Työnjohtajien hyväksyminen

Lue rakennustyöhön ryhtyvän ja vastaavan työnjohtajan vastuista ja velvollisuuksista. Työnjohtaja nimetään ja työnjohtajaksi haetaan Lupapisteessä. Rakennusvalvonta arvioi ja hyväksyy vastaavan työnjohtajan kelpoisuuden hankekohtaisesti.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Tämän varmistamiseksi rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla käytettävissään pätevä henkilöstö.

Saat lupapäätöksestä tietoa hankkeen vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksista ja siitä, tarvitaanko hankkeessa myös erityisalojen työnjohtajia.

Vastaavan työnjohtajan hyväksymistä on haettava ennen kuin aloitetaan rakennustyö tai valmistelevat työt kuten maankaivu, louhinta, paalutus tai puiden kaato. Myös luvanvaraisen saneerauskohteen purkutöissä tarvitaan vastaavaa työnjohtajaa.

Eritysalan työnjohtajan hyväksymistä on haettava ennen kyseisen erityisalan rakennustöiden aloittamista.

Vastaavan työnjohtajan hyväksyminen

Hankkeeseen ryhtyvä tai hänen valtuuttama asiamies nimeää työnjohtajan Lupapisteessä, josta tulee ilmoitus nimetylle työnjohtajalle sähköpostitse. Työnjohtaja hyväksyy valtuutuksen Lupapiste-palvelussa. Työnjohtaja vie omat tietonsa ja tallettaa tarvittavat liitteet ja jättää hakemuksen tai tekee ilmoituksen. Rakennusvalvonta hyväksyy hakemuksen tai pyytää tarvittavat lisätiedot.

Asioi verkossa

Nimeä vastaava työnjohtaja

Vaatii tunnistautumisen.

Hae työnjohtajaksi

Hae vastaavan ja erityisalojen työnjohtajaksi Lupapisteen kautta.

Lisätiedot

Liitä hakemukseen aina nämä liitteet:

- tutkintotodistukset ja opintosuoritusote
- luettelo rakennuskohteista, joissa hakija on toiminut työnjohtajana.

Tarvittaessa tai pyydettäessä liitä hakemukseen myös nämä liitteet:

- päätösotteet toimimisesta työnjohtajana muissa kunnissa
- todistus pätevyydestä, esimerkiksi FISE Oy:n, toimialajärjestön tms. antama todistus.
- työtodistukset rakennusalalta ja mahdollisista työnjohtotehtävistä (myös muilta aloilta).

Jos tehtävä on osa-aikainen, liitä hakemukseen myös:

- selvitys haettavaan työnjohtotehtävään sisällytettävistä töistä ja niihin käytettäväksi arvioidusta ajasta
- voimassa olevat muut työnjohtoa koskevat vastuut Helsingissä ja muissa kunnissa sekä arvio niiden ajankäytöstä.

Asioi verkossa

Hae työnjohtajaksi

Vaatii tunnistautumisen.

Lue lisää

Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä, vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja eri rakennusvaiheiden sekä mahdollisten osaurakoiden yhteensovittamisesta.

Lisäksi vastaava työnjohtaja:

  • huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta
  • varaa tarvittavat katselmukset
  • huolehtii, että rakennustyömaalla on käytettävissä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja
  • huolehtii lupamääräyksistä
  • on yhteydessä viranomaisiin.

Lue lisää vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksista Rakentamisen Topten tulkintakortista:  Vastaava työnjohtaja, tulkintaohje (pdf).(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos rakennustyössä on merkittäviä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotöitä (kvv) tai ilmanvaihtotöitä (iv), tarvitaan lisäksi yleensä oma vastaava työnjohtaja näitä töitä johtamaan.

Lupapäätöksessä on tietoa siitä, tarvitaanko hankkeessa erityisalojen työnjohtajia. Rakennusvalvonta voi myös rakennustyön aikana määrätä, että hankkeeseen tarvitaan erityisalan työnjohtajia.

Erityisalojen työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksista saat lisätietoa Rakentamisen Topten tekemästä tulkintakortista:

Rakennuttaja on vastuussa käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisesta ja sen dokumentoinnista rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Rakennustuotteen kelpoisuus tarkoittaa sitä, että rakennustuotetta voidaan sen ominaisuuksien perusteella käyttää aiotussa rakennuskohteessa, ja että kyseiselle kohteelle asetetut tekniset viranomaisvaatimukset.

Lue lisää tuotekelpoisuuden tarkastamisesta Rakennustiedon verkkosivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastaa rakennustyömaan kosteudenhallinnasta.

Työmaan kosteudenhallintaan on annettava selkeät vaatimukset sää- ja olosuhdehallintaan, rakenteiden kuivumiseen ja kuivatukseen.

Rakennusvalvonta edellyttää jo rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvältä selvitystä hankkeensa kosteudenhallinnasta.

Lue tarkempi ohje kosteudenhallintaselvityksestä: Kosteudenhallinta (pdf).

Rakennuttajavalvonta 

Rakennuttaja voi hakea oikeutta itse valvoa rakentamista, kun kyseessä ei ole asuinrakennus. Valvominen tehdään hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti. Hyväksyessään valvontasuunnitelman rakennusvalvonta päättää, miltä osin viranomaisvalvontaa ei tarvita.

Asiantuntijatarkastus 

Rakennusvalvonta voi hakemuksesta sallia, että rakennussuunnitelman tai selvityksen laatija tai muu rakennushankkeeseen ryhtyvän palveluksessa oleva riittävän ammattitaitoinen henkilö tarkastaa rakennustyön suunnitelmanmukaisuuden (asiantuntijatarkastus). Suoritettu tarkastus on varmennettava asiakirjoihin tehtävällä merkinnällä.

Ulkopuolinen tarkastus 

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia ulkopuolista tarkastusta, jossa hakijan tulee esittää asiantuntijalausunta siitä täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille lain nojalla asetetut vaatimukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista.