Så här känner du igen diskriminering och trakasserier

Det handlar om diskriminering om du får sämre service på grund av någon av dina personliga egenskaper, till exempel din sexuella läggning, ditt ursprung eller ditt kön.

All service som anses vara dålig eller otillräcklig är inte förbjuden diskriminering i den mening som avses i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. För att det ska vara fråga om diskriminering måste den ofördelaktiga behandlingen bero på en av de förbjudna diskrimineringsgrunder som anges i lag.

Med direkt diskriminering avses en situation där en person på grund av hens personliga egenskap behandlas sämre än någon annan i en liknande situation utan någon rättslig grund. Direkt diskriminering är exempelvis att vägra betjäna en person på grund av personens hudfärg.

Lagen förbjuder också indirekt diskriminering och trakasserier

Med indirekt diskriminering avses en situation där ett till synes sakligt och jämlikt bemötande eller förfaringssätt leder till ett diskriminerande resultat. Indirekt diskriminering kan i vissa fall vara till exempel en fysiskt otillgänglig miljö som hindrar rullstolsanvändare från att komma in i ett utrymme som är öppet för alla. Indirekt diskriminering kan också vara oavsiktlig.

Trakasserier är beteende i anslutning till de förbjudna diskrimineringsgrunderna enlig jämställdhets- och diskrimineringslagarna som skapar en stämning som gör att personen eller människogruppen förnedras eller förödmjukas eller som är hotfull, fientlig eller aggressiv. Ett sådant beteende kan till exempel vara ett rasistiskt eller sexistiskt skämt.

Gör så här om du misstänker att du har blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier i våra tjänster

  1. Berätta direkt för en arbetstagare i tjänsten

    Varje arbetstagare är skyldig att arbeta på ett icke-diskriminerande sätt och att möta kunden med respekt, oberoende av kundens personliga egenskaper. Arbetstagaren är också skyldig att ingripa i diskriminering eller trakasserier som hen upptäcker. Du kan anmärka eller berätta om diskriminering eller trakasserier direkt för en arbetstagare i tjänsten.

  2. Ge respons

    Du kan lämna oss respons i efterhand via många olika kanaler, till exempel genom att besöka eller ringa kundservicestället för tjänsten i fråga. Du kan också lämna respons via responstjänsten(Länk leder till extern tjänst). Logga in i responstjänsten för att få ett personligt svar på respons som innehåller känsliga uppgifter. Om du inte loggar in, kan du inte få ett personligt svar via responstjänsten. Du kan ändå lämna dina kontaktuppgifter och be om kontakt t.ex. per telefon.  

  3. Kontakta ombudsmannen

    Om du anser att ärendet inte har avgjorts på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen(Länk leder till extern tjänst) eller jämställdhetsombudsmannen(Länk leder till extern tjänst). De bedömer om det är fråga om diskriminering och vidarebefordrar ditt ärende vid behov.