Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Bergvärme

I Helsingfors får du bygga en bergvärmebrunn, det vill säga en energibrunn eller något annat bergvärmesystem på din egen tomt eller en tomt du arrenderar. Om vissa villkor uppfylls, är det även möjligt att vid behov bygga i gatu- eller parkområden.

På den här sidan

Så här förverkligar du ett bergvärmesystem

Bergvärmebrunnar får inte placeras i närheten av underjordiska utrymmen, konstruktioner eller platsreservationer, i grundvattenområden, i naturskyddsområden, i fornlämningsområden eller i närheten av värdefulla träd. Beställ en byggbarhetsutredning eller gör en förhandsförfrågning om det i området finns något som kan förhindra byggandet av bergvärmebrunnen. 

På småhustomter placeras vanligen 1–2 bergvärmebrunnar. Markera de planerade platserna för bergvärmebrunnarna på kartritningen och beställ en byggbarhetsutredning. Av kartritningen ska framgå fastigheten och dess gränser. Baskartan hittar du till exempel i Helsingfors karttjänst(Länk leder till extern tjänst).
På höghustomter krävs fler bergvärmebrunnar. Börja med att göra en förhandsförfrågning om ett bergvärmeprojekt är möjligt på tomten. Beställ därefter en noggrannare jordvärmeplan av en fackman. 

Gör en förhandsförfrågning eller beställ en byggbarhetsutredning (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Om bergvärme verkar möjlig, anställ ett expertföretag för noggrannare kartläggning av genomförandet av jordvärmeprojektet.  

Planeringen och byggandet åligger fackmannen. Dessutom kan uppgiften också omfatta ifyllande av tillståndsansökan och sammanställning av nödvändiga bilagor.

Det åligger byggherren att inhämta grannens medgivande (punkt 3) och ändra bergvärmevillkoret i arrendeavtalet (punkt 4) i de projekt där detta är nödvändigt.

Du  behöver grannens samtycke för att bygga en bergvärmebrunn, om brunnen ska byggas på din tomt på mindre än 7,5 meters avstånd (vid platsen för brunnens medeldjup) från gränsen till grannens tomt eller från gatuområdets mittlinje. Om du borrar din brunn snett i riktning mot din egen tomt är minimiavståndet till grannens tomt utan grannens samtycke 2,5 meter.

Grannens medgivande ges skriftligen och du är själv ansvarig för att sköta det.

Om grannen är Helsingfors stad, inhämtas grannens medgivande av staden.

Om du har stadens arrendetomt som granne, måste grannen som är hyresgäst höras. Att höra grannen och få grannens medgivande är olika ärenden, även om stadens standardiserade blankett omfattar båda.

Läs mer och ordna hörande av granne eller få dennes medgivande

Om du bygger på en arrendetomt som ägs av Helsingfors stad och arrendeavtalet inte tillåter byggande av bergvärmebrunn, måste du be om medgivande av markägaren. I nya arrendeavtal kan man avtala om bergvärmebrunn redan vid upprättande av avtalet, och då behöver du inte göra en separat begäran om  medgivande.

Fyll i ansökan om att lägga till bergvärme i markarrendeavtalet (på finska)

Vid borrning av bergvärmebrunn uppstår grovt stenmaterial och slam, som inte får ledas direkt till vattendrag, havet, diken, gatan, dagvattnet eller avlopp. Borravfallet måste hanteras så, att det inte orsakar någon skada för miljön, grannar eller avloppsnätet. Det är inte tillåtet att släppa ut sådant behandlat borrvatten i vattendrag som är av sämre kvalitet än naturvatten.

Till ansökan om bygglov ska bifogas en plan för hantering av borrvatten.

Anvisning för hantering av bergvärmebrunnens borrvatten (på finska, pdf, 2 MB)

Du behöver ett åtgärdstillstånd för att bygga en bergvärmebrunn. Om du planerar en ny byggnad och vill borra en bergvärmebrun samtidigt, kan du ansöka om tillstånd för bergvärmebrunnen i samma bygglovsansökan.

Huvudplaneraren ser till att fylla i tillståndsansökan och sammanställa till den anknutna handlingar.

Bilagor till ansökan om åtgärdstillstånd eller bygglovsansökan:

  • Utredning om besittningsrätten, det vill säga ett intyg på att den sökande äger ifrågavarande tomt eller har tomtägarens tillstånd till byggandet
  • Handelsregisterutdrag, om den sökande är ett bolag
  • Fullmakt, om ansökan undertecknas av ett ombud i stället för den sökande själv
  • Byggbarhetsutredning 
  • Planritning utarbetad av huvudplaneraren
  • Utredning om hanteringen av borravfall
  • Vid behov grannens medgivande
  • Arrendeavtal med ett villkor för bergvärme (gäller stadens arrendetomt, se punkt 4 Ansök om att lägga till bergvärme i markarrendeavtalet)
  • Vid behov beräkning eller modellering av tillräcklig energitillgång.  Energibrunnar ska dimensioneras så att temperaturförlust på gränsen mot grannen och på gatuområdets mittlinje är inom 50 år högst 2 oC. Enligt fallspecifik prövning kan man kräva en beräkning eller modellering av tillräcklig energitillgång.

Om bergvärmen ligger på ett allmänt område, bifoga tillståndsansökan utöver ovan nämnda också följande bilagor: 

Läs mer och ansök om åtgärdstillstånd

Du kan börja bygga bergvärmebrunnen när du har fått ett åtgärdstillstånd eller bygglov och det har vunnit laga kraft. Läs noggrant igenom tillståndsbeslutet.

Kom ihåg att meddela miljötjänsterna om den exakta tidpunkten för borrningen senast tre vardagar innan du inleder borrningsarbetet.

Du kan anmäla inledandet per e-post till kymp.maaperavalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Ange fastighetens adress, Lupapiste-koden och datumet när borrningen ska inledas.

I anmälan om inledandet ska du också ange en plan som tydligt anger de slutliga åtgärderna för behandlingen av borrvattnet: sedimenteringscontainrarnas storlek och antal eller annat arrangemang för behandlingen samt vart det renade vattnet ska ledas eller var det eventuellt ska sugas upp.

Beställ en lägessyn redan i det skede när borrningsarbetet påbörjas (punkt 8).  .

När byggarbetet är klart, kartlägger stadsmätningstjänsterna borrhålens startpunkter innan brunnarna täcks och kontrollerar att brunnarna har borrats i enlighet med tillstånden. För lägessynen krävs en borrningsrapport upprättad av experten som borrat brunnen, av vilken framgår bland annat brunnarnas djup och lutningsgrad.

Tjänsten är avgiftsbelagd. År 2024 är grundavgiften för platsöversyn 243 euro för en brunn. Varje extra brunn kostar 25 euro per brunn. Avgiften för markering i terrängen fastställs som debitering för mantimmar. 

Beställ lägessyn

Byggande av bergvärme på allmänt område

Det är möjligt att placera bergvärmesystemet helt eller delvis på ett allmänt område, till exempel en park eller ett gatuområde. Vid beställningen av byggbarhetsutredning måste du motivera varför det är nödvändigt att placera bergvärmen på ett allmänt område. Lämna även in en preliminär projektplan. Beslutet fattas från fall till fall.

För tillståndsansökan för ett bergvärmesystem på allmänt område behöver du dessutom ett placerings- och arrendeavtal samt en återställningsplan. Gör i byggskedet en anmälan om arbetet som ska utföras på det allmänna området.

I regel placeras bergvärme på egen tomt på minst 7,5 meters avstånd från gränsen mot rågrannen eller  intilliggande gatuområdes mittlinje. Om man inte lyckas uppnå en tillräcklig energitäckning, kan bergvärmebrunnar placeras på mindre än 7,5 meters avstånd från gränsen till ett allmänt område / gatuområdets mittlinje. Bergvärmebrunnarna kan även lutas mot det allmänna områdets sida. Energibrunnsfältet eller en del av fältet får placeras på ett allmänt område.

Du finner mer information och teoretiska exempelfall i publikationerna:

Du behöver ett placeringsavtal med staden om bergvärmebrunnar byggs eller placeras i ett allmänt område. I utredningen av byggbarhet får du information om att ingå ett placeringsavtal och huruvida du också behöver arrendeavtal med staden.

Ingå ett placerings- och arrendeavtal innan du ansöker om bygglov eller åtgärdstillstånd. Bifoga det godkända avtalet till tillståndsansökan.

Ansök om placeringsavtal hos staden.

Gå till Lupapiste(Länk leder till extern tjänst)

Om du behöver ett arrendeavtal, vänligen kontakta: tonttivalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Mer information om placering av en bergvärmebrunn i ett allmänt område:  kymp.maalampo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Huvudplanerare upprättar återställningsplanen som bilaga till ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd. I planen beskrivs hur objektets miljö, när bergvärmesystemet har gjorts klart, återställs möjligast nära det tillstånd den var i före bygget.  Vid återställandet ska uppmärksamhet fästas bland annat vid reparation och anpassning av markytan, växtligheten och ytstrukturer.

Läs anvisningen:

Användning av allmänna områden, tillfälliga arrangemang och gatuområden (på finska, pdf, 2 MB)

 

När åtgärdstillståndet eller bygglovet har vunnit laga kraft, kan du inleda arbetet med att bygga bergvärmebrunnen.

Gör en anmälan till staden om arbetet som ska utföras på allmänt område senast 7 dygn innan arbetet inleds. Om arbetet påverkar trafiken, ska du som bilaga till anmälan om brunnen även bifoga en plan för trafikarrangemang.

Läs anvisningarna om arbete som utförs på allmänt område

Kontaktuppgifter

Du kan få råd av oss om förhandshantering av tillstånd för jord- och bergvärme, till exempel gällande förundersökningar och byggbarhetsstudier. 

Du når oss på telefon mån-fre klockan 9.00-11.00 på 09 310 34176. Övriga tider kan du lämna en kontaktförfrågan via e-post på   kymp.maalampo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)