Planera och genomför

På den här sidan

Kronbroarna-arbetsplatsskylten på Sörnäs strandväg
Bild: Mika Ruusunen

Skyltar

Helsingfors inramade logotyp, färgerna och typografin binder skyltar till Helsingfors varumärke som en synlig och enhetlig del. Väl planerade och högkvalitativt genomförda skyltar hjälper hitta Helsingfors tjänster utomhus och inomhus. Skyltar som iakttar tillgänglighetskriterierna hjälper alla röra sig och agera enklare. Visuella skyltar hjälper även personer som talar olika språk.

Huvudelementen i skyltar:

 • inramad logotyp med texten Helsinki, Helsingfors eller tvåspråkig 
 • typsnittet Helsinki Grotesk Medium  
 • svart och vit färg  
 • skyltikoner
I entréhallen i Vik bibliotek, svarta golv och väggskyltar
Bild: Maarit Hohteri

I skyltar iakttar man stadens språkpraxis. Språkvalet beror på platsens aktörer och besökarmålgrupper.

På stadens offentliga platser ska man komma ihåg finskans och svenskans jämlika ställning. I två- och flerspråkig kommunikation till invånarna ska man se till att den svenskspråkiga logotypen kommer med. 

På offentliga platser använder man antingen den tvåspråkiga inramade logotypen eller lika stora inramade logotyper med texterna Helsinki och Helsingfors, som ska placeras på ett tillräckligt avstånd från varandra. Mer information om valet av inramad logotyp

I ingången till uppfostrans- och utbildningsförvaltningen syns elementen av Helsingfors visuella identitet
Bild: Mika Ruusunen

I skyltar används endast typsnittjockleken Helsinki Grotesk Medium, som lämpar sig optimalt för ändamålet.

Medium-snittet används i skyltar

I skyltar ska man i första hand använda Helsingfors stads färgpalett [länk till färgerna], svart och/eller vitt. På så sätt säkerställer du att texten kan urskiljas och läsas. De andra färgerna i färgpaletten ska användas med eftertanke och man ska beakta tillgänglighetens krav. 

Material som används i skyltar bestäms enligt byggnaden eller objektet. Färger i skyltarnas grafiska element ska väljas så att kontrasten med underlagsmaterialet är tillräcklig så att tillgängligheten iakttas. 

Svart och vit färg i skyltar

Information i visuell form är lättare att förstå och den fungerar över språkgränser. Skyltikoner planeras utgående från internationella standardmodeller.  Läs mera om skyltikoner eller ladda ner originalfilerna. 

Opastekuvakkeita

Inramad logotyp med texten Helsinki, Helsingfors eller tvåspråkig ska finnas i fasaden tydligt synlig. Den visar besökaren att platsen har stadens verksamhet. Den inramade logotypens betydelse ökar om flera aktörer har verksamhet i byggnaden. Logotypens storlek beror på var den placeras och dess höjd från marken.

I fasaden kan man berätta om verksamheten på många olika sätt: ljusreklamer, lösa bokstäver, tejpningar. Kom ihåg även informationsskärmar och flaggar på stång som syns utåt.

Vid ingången till Vuosaaren lukio finns en inramad svart Helsingfors logotyp och orden Vuosaaren lukio
Bild: Paavo Jantunen

Användning av typografi och skyltikoner tillsammans 

 1. Bland texten, varvid ikonerna skalas så att de har samma storlek som texten (A).
 2. Som lösa element vars storlek bestäms enligt ett färdigt bestämt skyddsområde (B, C).

Placeringsmodell för flera språk  

 • I en flerspråkig skylt ska de olika språken placeras på varsin rad (A, B).  
 • Om textinnehållet i skylten är omfattande, kan de olika språken grupperas på varsin spalt (C).  

Huvud- och våningsskyltar i en byggnad 

 • Huvudskylten är en större sammanfattning av hela byggnadens eller hela platsens skyltinformation. Våningsskyltarna innehåller minst en vånings skyltinformation.
 • Huvud- och våningsskyltar består av våningsnumret, skyltens textdel och planritningen.  
 • Vid placeringen av elementen i skylten ska man beakta att de ligger på ett tillräckligt avstånd från varandra. Det rekommenderade avståndet mellan elementen baserar sig på Helsingfors inramade logotyps skyddsområde. 
 • Storleken på huvud- och våningsskyltar bestäms enligt storleken på och innehållet i objektets skyltyta. 
 • Huvud- och våningsskyltarna kan även genomföras på ett alternativt sätt så att varje informationselement placeras på ett eget underlag.  

Ladda ner layoutfilerna för skyltarna

Riktningsskyltar 

 • Riktningsskyltarna består av en textdel och skyltikoner.  
 • Skyltikonerna kan placeras så att de utgör en del av texten, och då bestäms deras storlek enligt textens storlek.  
 • I en riktningsskylt ska texten placeras på motsatta sidan från pilen som anger riktningen. 
 • Storleken på riktningsskyltar bestäms enligt storleken på och innehållet i objektets skyltyta. 
 • Skyltikoner kan användas i riktningsskyltar även separat från texten i sina egna ytor. Då bestäms skyltikonernas storlek enligt det skyddsområde som har bestämts för dem.  
 • Om textdelen är separat från ikonerna, ska texten alltid justeras till vänstra kanten. 
 • Om riktningsskyltar är flerspråkiga, placeras varje språk på sin egen rad.  

Lokalskyltar

 • Lokalskyltar genomförs enligt principerna för riktningsskyltar med vänsterjustering, vart språk på sin egen rad. 
 • Alternativt kan lokalskyltarna även ha centrerad text. 
 • Storleken på lokalskyltar bestäms enligt storleken på och innehållet i objektets skyltyta. 

Ikonskyltar 

Ikonskyltar är kvadratformade och skyddsområdet beaktas i placeringen. Storleken bestäms enligt storleken på objektets skyltyta. Ikonskyltar ska till sin storlek motsvara lokalskyltarna. 

 

Våningsnummerskyltar 

 

 • Våningsnummerskyltar är kvadratformade och våningsnumret placeras mitt i ytan med beaktande av minimummarginalerna i övre och nedre delen. 
 • Storleken på våningsnummerskyltar bestäms enligt storleken på och innehållet i objektets skyltyta. 

Skyltar på byggnadsplatser

Skyltar på byggnadsplatser är det viktigaste sättet att kommunicera på byggnadsplatser. De berättar för stadsborna om projekt som pågår och om var man hittar mer information.

Läs anvisningen om skyltar på byggnadsplatser(Länk leder till extern tjänst) (på finska) 

 

Skyltar i parker 

Anvisningarna presenterar helheten: modellunderlagen, placeringsprinciperna, exempel och färdiga tavlor samt texter. Det finns även anvisningar om beställningar, visuella riktlinjer och montering. 

Läs anvisningen om skyltar i parker (PDF)(Länk leder till extern tjänst) (på finska)

Ladda ner layoutunderlagen för skyltarna

Flaggar på stång är ett synligt och förmånligt sätt att hålla sig fram i stadsbilden.

Köp, hyr eller låt trycka 

Helsingforsflaggor finns tillgängliga:

 • med tre olika slags inramade logotyper: Helsinki, Helsingfors, tvåspråkig 
Helsinki/Helsingfors 
 • vågräta (250 x 150 cm, för en cirka 9 meters flaggstång) och lodräta (140 x 350 cm, för en cirka 9–11 meters flaggstång
). En lodrät flagga vajar även i en svag vind, medan en vågrät flagga behöver en starkare vind. 
 • med färgkombinationer: metro/sveaborg och vapen/buss.

En vit flagga kan användas i evenemang eller i annat kortvarigt bruk. Den ska paras med någon färggrann tema- eller evenemangsflagga. En helt svart flagga rekommenderas ej. 

Du kan be om närmare anvisningar om flaggar på stång på adressen marketing@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). I anvisningen berättas om flaggstångens och flaggans proportioner, material, användningsändamål och sammansättning av flaggrupper. 

Helsinki salkolippuja monta erilaista ja eri paikoissa ympäri kaupunkia.
Salkolippumallit: siniset, punaiset ja Pride versiot Helsinki ja Helsingfors tunnuksilla.

Helsingfors-vimpelband

En vimpels storlek är 200 x 290 mm och bandets längd 10 m tryckt på båda sidorna. Dessa kan hyras in eller köpas i produktkatalogen eller Staras flaggtjänst.

Kolme Helsinki/ Helsingfors viirinauhaa, punainen, sininen ja vihreä

Den visuella identiteten i lokalerna

I olika inomhus- och utomhuslokaler räcker färgerna och formerna ofta som verktyg för kreativa och intressanta fysiska genomföranden. Hurdana planeringslösningar kunde vi använda för att skapa mervärde för stadsborna i olika miljöer och understryka deras existerande särdrag? Eller för material, ytor och funktioner som naturligt förekommer i lokalen?  

Frigör dig själv från tankesättet att placera identitetens grundelement på olika färdiga strukturer och underlag som du har beställt från mässkatalogen. De kan beställas av vem som helst – varje företag och andra städer. Tänk på hur du kunde bygga framtidens Helsingfors med ditt verk. Bli sedd. Förutom kreativiteten tänk på att göra val som är hållbara med tanke på miljön.  

 • Kunde bågarna i den inramade logotypen ses som en form man kan skejta längs?
 • Vad kunde du skapa med ljus? 
 • Skapa imponerande visuella verk genom att klippa från stadens gemensamma råvideomaterial [länk]
 • Erbjud stadsborna en mötesplats i evenemanget. Vi ses vid Helsingfors _______! 
 • Bygg något man kan klättra på?
 • Skapa något som aktiverar stadsborna och din målgrupp?
 • Måla eller tejpa en existerande yta i miljön och skapa nya kontraster. Använd existerande ytor kreativt.
En möbel vars form inspirerades av skurorna. Bild: Laura Oja
En möbel vars form inspirerades av skurorna. Bild: Laura Oja
En enkel stark text med hjälp av tejpning. Materialen och färgvalen skapar en fin detalj i miljön. Bild: Mika Ruusunen
En enkel stark text med hjälp av tejpning. Materialen och färgvalen skapar en fin detalj i miljön. Bild: Mika Ruusunen
Utnyttja existerande ytor och material på ett insiktsfullt sätt. Bild: Kuva Lucid Helsinki
Utnyttja existerande ytor och material på ett insiktsfullt sätt. Bild: Kuva Lucid Helsinki
Skyltarna längs strandstråket. Bild: Werklig
Skyltarna längs strandstråket. Bild: Werklig
Som material för våningsskyltarna har man valt de material som mest används i våningen eller som bäst beskriver dess allmänna stämning. En noga övervägd detalj. Bild: Werklig
Som material för våningsskyltarna har man valt de material som mest används i våningen eller som bäst beskriver dess allmänna stämning. En noga övervägd detalj. Bild: Werklig
En detalj i möbeldesignen. Bild: Laura Oja
En detalj i möbeldesignen. Bild: Laura Oja

Ett gemensamt Helsingfors. Med den enhetliga visuella identiteten har det uppstått många element som är gemensamma för staden och som även kan utnyttjas i fysiska lokaler och som har skapats av olika designer. Bland dem finns element för olika utomhus- och inomhusevenemang som kan utnyttjas på kreativa sätt. Läs mer om stadens existerande gemensamma evenemangselement i avsnittet För stadens anställda och närmare om vilka element för dina planerings- och genomförandebehov redan finns i avsnittet Ladda ner element.  

En stor del av stadens allmänna uttryck och karaktär skapas av möbelklassiker som designats för stadens utrymmen, av grönskan, de bekanta elementen, funktionerna och den färgpalett och de material som finns i stadens byggnader och i vår miljö, såsom till exempel granit.

Historia, de olika tidsåldrarna, de nya designlösningarna och innovationer som representerar det nyaste skapar till sin del en stark Helsingforsupplevelse. 

Bekanta dig med stadslokalernas former, material, växtlighet och färger samt historia(Länk leder till extern tjänst)

Innehållet i anvisningen om stadens lokaler och utnyttjandet av den visuella identiteten är frågor på olika nivåer. En stark planeringsmotor i även den visuella identiteten har varit just staden omkring oss och dess karaktär. Tillsammans skapar dessa två både stabilitet och variation.

Beställ visuell kommunikation

Världens mest intressanta stadsvarumärke byggs tillsammans med många ramavtalspartner inom kreativ design och relaterade branscher. Med hjälp av ett bra uppdrag och briefing, tillräcklig bakgrundsinformation och -material, kan du påverka samarbetets funktionalitet, uttryck och varumärkesenliga genomförande och nå de andra mål du har satt för arbetet.

Inledning av samarbetet  

Dela partnern stadens gemensamma verktyg och material. Kontrollera att de är bekanta för skaparen eller teamet.

Ramavtalspartner inom kommunikation och marknadsföring introduceras i början av avtalsperioden gemensamt för kategorin när det gäller varumärket och den visuella identiteten. Alla som gör kreativt arbete ska delas åtminstone de följande:  

Partnern kan ha nytta av:

Diskutera arbetets omfång och referensramar vid det visuella materialet. Kreativt arbete är svårt att briefa skriftligen eller bara med ord. 

 • Förtydliga den önskade enhetligheten, seriekaraktären och de genomförda identitetsenliga helheterna med hjälp av visuella exempel. Materialet kan vara fysiskt eller skärmdumpar du har samlat i en presentation eller länkar till material.  
 • På julkaisut.hel.fi-underlaget (Länk leder till extern tjänst)hittar du många publikationer i våra publikationsserier. Bland dessa går det att till exempel samla detaljer av användningen av elementen för den visuella identiteten, bra layout, användning av bilder och exempel på bra visualisering av information till stöd för orden: årsberättelse, personalrapporten, stadsstrategin, temapublikationer, Helsingforstidningen.
 • Dela undersökningar och data som kan ha samband med arbetet. Användar- och marknadsföringsundersökningar, auditeringar, besökar- och tittartal. 
 • Samla dina egna visuella benchmarkar, inspirationsbilder och skapelser du tycker är särskilt lyckade. Beskriv och berätta vilka saker i dem som tilltalar dig med tanke på framtida samarbete: Intensitet, mod, insikt, enkelhet, balans, identitetsenlighet, rolighet, begriplighet, läsbarhet, överraskning osv.  
 • Träffa varandra. Vid mötet får ni båda insikt hur och på vilken nivå ni talar om sakerna. Ni kan hjälpa varandra förstå era egna kärnkunskaper.
Diskutera arbetets omfång och referensramar vid det visuella materialet. Fotograf Jussi Hellsten
Diskutera arbetets omfång och referensramar vid det visuella materialet. Fotograf Jussi Hellsten

Planeringen och genomförandet av kreativt arbete har samband med åtminstone följande ramavtalskategorier och deras delområden, aktörer och skapare. Bekanta dig med kategorierna och de möjligheter som finns i dem. 

 • Ledning, bygge och strategisk marknadsföring av varumärket
 • Planering, utveckling och genomförande av marknadsföringskommunikation
 • Tjänsterna i de sociala medierna och den strategiska planeringen och det operativa genomförandet av deras innehåll​
 • Grafisk och kreativ design och produktivt arbete
 • Servicedesign: design av tjänster och organisation, digital servicedesign, design av servicemiljöer
 • Videotextning och transkribering
 • Medieplanering och medieanskaffning, strategisk medieplanering, analys, kundförståelse och mätning  
 • Tryckerier. Digitaltryck, offsettryck, digitalrullmaskin samt storbildsutskrivare. Traditionella tryckalster från publikationer till visitkort, klistermärken, storbildsutskrifter. Tjänsteleverantörerna tillhandahåller även post- och lagerservice i fråga om tryckalster samt materialhanterings- och layoutservice.
 • Evenemangsproduktion. Produktion av hybridevenemang, fysiska evenemangslokaler och delaktiggörande evenemangsinnehåll.
 • Videoproduktion. Till innehållet och det tekniska och praktiska genomförandet av produktionshelheten.
 • Kommunikation. Utveckling, planering, genomförande, konsultering av kommunikationstjänster, coachning av kommunikation samt digital kommunikation.

 

Morgon för servicedesignpartner vid stadshuset. Bild: Mika Ruusunen
Morgon för servicedesignpartner vid stadshuset. Bild: Mika Ruusunen

Uppdragen kan genomföras inom ramarna för identiteten. Förutsättningen för faktureringen av arbete enligt partners kostnadskalkyl är inte att lägga till eller föreslå något mera till vår visuella identitet. En bra designer av visuell kommunikation förstår att det är möjligt att planera och genomföra kreativa, identitets- och varumärkesenliga lösningar inom kundens visuella identitet. 

Satsa på idén, innehållet och konceptet. Identiteten finslipar och den inramade logotypen undertecknar dem. 

Vi rekommenderar varmt att alla som beställer arbeten inom visuell kommunikation och arbetar med vår visuella identitet läser Grafias Anskaffningshandbok för visuell kommunikation(Länk leder till extern tjänst)

Bra samarbete! 

En bra briefing gör det lättare för illustratören att ge en kostnadskalkyl. Genomgången av briefingen gör att man kommer bra igång med arbetet och undviker missförstånd och eventuellt onödigt arbete.  

I briefingen ska man svara på:  

 1. Vilka är temana för kommunikationen, i vilket sammanhang ska illustrationerna användas?

 2. Målgrupper? (Huvudsaklig målgrupp och andra målgrupper) 

 3. Vilken roll har illustrationerna? 

 4. Vilken sorts stämning strävar man efter med illustrationerna, hurdan känsla ska de väcka?  

 5. Vet man vilken stil man vill ha på illustrationerna, och kanske till och med vilken illustratör man har i åtanke?  

 6. Hur många olika illustrationer behövs?  

 7. Beskriv varje enskild illustration som behövs så noggrant som möjligt (vilken situation, plats och årstid, vilka personer, andra innehållsönskemål och detaljer?)

 8. Var ska illustrationerna användas och publiceras?  

 9. Kommer illustrationerna eventuellt att animeras framöver? Eller behöver man kunna redigera illustrationerna så att man exempelvis lösgör enskilda delar för annat bruk?  

 10. Finns det andra särskilda önskemål angående illustrationernas möjliga användningsändamål? (Exempelvis material i olika format och former där illustrationerna kan komma att användas)  

 11. Hur ser illustrationernas livscykel ut – är det fråga om en kortvarig kampanj eller ska de användas under en längre tid?  

 12. Vilken är deadlinen för illustrationerna, när behöver de vara i bruk?  

Minneslista för den som beställer illustrationer  

 • Avtal: ingå alltid ett avtal med illustratören om rätten att använda och publicera illustrationerna. Vi rekommenderar att rättigheterna till illustrationerna köps för hela stadsorganisationens bruk för en obegränsad tid. Detta möjliggör omfattande och mångsidig användning av illustrationerna exempelvis i samband med gemensamma strategiska teman.   
 • Redigering: man ska komma överens med illustratören om redigering av illustrationerna. Det är i regel bra om illustratören själv gör redigeringarna, så att man säkerställer att kvaliteten bevaras, men det ska också finnas möjlighet till redigeringar gjorda av andra. Redigering betyder att illustrationen avgränsas och att eventuellt delar av den lösgörs, inte att något läggs till.  
 • Original: illustratören ska skicka originalillustrationerna till beställaren, vars uppgift är att arkivera illustrationerna för eventuellt fortsatt bruk.  
 • Delning: Dela de färdiga illustrationerna och tillämpningarna samt illustratörens uppgifter med hela stadsorganisationen via Teams-kanalen för nätverket för visuell kommunikation. Väl gjorda illustrationer ger exempel för andra aktörer inom stadens organisation och bidrar på så sätt till byggandet av ett högklassigt, kontrastrikt och unikt varumärke för Helsingfors.  

Sociala medier

Planera en sociala mediers kanal så att den kan identifieras som Helsingfors stads kanal. En officiell kanal identifieras med hjälp av namnet, kanalens presentation och profilbilden. 

 • Använd den inramade logotypen eller en grafisk bild som är delad med en skura som profilbild.
 • I de sociala mediernas innehåll ska du använda bild, video, illustrering, ikoner eller visualisering av information som är i enlighet med den visuella identiteten. Kontrollera även jämlikheten och jämställdheten, fotograferingstillstånden och tillgängligheten. 
 • Typsnittet Helsinki Grotesk är ett viktigt verktyg för kommunikation. Det stödjer våra budskap och ökar igenkännligheten. 

 

Hjälp för planering

Vår stads gemensamma mål är att utveckla och förbättra vår visuella identitet och vårt visuella verk samt bättre hantera helheten. 

Väcktes det några frågor hos dig kring innehållen i denna anvisning? Skulle du vilja sparra din idé eller få kommentarer om hur du genomför den? Behöver du råd? Har du utvecklingsidéer eller förslag om stadens eller en sektors gemensamme verktyg eller material? Skulle du vilja dela dina erfarenheter eller praxis som har upptäckts fungera? Vill du fördjupa och utveckla din kompetens? 

I detta avsnitt hittar du kontaktuppgifter, nyttiga adresser, tips och frågor som redan har ställts och som vi hoppas ska vara till hjälp för dig i fråga om visuell kommunikation och identitet.

I frågor och observationer kring anvisningarna och den visuella identiteten kan du kontakta den grafiska experten i kommunikationsavdelningens varumärkes- och evenemangsenhet i stadens kansli Mika Ruusunen mika.ruusunen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per telefon 09-310 379 35 

Om din fråga gäller material och tillämpningen av den visuella identiteten inom en viss sektor, får du råd och hjälp av sektorns egen grafiska expert. Deras kontaktuppgifter finns i följande avsnitt. 

 

I sektorernas och affärsverkens kommunikationsteam och Stadskansliets kommunikationsavdelning arbetar även våra skapare av visuell kommunikation, grafiska experter och planerare. I sin helhet tillämpar och utvecklar en skara yrkespersoner inom de olika delområdena inom marknadsföring och kommunikation den visuella identiteten för sektorns och stadsbornas behov, ansvarar för hanteringen av identiteten och är med om den visuella kommunikationens uppdrag som utförs med ramavtalspartner. Om du behöver hjälp med sektorspecifik tillämpning av den visuella identiteten eller med materialen, kontakta sektorernas kommunikation och deras egna grafiska experter

Social- och hälsovårdsväsendet

Sektorn för fostran och utbildning

Stadsmiljösektorn

Kultur- och fritidssektorn

Stadskansliet 

Huvudkanalen för nätverket för visuell kommunikation är Teams(Länk leder till extern tjänst) (Stadsorganisationens interna) De aktivaste medlemmarna i nätverket är stadens grafiker och kommunikatörer, som dagligen arbetar med den visuella identiteten, men alla anställda inom stadsorganisationen som är intresserade av eller har lidelse för visuell kommunikation är varmt välkomna att komma med! Synvinkeln kan även vara att fördjupa och utveckla sin egen kompetens. Det är tillåtet att fråga och undra. I nätverket finns det inga dumma frågor.  

 • Att medverka i olika nätverk är en väsentlig del av expertarbetet och de är en naturlig del av att utveckla ens eget arbete.
 • Nätverket utvecklas tillsammans med användarna i ett kontinuerligt utvecklingsarbete.  
 • Sätten att arbeta kan förbättras genom att man öppet delar med sig av goda praxis och erfarenheter.
 • Ett viktigt mål i nätverket är att skapa ett utrymme och en känsla av att personer som arbetar på avstånd från varandra, trots avståndet känner sig vara nära varandra och arbeta mot ett gemensamt mål.
 • Målet med nätverket är att förbättra utvecklingen och genomförandet av den visuella identiteten, att bättre hantera helheten.
 • Syftet med nätverket för visuell kommunikation är att fungera som en centraliserad kommunikationskanal på stadsnivå i frågor med anknytning till den visuella identiteten och tillämpningen av den. I nätverket delas:
  – nyheter om utvecklingen av identiteten
  – frågor och råd kring identiteten
  – kommentarer och fri diskussion om gjorda arbeten
  – hurdana utvecklingsprojekt det pågår, vad som behöver preciseras
  – verktyg, presentationer och material
  – diskussioner om arbeten som gjorts med partner
  – information.

 • Morgonkaffe med visuella identiteten-evenemanget är en del av ett bredare arbete för en stödmodell för identiteten.
 • Evenemang med samma innehåll arrangeras tre gånger om året så att man når nya arbetstagare som börjar i olika tider under året.  
 • Man strävar efter att planera tidpunkterna i samarbete med HR så att de sker några veckor efter introduktionsdagar för nya anställda på stadsnivå och man kan göra reklam för evenemangen i introduktionsdagarna. Information om evenemangen ges även i nätverket för visuell kommunikation, Intra samt denna webbsida.
 • Följande evenemang är genast i början av året, eftersom början av året är även tid för nya anställda för oss.  
 • Evenemangen är avsedda förutom för nya anställda även alla som är intresserade av vår visuella identitet och som på ett eller annat sätt arbetar med den, inklusive kommunikatörer, projektchefer, många slags team som arbetar med projekt och tjänster och som beställer identitetsenliga helheter och applikationer eller briefar våra partner. I dessa evenemang hör du även de mest aktuella uppdateringarna om vår visuella identitet.

 

Grafiska anvisningar/Handbok för den visuella identiteten
Anvisningar som innehåller riktlinjerna om den visuella identiteten samt anvisningar om användningen av de olika elementen såsom logotypen, typografin, grafiska element och färger. Inom de villkor som bestäms i anvisningen kan man producera material som följer en enhetlig visuell identitet.
 
Visuell identitet
En visuell identitet betyder ett konsekvent, bestämt, anvisat och identifierbart sätt att forma grafiska material och visuell kommunikation. 
 
Skura
I heraldiken betyder skura en mönstrad kant. Den är vanligtvis ett enkelt ornamentartat upprepat mönster. Helsingfors visuella identitet har sex olika skuror eller grafiska element (basskuran, stiltje, puls, rytm, daller och bränning). De används enligt handboken för visuell identitet för att fördela ytor i olika medier.
 
Ikon (även piktogram)
Förenklade bilder som har designats för den visuella identiteten och som har en bestämd betydelse. De används antingen med eller utan en förklarande text. Det finns ikoner för tre olika användningsändamål: skyltikoner, användargränssnittikoner och illustrerande ikoner.
 
Varumärke
Med varumärke avses associationer som kopplas med en produkt, ett företag eller en annan aktör och som uppstår som summan av image och rykte. Varumärket kan påverkas till exempel genom den visuella identiteten, berättelsen, narrativet och företagskulturen.
 
Helsingfors inramade logotyp
En logotyp som består av texten Helsingfors, omgiven av en ram vars form är avledda av Helsingfors stads vapen.
 
Pride
Pride betyder en rörelse och en filosofi enligt vilken sexuella och könsminoriteter kan vara stolta över sin sexuella läggning och sin könsidentitet. Priderörelsen försvarar arbetet som gjorts för de sexuella och könsminoriteternas lika rätter och förmåner.
 
Logotapet / Logovägg
En yta med placerade logor eller logotyper. Kan användas till exempel som mässvägg eller bakgrund vid fotografering.
 
Kastad skugga / Drop shadow
Kastad skugga är den skugga som ett objekt kastar på sin omgivning. Den används i datorgrafik för att öka elementets tredimensionalitet. Ett vanligt användningsändamål är till exempel knapparna i användargränssnittet.
 
Glöd / Glow
En effekt i datorgrafik som skapar ett glödande sken omkring elementet.
 
3D
Tredimensionell grafik är datorgrafik som har modellerats i tre rumsdimensioner.
 
Heraldisk
Heraldiken är läran om vapen och flaggor. Heraldiska kännetecken designas enligt noggrant bestämda regler. Det finns även exakta regler om användningen och placeringen av vapen.
 
Vektorgrafik
Vektorgrafik betyder bilder (grafik) vars delar bestäms som matematiska funktioner. I en sådan form tar bilden/grafiken lite lagringsutrymme och kan förstoras utan att bildens kvalitet försämras. Bildformen används allmänt i olika logor, kännetecken och ikoner.
 
Vektororiginal / vektorform
En vektorbildsgrafik förvandlas ofta till en bitkartsbild, där bilden består av pixlar, när bilden ska till exempel användas på en webbsida. Med vektororiginalet avses den ursprungliga bilden i vektorform.
 
Typsnitt
En teckengrupp som har ritats i en enhetlig stil och som vanligtvis består av bokstäver, nummer samt skilje- och specialtecken. Till exempel typsnittet Arial. Termerna varierar, ibland kan ordet ”typsnitt” betyda en enskilda vikt, medan det i andra sammanhang betyder en typsnittsfamilj.
 
Vikt
En enskilda vikt i ett typsnitt, till exempel Helsinki Grotesk Medium eller Arial Light.
 
Typsnittsfamilj
En samling vikter som hör till samma typsnitt. Som minst består en typsnittsfamilj av vikterna regular, bold och italic, men en stor typsnittsfamilj kan innehålla tiotals vikter.
 
Arial
Ett typsnitt utan seriffer, som ingår i såväl Microsoft Windows som Apple Mac OS X-operativsystemen. På grund av sin allmänhet är Arial ett så kallad web safe-typsnitt, det vill säga att man förväntar sig alla användare ha det.
 
Helsinki Grotesk
Ett eget licenserat (avgiftsbelagt) typsnitt som har skräddarsytts för Helsingfors. Typsnittet är utan seriffer och finns i fyra olika vikter: Regular, Medium, Bold och Black samt även kursiva vikter av dessa.
 
Licenserat
Tillverkaren av en programvara beviljar användarrätter, licenser, mot avgift. Fontlicenser och installering på stadens arbetsstationer förvaltas av ICT/den digitala grunden. Underleverantörer ska skaffa licensen direkt från tillverkaren.
 
Regular
Grundsnittet i ett typsnitt, oftast använt i den huvudsakliga texten, det vill säga den så kallade brödtexten. 
 
Bold
En vikt i fet stil, som kan användas för betoning i brödtexten, i rubrikerna eller när man behöver en vikt som är starkare än grundvikten.
 
Kursiv / Italic
En sned vikt som imiterar välskrivning och som används i texten som betoningsmetod. Kan till exempel användas till att betona ord, ange namn på verk och andra egennamn samt i citat i stället för citattecken.
 
Black
Den fetaste av vikterna i typsnittet Helsinki Grotesk. Lämpar sig inte för långa texter på grund av svag läsbarhet, men kan användas till visuellt imponerande rubriker eller ryckcitat.
 
Office-program / Microsoft 365
Microsofts kontorprogramspaket för operativsystemen Windows och Mac OS X. Innehåller bland annat applikationerna Excel, PowerPoint, Word, Outlook samt OneDrive. Användningen av produktnamnet Office har minskats i samband med beställningsservicen Microsoft 365.
 
Word
Ett texthanteringsprogram som är utvecklat av Microsoft.
 
Excel
Ett kalkylprogram som är utvecklat av Microsoft.
 
PowerPoint
Ett presentationsgrafikprogram som är utvecklat av Microsoft.
 
DigiHelsingfors 
DigiHelsingfors Ab är ett dotterbolag som helt ägs av staden och som säljer, producerar och utvecklar infra- och grunddatateknikens tjänster för sektorer, affärsverk och andra stadens aktörer. Fungerande datatekniska tjänster är kritiska för hela stadens funktioner.
 
Texthierarki
Publikationer består av olika textavsnitt som vart och ett har sitt eget syfte. Dessa är bland annat rubriker, ingresser, brödtexten, ryckcitat och bildtexter. En tydlig texthierarki mellan de olika textdelarna hjälper läsaren att tolka texten på rätt sätt.
 
Brödtext
Publikationens huvudsakliga text. Vanligtvis den del av text som det finns mest av. 
 
CMYK
Ett färgsystem som ofta används i tryckalster (fyrfärgstryck). Förkortningen CMYK kommer från de engelska orden Cyan (cyan), Magenta (magenta), Yellow (gult) ja Key (nyckelfärgen svart).
 
Bestruket och obestruket papper
Papper som används för tryckalster delas ofta i bestruket (C = coated) och obestruket (U = uncoated) papper. Båda typerna har sina egna egenskaper som borde beaktas enligt användningsändamålet. Olika färgprofiler används för de olika papperstyperna. Färgerna och bilder visas på olika sätt i var papperstyp. 
 
Pantone-färg / PMS-färg / spotfärg
Pantone Matching System (PMS) är ett färgsystem i tryckindustrin. Färgerna är färdigt blandade färgämnen, som används i stället för processfärgämnen (CMYK) eller samtidigt med dem. Pantone-färgerna identifieras med ett ordningstal som framgår i PMS-färgkartan. Alla färger kan inte visas med CMYK-färger, och därför kan Pantone-färgerna användas för att utvidga färgerna i tryckalstren.
 
RGB / HEX
Ett färgutrymme där olika färger skapas genom att man blandar ihop rött (R), grönt (G) och blått (B) ljus. En färg meddelas som ett nummer som anger hur mycket av varje tre huvudfärger som finns med i färgen. På webbsidor anges detta värde som ett hexadecimalt tal som består av sex nummer eller bokstäver (HEX-värde).  RGB-färgmodellen används för att ange färger bland annat på datorskärmar. 
 
Färgmodell
Ett färgutrymme eller en färgmodell är ett sätt att beskriva och klassificera färger. Ordet betyder även färgprov som används som hjälpmedel vid val av färg. Exempel på dessa är bland annat Pantone, RAL och Tikkurila-färgmodellerna.
 
RAL-färger
RAL-färgsystemet (RAL-färger) är en standard som har bestämts och upprätthålls av RAL-färginstitutet och som används särskilt i industrin för att specificera färger på målarfärger, plaster och olika ytmaterial.
 
Folietryckning / foliering
Traditionell foliering är en specialeffekt som består av en tunn metallfilm som fästas vid tryckalstrets yta. Folietryckning kan numera även göras i digitala tryckarbeten.
 
Metallglans
En behandling som används i tryckalster som imiterar metaller (till exempel guld, silver eller koppar) eller som gör färger metallartade. Metallglansen kan även redan finnas i materialet som ska tryckas på. Kan numera även skapas i digital tryckning.
 
Helsinki Design System/HDS
Ett verktyg för design och utveckling(Länk leder till extern tjänst)som stödjer stadens digitala tjänster och underlag i att vara lätta att använda, tillgängliga och enhetliga till utseendet.
 
ASE
Adobe Swatch Exchange (.ASE) är ett filformat med vilket man kan dela färger och färgpaletter mellan Adobes grafiska program.
 
Färgvärde
En specifikation av en färg som anges som nummer. I olika färgsystem betyder värdena olika saker. RGB-färgsystemets färgvärden kan även anges med ett hexadecimalt tal som består av sex nummer och bokstäver (HEX-värdet). Färgvärdena i färgsystemen är vanligtvis inte absoluta utan den slutgiltiga färgen beror på vilken färgrymd färgen används (ICC-profilen). Ett undantag utgörs av Lab-färgvärdena, som kan anses vara absoluta.
 
Färgrymd
En färgrymd är helheten av alla de färger som kan återges med hjälp av en viss färgmodell. En färgrymd kan användas till att exakt specificera färger och återge dem i miljöer.
 
ICC-profilen
En standardiserad beskrivning av en färgrymd, som ingår i bildfiler. Den omfattar färginställningarna för bildhanteringsprogram och meddelar uppgifter mellan programvaror och andra apparater, såsom monitorer, skrivare och skanner.
 
Delfärg
Enskilda färger som ett färgsystem består av kallas för delfärger. Med delfärg avses även att en färg görs ljusare genom att dess intensitet sänks. Till exempel delfärg 30 % av svart skulle vara en ljus grå färg.
 
Åtkomlighet
Målet med åtkomlighet(Länk leder till extern tjänst) är att vem som helst kan använda webbtjänster eller mobilapplikationer och förstå deras innehåll oberoende av situationen. För att detta ska förverkligas, måste användningen av digitala tjänster och applikationer planeras med beaktande av specialgruppernas behov. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster föreskriver en miniminivå för åtkomlighet hos webbtjänster.
 
Tillgänglighet
Med Tillgänglighet(Länk leder till extern tjänst) avses traditionellt beaktande av alla slags människor i den fysiska miljön, såsom planeringen och bygget av byggd miljö. Till exempel tillgängliga byggnader och tillgänglig kollektivtrafik möjliggör att handikappade personer kan åka till arbete, hobbyer och kulturella upplevelser. EU:s tillgänglighetsdirektiv bestämmer vilka myndigheternas eller den privata sektorns tjänster och produkter ska göras tillgängliga.
 
Alternativ text / alt-text
Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter att alla webbinnehåll som inte är i textform ska erbjudas motsvarigheter som är i textform. Skärmläsarprogram kan läsa de alternativa texterna för personer som inte kan se innehåll som är i bildform. De alternativa texterna(Länk leder till extern tjänst) är även till nytta när användarens webbläsare av en eller annan orsak inte laddar ner bilden och användaren ändå ser den alternativa texten.

Assistiv teknologi
Ett program eller en apparat som en handikappad person kan använda för att kunna använda ett digitalt innehåll. Assistiva teknologier kan vara program som installeras i datorer, till exempel skärmförstorings- eller skärmläsarprogram, eller separata apparater, såsom kopplingsstyrning.
 
Design for all / design för alla / universal design
En användarorienterad princip där utgångspunkten för design av en tjänst eller en byggd miljö är en så omfattande tillgänglighet som möjligt i stället för att man gör anpassade versioner för olika användargrupper.
 
PDF
Förkortning av orden ”Portable Document Format”. PDF är ett filformat som är baserat på språket PostScript och som är oberoende av programvara och portabel och som används huvudsakligen till att publicera elektroniskt, utskriva och trycka. I anslutning till PDF kan man ha de typsnitt som används i publikationen, bitkarts- och vektorbilder, multimediafiler (till exempel ljud- och videoinnehåll) samt hyperlänkar. PDF kan vara pixel- eller vektorgrafik.
 
SVG
Scalable Vector Graphics (SVG) är ett filformat som är lämplig för nätet och som används i vektorbilder. Förutom möjligheten att skala bilder är det en viktig egenskap att textfilen i SVG sparas som bokstavlig text i stället för former. Detta påverkar till exempel synlighet i sökmaskiner samt tillgänglighet.
 
PNG
Portable Network Graphics (PNG) är ett lagringsformat för bitkartsgrafik som använder sig av förlustfri förpackning. PNG-filer används i allmänhet till att lagra grafik i webbilder. Stöder delvis och fullkomlig transparens, grafikens bakgrundsfärg kan alltså avlägsnas.
 
Varumärkeskoncept
Varumärkets konceptsplan är en sammanfattad syn på hur varumärket ska synas i tjänster, produkter, marknadsföringen och kundupplevelsen.
 
Skalbarhet
Sådana element vars storlek kan ändras utan att det påverkar precisionen, kallas för skalbara. Till exempel grafik och text i vektorform är sådana element.
 
Skärmdump
En skärmdump är en pixelbild som har tagits av innehållet i datorns, smarttelefonens eller pekplattas skärm.
 
Upprepande mönster
Ett grafiskt mönster eller illustrering som kan upprepas sömlöst vågrätt och/eller lodrätt.
 
Auditering
Auditering är en systematisk utredning om huruvida organisationens funktioner och deras resultat motsvarar förväntningarna och planerna. Det finns såväl interna som externa auditeringar. Externa auditeringar har bestämda former och är oberoende (till exempel auditeringar för ISO-certifikat).
 
Benchmark / jämförande analys
Betyder att man jämför sin egen verksamhet med någon annans verksamhet, ofta den bäst motsvarande praxisen. Grundidén är att lära sig av andra och ifrågasätta ens egen verksamhet, vilket möjliggör att utveckla ens egen verksamhet.
 
Hybridevenemang
Kombination av virtuella evenemang och live evenemang. Deltagarna kan välja om de deltar i evenemanget genom en dator eller mobilapparat eller om de anländer fysiskt.
 
Strategisk marknadsföring
Grunden för strategisk marknadsföring är ett marknadsorienterat tankesätt. Där betonas observation av kundens behov och förmågan att skapa produkter och tjänster utgående från de observerade behoven.
 
Digitaltryck
Digitaltryck är en teknik där man trycker direkt från en digital källa på papper. Tekniken utnyttjas särskilt för att trycka mindre serier och när man behöver personifiera produkten. Digitaltryck är den mest ekologiska tryckmetoden särskilt i små tryckmängder. Stadskansliet har ett eget digitaltryckeri, stadens intra har mer information. 
 
Offsettryck
En tryckmetod där tryckeriklichén lämnar tryckavtrycket på en gummicylinder, som sedan överför det på papper. Den vanligaste tryckmetoden, som dock håller på att minska i användningen (på grund av digitaltrycket). 
 
Briefing
En situation där beställaren av arbetet berättar eller annars meddelar designerna uppdragens mål, förutsättningar och annan information som påverkar designarbetet samt genomgår tidtabellen och kommer överens om att leverera materialen.
 
Visuell kommunikation
Kommunikation där olika visuella sätt att meddela information betonas (i stället för eller samtidigt med skriven text). Metoderna kan vara till exempel animation, video, bilder eller informationsgrafik. Även formerna av texten och typografin är en viktig del av den visuella kommunikationen.

De digitala tjänsternas visuella identitet

Ett gemensamt Helsingfors fungerar som riktlinje även i planeringen av den visuella identiteten hos digitala tjänster. Målet är att digitala tjänster och webbplatser ska kunna kännas igen som Helsingfors stads tjänster från första ögonblicket: detta stärker en enhetlig användarupplevelse och tillit till stadens tjänster.

Helsingfors sätt att utveckla sina digitala tjänster är kundorienterat och flexibelt. I spelboken för digital kundupplevelse hittar du de centrala handböckerna och anvisningarna för utveckling av digitala tjänster. Spelboken stöder dig även i att dra nytta av servicedesign vid utvecklandet av digitala tjänster och webbsidor. 

I spelboken hittar du till exempel    

 • stöd för projektering i de olika skedena av planeringen och utvecklingen av digitala tjänster
 • bäst praxis för kundundersökning och användartestning av digitala tjänster
 • praktiska tips för användarorienterad design och röstton.

Läs Spelboken för digital kundupplevelse(Länk leder till extern tjänst) (på finska)

Helsinki Design System (HDS) är ett verktyg för design och utveckling, som stödjer stadens digitala tjänster och underlag i att vara lätta att använda, tillgängliga och enhetliga till utseendet. Skaparna av tjänster kan koncentrera sig på att känna igen kundbehov och förbättra kundupplevelsen, när alla funktioner inte behöver göras själv från första början. 

På Helsinki design systems dokumentationssida hittar du till exempel

 • grundelementen för att bygga en digital tjänst
 • planeringsanvisningar för att säkerställa tillgängligheten
 • färdiga tillgängliga komponenter för planerare och programvaruutvecklare
 • färdiga tillgängliga planeringsmodeller för att skapa tjänster med en enhetlig användarupplevelse.

Läs mer om Helsinki Design System(Länk leder till extern tjänst)

Den visuella identiteten hos stadens webbplats har börjat enhetligas som en del av kanalriktlinjerna och hel.fi-förnyelseprojektet från året 2020. Stadens webbplats, hel.fi-webbplatshelheten, bygger på Drupal- och Wordpress-underlagen. 

 • Vår huvudsida byggs tillsammans på Drupal som erbjuder mångsidiga sidunderlag och andra byggstenar för den visuella identiteten. 
 • Det är lätt att bygga nya sidor på stadens Drupal-underlag eller i vissa fall kan man grunda en ny Drupal-webbplats med hjälp av ett grundinstalleringspaket som iakttar varumärket. 
 • För kampanjewebbplatser och i andra specialfall för Wordpress-underlaget finns ett Helsingforstema, som gör det lätt att skapa en webbplats som iakttar varumärket.

Våra webbplatsers visuella identitet baserar sig på anvisningen om stadens visuella identitet och Helsinki Design System, men när det gäller webbsidor har det visuella konceptet och riktlinjerna preciserats.

 • Ur stadens färgpalett har ett antal färger och färgkombinationer valts för webbplatserna så att de ska fungera tillgängligt och enligt konceptet.
 • Hel.fi:s förstasida ändras enligt årstiderna. Det ändrande årstidstemat innebär bilder, illustrationer och färgteman som väljs för förstasidan.
 • Även användningen av foton och illustrationer på webbplatsen har anvisats närmare. Vi visar det äkta vardagliga Helsingfors och helsingforsarnas goda vardag: människor, samvaro, glädje och roliga detaljer. På bilderna finns människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. I pärmbilderna används inte illustrationer, men foton.

Lär dig känna det visuella konceptet för webbplatser och dokumentationen i Confluence (du måste logga in)(Länk leder till extern tjänst)

Det är viktigt för var och en som gör planering av användargränssnitt för staden att ansluta sig till stadens UX-nätverk. Målet med stadens gemensamme UX-nätverk är att förtäta UX-verksamheten mot en enhetlig kundupplevelse i stadens digitala tjänster och webbplatser. Alla som gör UX-planering för staden får en inbjudan till mötet Stadens UC-review, som hålls varannan vecka (i Teams).

Minneslista för en ny planerare av användargränssnitt:

 1. Du behöver stadens typsnittspaket och användarkoderna till planeringsverktygen.
 2. Be om rätterna till stadens Slack och de viktigaste planeringskanalerna (UX-review och designsystem).
 3. Be om kalenderinbjudan och säkerställ ditt deltagande i stadens UX-nätverk.

Åtkomlighet, tillgänglighet och jämlik kommunikation

Åtkomlighet innebär rättvisa och jämlikhet i digitala tjänster. 

 • Alla hel.fi:s gemensamma användargränssnittslösningar är gjorda så att de är åtkomliga (WCAG 2.1 AA). 
 • På webbplatsen används bildmaterial och terminologi som beaktar mångfaldighet och jämlikheten.

Läs mer om Helsingfors åtkomlighetsmodell(Länk leder till extern tjänst)

För stadens anställda

Förutom denna anvisning har det samlats information, anvisningar och material för anställda hos staden i intra och i våra materialbanker. Arbetsstationerna har i regel Microsoft 365 (före detta Office)-applikationer, vars funktioner vi utnyttjar vid arbete och arrangemang, delning och skapandet av det nya. 

 • Powerpointunderlag som motsvarar den visuella identiteten. Grundunderlag och omfattande underlag(Länk leder till extern tjänst)
 • Presentationer som är färdiga att använda(Länk leder till extern tjänst), och som du kan plocka delar ur – stadens gemensamma innehåll, illustreringar [anvisningarnas interna länk till stadens gemensamma illustrationer som är färdiga att använda, foton, infografik. 
 • Tänk på presentationens utseende. Använd endast några få underlagsalternativ i en presentation, även om modellunderlaget har många alternativ. Låt åskådarens öga vila ibland i bilder och ryckcitat. Undvik att skapa ett för färggrant och varierande slutresultat. Sträva efter att skapa en enhetlig helhet. 
 • I en muntlig presentation bygg presentationsdiorna så att de stödjer ditt tal. Ge presentationen rytm och pauser med rubrik- och avsnittsdior, foton som täcker hela dian, stödord samt centrala ryckcitat ur innehållet. Skriv inte allt du tänker säga i diorna. 
 • En presentation som du tänker skicka kan byggas på ett annat sätt än en muntlig presentation. Tänk på den presentation du ska skicka till exempel som en publikation vars pärm, rubriker, olika avsnitt och bilder är logiskt eftertänkta i sin hierarki och upprepas på samma sätt genom presentationen. 
 • När du håller en presentation i Teams, tänk på vad mottagaren ser under ditt tal och hur länge. Du kan aktivera distansåskådaren med hjälp av dior med ryckcitat och bilder. På så sätt håller du åskådaren med dig under hela presentationen. 

[Här en bildsamling med några fina dior: fin pärm, ryckcitat, innehåll, illustrering]

 • I Word-programmets meny ”nytt” öppnas en mapp med delade innehåll, och där hittar du identitetsenliga Wordunderlag för olika ändamål. I dessa underlag har layouten och textstorlekarna specificerats på förhand. 
 • Andra Wordmaterial som följer den visuella identiteten till ditt förfogande:
 1. Blanka namnskyltar för arrangörer, deltagare och annan personal i olika evenemang. Du kan överföra informationen till namnbadge direkt ur Excel om det finns många deltagare. Anvisningarna finns i samband med underlagsmaterialet. [anvisningens interna länk laddar ner i elementavsnittet på dessas plats]
 2. Bordnamnskyltunderlag för olika evenemang, förhandlingar och öppna möten. [anvisningens interna länk laddar ner i elementavsnittet på dessas plats]

 

 

 

 • Du hittar olika Helsingforsbakgrunder i Teams standardbakgrundsbildmeny på din arbetsdator (längst ner på listan).
 • Bakgrunder har planerats med tanke på olika möten och sammankomster: interna kaffestunder och veckomöten och externa möten eller sådana möten där även andra organisationers företrädare deltar.
 • Välj en lämplig bakgrund med beaktande av ljusförhållandena i lokalen och färgen på personens hår, hud och kläder så att kontrasten bevaras. Anvisningar för användning av bakgrunder(Länk leder till extern tjänst)
 • Bland bakgrunderna finns uppdaterande foton med Helsingforstema, som läggs till applikationen centraliserat enligt årstiderna och med utnyttjande av nya foton.