Helsingfors 3D

Helsingfors 3D-stadsmodeller, dvs. stadens digitala tvilling, är en virtuell helhet av stadens miljö, verksamhet och föränderliga situationer. Den digitala tvillingen är en kombination av it-tjänster, öppna data och uppdaterad information.

På den här sidan

Triangelnätmodell

Helsinki 3D Mesh karttalla

I modellen kan du titta på Helsingfors om sommaren under årens lopp och besöka platser som du annars inte skulle besöka. Du kan bekanta dig med utöarna i Helsingfors eller söka ditt eget hus. Modellen är baserad på flygfotografier och visar alla orörliga objekt som fanns i staden vid tidpunkten för fotograferingen, såsom byggnader, bilar och fartyg. För att granska i modellen räcker det med en uppdaterad webbläsare. 

Helsingfors triangelnätmodeller baserar sig på flygfotografier som tagits av staden under sommaren. Modellen tillverkades med en applikation som omvandlade bildserierna till ett texturerat triangelnät. 

Geometrin för tredimensionella objekt har härletts kalkylmässigt i flygfotografierna. Exaktheten i modellen beror på exaktheten i utgångsmaterialet. Eftersom reflekterande, återspeglande eller rörliga ytor inte syns exakt på flygfotografier, har de inte kunnat modelleras rätt. 
 

Du kan använda triangelnätmodellen till exempel som planerings-, webbtjänst- eller spelmotorplattform.

Med modellen kan du mäta volymer, höjdskillnader, avstånd och arealer i koordinatsystemet ETRS-GK25/N2000. Modellen är exakt, eftersom dess punkter är placerade med 20 centimeters noggrannhet i förhållande till verkligheten.  

Modellen finns tillgänglig i OBJ-filformat. Användarapplikationer är till exempel Blender, MeshLab och flera CAD- och GIS-applikationer. 
Modellens licens är CC BY 4.0.(Länk leder till extern tjänst) 

Här får du modellen som öppna data från kartvyn (Länk leder till extern tjänst)
Här får du modellen som öppna data i OBJ- och 3MX-filformat(Länk leder till extern tjänst) 
Mallia voi ladata helposti myös Stadi3D-lataajalla(Länk leder till extern tjänst)

Stadsinformationsmodell

Kuva kaupunkitietokarttamallista

I stadsinformationsmodellen kan du förutom byggnader och uppgifter om dem även granska markytamodellen, dvs. terrängens former. Markytamodellen gör att byggnaderna ligger på rätt höjd i modellen. Byggnader kan sökas utifrån adress- eller egenskapsuppgifter. Genom att klicka på byggnaden ser du uppgifterna om byggnaden, till exempel byggnadsåret och antalet våningar. Byggnaderna visas med eller utan fasadbilder. För att granska markytamodellen kan du välja en open street map-vy eller en flygbild.

Stadsinformationsmodellen baserar sig på stadens kart- och geodatamaterial, register, punktmoln som producerats med laserskanning, flygbilder och datamodeller för byggande. Helsingfors kartmaterial är fortfarande dels tvådimensionellt, men det kan utnyttjas i 3D-stadsmodellen.  
Modellens byggnader placerades på rätt höjd genom att byggnadernas grundmönster flyttades från baskartan för Helsingfors stadsplan till markytamodellen. Byggnaderna blev tredimensionella när en ytmodell med byggnadernas väggar och takformer kombinerades med markytamodellen.

I stadsinformationsmodellen presenteras för närvarande byggnader och terrängformer. I fortsättningen kommer nya kategorier, såsom vattendrag, broar och träd, att läggas till stadsinformationsmodellen.

Modellen uppdateras kontinuerligt.

Stadsinformationsmodellen innehåller en markytamodell och byggnader. Byggnaderna finns i modellen både med plana tak (LoD1) och med takformer (LoD2). LoD2-byggnaderna finns även tillgängliga texturerade. Alla byggnader är semantiska CityGML-objekt.

Varje byggnad har en egen kod (GMLID, RATU och VTJ-PRT) i databasen som gör det möjligt att kombinera dataflöden.

Modellens koordinatsystem är nivåkoordinatsystemet ETRS-GK25 och höjdsystemet N2000. Stadsinformationsmodellens noggrannhet motsvarar noggrannheten i detaljplanens baskarta, dvs. byggnadernas läge är exakt detsamma som på detaljplanens baskarta.

Stadsinformationsmodellens licens är CC BY 4.0(Länk leder till extern tjänst) 

I  materialnedladdningstjänsten kan du välja det område för vilket du laddar ner material. Du kan också välja filformat samt texturerat eller icke-texturerat material. Materialet omfattar inte uppgifter om byggnadernas egenskaper.

Gå till materialnedladdningstjänsten (Länk leder till extern tjänst)

Du kan ladda ner CityGML-filer som är uppdelade i kartblad på fyra kvadratkilometer. Filerna innehåller uppgifter om byggnadernas egenskaper.

Gå till CityGML-material(Länk leder till extern tjänst)  

Energi- och klimatatlas

Helsingfors Energi- och klimatatlas

Lämpomallinnus Helsingin Olympiastadionista

Helsingfors Energi- och klimatatlas är en gratis webbläsartjänst baserad på 3D-stadsmodellen som innehåller information om förnybar energi och möjligheter till energirenoveringar från hela Helsingforsregionen. Den innehåller en hel del grundläggande byggnadsspecifika uppgifter, energi- och reparationsuppgifter samt uppgifter om vatten-, fjärrvärme- och elförbrukning. I Energi- och klimatatlasen ser du en riktgivande uppskattning av energiförbrukningen i nästan varje byggnad i Helsingfors. Modellen innehåller också en solenergikalkyl över alla tak- och väggytor i Helsingfors, dvs. uppgifter om hur mycket strålningsenergi solen ger ytorna på års- och månadsnivå. Totalt finns det nästan en miljon ytor.

Atlasen har sammanställts av registeruppgifter om byggnader och innehåller mångsidig information om till exempel byggnaders uppvärmningskällor, material, reparationshistorik och skyddsmarkeringar. I Atlasen finns dessutom faktiska konsumtionsuppgifter om Heka-byggnader och för alla byggnader i Helsingfors en kalkylerad värme-, användarel- och fastighetselförbrukning som baserar sig på byggnadens ålder och storlek.

Atlasen är avsedd för alla: stadsplanerare, husbolag, invånare och företag som erbjuder energilösningar. Tjänsten består för närvarande av fyra delar: energiuppgifter om byggnader, simulerat uppvärmningsbehov i byggnader, solenergipotential och jordvärmepotential.

Atlasen erbjuder simulerade data om byggnaders uppvärmningsbehov och dess förändring när klimatet värms upp. I tjänsten finns också information om möjligheterna till förnybar energi, inklusive data om solenergipotentialen och jordvärmepotentialen. Solenergipotentialen finns tillgänglig för byggnaders vägg- och takytor i hela staden. 

Jordvärmepotentialen finns tillgänglig för hela staden för brunnar med olika djup (100 m, 300 m eller 1 000 m). I Atlasen finns också bakgrundsmaterial för att stödja planeringen av jordvärmebrunnar, såsom grundvattenområden, berggrundens egenskaper och jordmaterial. 
Helsingfors Energi- och klimatatlas är en tjänst som fortfarande utvecklas. Det finns planer för vidare utveckling i anslutning till bland annat mikroklimatförhållandena i städer och modellering av dem samt kostnadsberäkningar för energirenoveringar. Ta del av den nuvarande Atlasen på kartta.hel.fi/3d/atlas(Länk leder till extern tjänst) och Atlas öppna data som kan laddas ner från HRI-tjänsten.

Virtuell modell av Eliel Saarinens plan från 1915

 Virtuaalimalli Eliel Saarisen suunnitelmasta vuodelta 1915

Munksnäs-Haga-planen är en virtuell modell av Eliel Saarinens plan från 1915. Liksom den ursprungliga modellen är den virtuella modellen synnerligen exakt och visar till och med fönster som ritats i byggnader. Saarinens plan är en viktig del av Finlands stadsplanerings historia. Den ogenomförda planen finns nu tillgänglig för alla.

Haga-Munksnäs-modellen(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors 3D-historia

 1. 1980-talet

  I Helsingfors gjordes de första virtuella 3D-modellerna av byggnader på 1980-talet. Den första impulsen till stadsmodellering kom från idétävlingen Kampen-Tölöviken. De första 3D-modellerade byggnaderna var hotellet Sokos Vaakuna, Huvudposten, Nationalmuseum och Järnvägsstationen.

 2. 1990-talet

  Till stöd för planeringen av Tölöviken och för att samordna resultaten av flera arkitekturtävlingar genomförde staden 1999 en virtuell modell av området kring Tölöviken. Publiken kunde röra sig och flyga fritt i modellen ett år senare på utställningen Kaupunkisuunnittelu 2000. 

 3. 2000-talet

  Före millennieskiftet var stadsmodelleringen både tidskrävande och dyr. Arbetet utfördes manuellt, och behandlingen av uppgifterna var komplicerad. Arbetet krävde mycket dyrbara effektiva arbetsstationer. 

 4. 2010-talet

  Under 2000-talets första decennium skedde en enorm utveckling i tekniken för stadsmodellering, dvs. mättekniken, laserskanningen, behandlingen av punktmoln och sneda flygfotografier samt själva modelleringsmetoderna och datorerna. Dessutom har standardiseringen, såsom gränssnitt för informationstjänster och CityGML, fört stadsmodelleringen framåt särskilt under 2010-talet.

 5. Nutid

  Den nya tekniken, såsom artificiell intelligens och spelmotorer, medför möjligheter som formar den digitala stadens tekniska helhet och möjligheterna till utnyttjande hela tiden. Helsingfors digitala tvilling, liksom den verkliga staden, är aldrig färdig.