan laatia.

Hae tontin lohkomista, jos omistamaasi tonttia, tilaa tai määräalaa ei ole muodostettu voimassa olevan asemakaavan ja voimassa olevan tonttijaon mukaiseksi tontiksi.

Tontilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaan muodostettua kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Esimerkiksi rakennusluvan voit saada vasta, kun tontti on merkitty kiinteistörekisteriin.

Hae kiinteistönmääritystä, jos kiinteistösi ulottuvuuteen tai sen rasitealueeseen liittyy epäselvyyksiä. Esimerkiksi, jos kiinteistösi rajojen tai rajamerkkien sijainti on epäselvä, voit hakea rajankäyntitoimitusta.

Tonttijakoa, tonttijaon muutosta ja lohkomista voi hakea maanomistaja tai -haltija.

Tonttijako laaditaan ja kiinteistötoimitukset lähtevät vireille hakemuksesta. Koelaskennan voi tilata vapaamuotoisemmin esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostiviestillä.

Hae tonttijakoa

Hae tonttijakoa sähköisesti joko Lupapisteessä tai lähettämällä allekirjoitettu kiinteistötoimitushakemus sähköpostilla Kiinteistönmuodostusyksikköön.

Tonttijaon laadinta vie aikaa noin 1-2 kuukautta. Kiireellisissä tapauksissa tonttijaon laadintaa voi nopeuttaa hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksynnän.

Palvelu on maksullinen.

Voit hakea tonttijakoa ja tontin lohkomista samalla kiinteistötoimitushakemuksella. Lupapisteessä haetaan ensin tonttijakoa ja sitten kiinteistönmuodostusta. Ohjeita hakemuksen tekemiseksi Lupapisteessä löydät sivun alaosasta.

Lisätiedot

Liitä hakemukseen tarvittaessa:

- valtakirja, jos hakija muu kuin kiinteistön omistaja tai haltija

- kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote nimenkirjoitusoikeuden toteamiseksi

- varauspäätös, jos kyseessä on kaupungin omistama alue

- liitekartta (esim. koelaskenta)

- liitekartta vektorimuodossa (esim. dwg tai dgn)

- laskutustiedot

- tonttijaon hyväksyminen asianosaiselta

- ote perukirjasta tai sukuselvityksestä, jos kuolinpesä kiinteistön omistajana tieto pesän osakkaista riittää

- yhtiöoikeudellinen päätös haettavasta tonttijaosta.

Asioi verkossa

Hae tonttijakoa

Vaatii tunnistautumisen.

Täytä lomake

Hae tonttijakoa kiinteistötoimitushakemuksella

Tilaa koelaskenta

Tilaa koelaskenta kiinteistömuodostusyksikön asiantuntijoilta puhelimitse tai sähköpostilla.

Koelaskennan tekemisessä kestää noin kolme arkipäivää.

Palvelu on maksullinen.

Tilaa koelaskenta

Timo Tutti puh. 09 3103 1874

Eero Jalkanen puh. 09 3103 6791

Lauri Raunu puh. 09 3103 1882

Hae tontin lohkomista

Hae tontin lohkomista sähköisesti joko Lupapisteessä tai lähettämällä kiinteistötoimitushakemus sähköpostilla Kiinteistömuodostusyksikköön.

Tontin lohkominen vie aikaa keskimäärin 1-4 kuukautta. Kiireellisissä tapauksissa lohkomistoimitusta voi nopeuttaa hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksynnän.

Palvelu on maksullinen.

Voit hakea tonttijakoa ja tontin lohkomista samalla kiinteistötoimitushakemuksella. Lupapisteessä haetaan ensin tonttijakoa ja sitten kiinteistönmuodostusta.

Lisätiedot

Liitä tarvittaessa seuraavat liitteet:

- valtakirja, jos hakija on muu kuin kiinteistön omistaja tai haltija

- kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote nimenkirjoitusoikeuden toteamiseksi

- varauspäätös, jos kyseessä on kaupungin omistama alue

- vuokrasopimus

- laskutustiedot

- tontin lohkomisen hyväksyminen asianosaiselta

- vahvistettu perukirja tai sukuselvitys, jos kuolinpesä kiinteistön omistajana tai hakijana

- rasitesopimus liitekarttoineen allekirjoitettuna.

Asioi verkossa

Hae tontin lohkomista

Vaatii tunnistautumisen.

Täytä lomake

Hae tontin lohkomista kiinteistötoimitushakemuksella

Katso täältä rasitesopimusmalli

Hae kiinteistönmääritystä

Hae kiinteistönmääritystä, esimerkiksi rajankäyntiä, sähköisesti joko Lupapisteessä tai lähettämällä allekirjoitettu kiinteistötoimitushakemus sähköpostilla Kiinteistönmuodostusyksikköön.

Liitä hakemukseen kartta, josta ilmenee määritettävä kiinteistöraja ja kohde sekä laskutustiedot.

Kiinteistömääritys vie aikaa noin 1-4 kuukautta. ​

Palvelu on maksullinen.

Asioi verkossa

Hae kiinteistönmääritystä

Vaatii tunnistautumisen.

Täytä lomake

Hae kiinteistönmääritystä kiinteistötoimitushakemuksella

Nähtävillä olevat tonttijaot ja hyväksytyt tonttijaot

Tonttijakoa valmisteltaessa on kuultava asianosaisia, joita ovat tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Tonttijakoehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 14 päivää. Tänä aikana asianosaisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asiasta.

Tiedotamme asiasta asianosaisia lähettämällä heille kirjeen. Tonttijakoehdotukset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelun näyttöpäätteillä, joilla voit katsoa tonttijakoehdotuksia.

Siirry katsomaan nähtävillä olevia tonttijakoja 

Nähtävillä olevat tonttijaot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tarkastele hyväksyttyjä tonttijakoja karttapalvelusta

Siirry karttapalveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tonttijaon, tontin lohkomisen ja kiinteistömäärityksen lisäksi voit hakea myös seuraavia toimituksia:

 • Tontin halkominen
 • Tilusvaihto tontin lohkomisen yhteydessä
 • Tontinosan lunastus tontin lohkomisen yhteydessä

Näitä toimituslajeja voit hakea samojen kanavien kautta, kuin tontin lohkomistakin.

Tonttijaon laadintaan ja tontin jakamismahdollisuuksiin vaikuttavat muun muassa:

 • tonttijakoaluetta koskevat asemakaavamerkinnät ja -määräykset
 • tonttijakoalueella käytetty ja jäljellä oleva rakennusoikeus
 • rakennusten sijainti tonttijakoalueella (esimerkiksi paloturvallisuusetäisyydet)
 • kulkuyhteyden ja teknisen huollon järjestämismahdollisuudet.

Tonttijaossa muodostuvan tontin tulee lähtökohtaisesti olla sellainen, että sille voidaan rakentaa asemakaavamääräysten mukainen normaaliseinäinen rakennusoikeuden suuruinen rakennus lisärakennusoikeuksineen.

Lue tarkempi ohje: Tonttijako- ja laskentapalvelu (pdf)

Koelaskenta on karttapiirros, jota voidaan käyttää myös kiinteistön tai määräalan myyntiesitteessä, kauppakirjassa, osituksessa, perinnönjaossa sekä jako- ja rasitesopimuksessa liitekarttana. Koelaskenta ei velvoita maanomistajia hakemaan tonttijaon muuttamista.

Tontin lohkomistoimituksessa

 • tarkastetaan vanhat rajat ja tarvittaessa rakennetaan tontin uudet rajamerkit maastoon
 • pidetään tarvittaessa toimituskokous, johon toimitusinsinööri kutsuu tarvittavat asianosaiset
 • perustetaan tarpeelliset kiinteistörasitteet, kuten kulkuyhteys- ja johtorasitteet.

Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta. Lohkomistoimituksen jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin.

Tontin lohkomisen edellytyksenä on

 • voimassa oleva asemakaavan mukainen tonttijako.
 • että omistajalla lainhuuto niihin kaikkiin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tonttijaon mukainen tontti muodostetaan.
 • että tontin alueeseen vahvistetut eri kiinnitykset eivät ole esteenä.

Jos tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin vanhan kiinteistön alue, voidaan tontti tietyin edellytyksin merkitä kiinteistörekisteriin ilman maastotöitä alle kuukaudessa kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä (kaavatontin rekisteröinti). Kaavatontin rekisteröimistä voit hakea samalla tavalla kuin tontin lohkomista, mutta haettavaksi toimenpiteeksi tulee merkitä ”Kaavatontin rekisteröinti”. Rekisteröinnistä peritään voimassa olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen maksu.

Rajankäynnissä selvitetään ja vahvistetaan rajojen sijainti sekä tarvittaessa rakennetaan uudet viralliset rajamerkit maastoon kadonneiden tilalle. Rajankäynti tapahtuu toimituskokouksessa, johon kutsutaan kaikki osapuolet, joiden oikeuksiin se vaikuttaa. Tämän jälkeen rajat merkitään kiinteistörekisteriin.​

 1. Asemakaavassa maa jaetaan yksiköiksi käyttötarkoituksen mukaan. Asemakaava ja kaavamääräykset säätelevät rakentamisen määrää sijoittelua ja rakentamistapaa.

 2. Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet (katu, tori, puisto, vaara-alue, vesialue ynnä muut) erotetaan kaupungille yleisen alueen lohkomistoimitukselle. Yleiset alueet merkitään kiinteistöinä kiinteistörekisteriin.

 3. Kortteli jaetaan rakennuspaikoiksi eli tonteiksi tonttijaolla. Se on kartalle laadittu suunnitelma, jossa määritetään tonttien pinta-alat, rajat ja kulkuyhteydet.

 4. Tontti muodostetaan kiinteistöiksi tontinlohkomistoimituksella. Siinä merkitään tontin rajat maastoon ja selvitetään tontin oikeudelliset rekisteröintiedellytykset. Kiinteistörekisteriin merkitylle tontille voidaan rakentaa.

 5. Rakennuksen paikka merkitään maastoon. Rakennuksen perustuksen valmistuttua sen sijainti tarkistetaan. Valmiiksi rakennettu tontti on näin loppuun saakka jalostettua maata.

Kaupunkimittauspalveluiden hinnasto ja Lupapisteen ohje

Kaupunkimittauspalvelut ovat maksullisia. 

Katso kaikki maksut:

Kaupunkimittauksen hinnasto (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit hakea tonttijakoa tai kiinteistötoimituksia, kysyä neuvoa neuvontapyynnöllä sekä toimittaa asiakirjoja sähköisesti Lupapiste-palvelussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Näin aloitat ja kysyt neuvoa Lupapisteessä

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisellä kerralla. Jatkossa kirjaudut sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

 2. Valitse "Kysy neuvoa" tai ”Tee hakemus” sivun oikeasta ylälaidasta.

 3. Kirjoita kohteen osoite tai kiinteistötunnus.

 4. Valitse ”Kiinteistötoimitukset ja tonttijaot”.

 5. Valitse tilanteeseen sopiva hakemustyyppi:

  • valitse ”Tonttijako”, jos tonttijakoa muutetaan tai se puuttuu kokonaan

  • valitse ”Kiinteistönmuodostus”, jos tonttijako on kunnossa ja haetaan vain tontin lohkomista tai tontin rekisteröintiä

  • valitse ”Rasitetoimitus”, jos haetaan vain rasitteiden perustamista / muuttamista / poistamista

  • valitse ”Rajankäynti ja muut kiinteistönmääritykset”, jos haetaan esimerkiksi vain rajaa tai rajamerkkiä/-ejä koskevaa kiinteistötoimitusta.

 6. Valitse joko ”Kysy neuvoa” tai ”Tee hakemus”.

  • ”Tee hakemus”-valinnalla pääset täyttämään varsinaiset hakemustiedot ja lisäämään tarvittavat liitteet 

  • ”Kysy neuvoa”-valinnalla voit tiedustella asiantuntijoilta kohteeseen tai hakemustyyppiin liittyviä yksityiskohtia jättämättä varsinaista hakemusta.

 7. Hankkeen kuvaus: Täytä ”Kohteena oleva kiinteistö” ja ”Tonttijako” –valikoista soveltuvat kohdat.

  • Kerro ”Tonttijako”-kohdassa, millaista tonttijakoa haetaan. Mainitse mahdollinen koelaskenta tai aiempi neuvottelu Kiinteistönmuodostuksen asiantuntijoiden kanssa.

 8. Osapuolet: täytä Osapuolet-välilehden tiedot. Voit valtuuttaa muita henkilöitä. Mikäli hakijoita on useampia, niin voit kutsua muita hakijoita samalle hakemukselle. Täytä tonttijakohakemuksen maksajan/maksajien tiedot.

 9. Suunnitelmat ja liitteet: lisää tarvittavat liitteet kuten koelaskenta, neuvottelumuistio, havainnekuva tontista ja/tai varauspäätös.

Hakemusten linkittäminen

 1. Kun tonttijakohakemus on jätetty, voit linkittää yhteen hakemukseen muita hakemustyyppejä ”Hae kiinteistönmuodostusta” –toiminnolla.

 2. Valitse ”Luo kiinteistönmuodostushakemus”.

Tarvitsetko apua Lupapisteen käyttöön?

Lupapisteen käyttöohjeesta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)löydät ohjeita muun muassa rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen, uuden hakemuksen ja neuvontapyynnön tekemiseen, neuvontapyynnön muuttamiseen lupahakemukseksi tai hakemuksen jättämiseen.

Teknistä tukea Lupapisteen käyttöön saat tarvittaessa tukipyyntölomakkeella (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/tonttijako.