Energibesparande åtgärder och förberedelser inför elavbrott

Helsingfors förbereder sig inför den kommande vintern genom att minska energiförbrukningen och förbereda sig för elavbrott. Här hittar du information om hur staden sparar energi. Dessutom får du tips och råd om energisparande för husbolag. Vi är med i Motivas kampanj Snäppet svalare.

Tre symboler om användningen av elektricitet.

Hur sparar staden energi?

Inomhustemperaturen i våra verksamhetslokaler ställs i regel in på 20 grader. Detta gäller till exempel idrottshallar (inte bassänglokalerna i simhallar), bibliotek, ungdomslokaler, kulturcentrum och museer (inte HAM eller Helsingfors stadsmuseums samlingscentral, där temperaturen inte kan sänkas på grund av konstverken).

I byggnader där till exempel tjänster för personer med funktionsnedsättning eller för äldre människor tillhandahålls fortsätter vi dock att ha en temperatur på 21–22 grader. 

I verksamhetslokalerna optimeras drifttiderna för och effekten på ventilationen utifrån behovet.

Belysningen dämpas på gator och i parker där det finns fjärrstyrd belysning med LED-lampor. Belysningen dämpas ytterligare under de timmar då elförbrukningen är som störst. Också belysningen på motionsleder dämpas klockan 23–6. Dämpningen görs i etapper, eftersom den delvis kräver omfattande ändringsarbeten på kopplingarna i utebelysningsnätet.

 

Allmänna platser kommer att ha julbelysning endast under julen, från julgatans invigning till trettondagshelgen (19.11.2022–8.1.2023). Största delen av julbelysningen, till exempel julbelysningen på Alexandersgatan, får emellertid sin el från fastigheterna, och det är med andra ord fastighetsägarna som fattar beslut om den.

I de simhallar som ingår i Helsingfors stads idrottstjänster, det vill säga Östra centrums, Jakobacka, Britas och Georgsgatans simhallar, begränsas användningen av basturna så att inte alla bastur är i bruk samtidigt. Dessutom är ångbastun i Östra centrum stängd tills vidare.

I Urheiluhallit Oy:s simhallar begränsas också basturnas öppettider på vardagar före klockan 16 i de simhallar som har flera bastur. Detta gäller Backasbrinkens, Nordsjö, Tölö och Helsingegatans simhallar. Vi uppmuntrar invånarna att använda simhallarnas bastur i stället för bastun i hemmet.

 

Vi börjar preparera konstisbanorna när medeltemperaturen under dygnet är under två grader. Tidigare inleddes preparering när medeltemperaturen sjönk under fem grader. Om temperaturen håller sig på över två grader under vintern är konstisbanorna preparerade från mitten av december till slutet av februari 2023.

Konstisbanan på Braheplan och Åggelby konstisbana kommer emellertid att prepareras enligt den vanliga tidsplanen om väderförhållandena tillåter, med andra ord från mitten av november till mitten av mars.

Staden under elavbrott

Under vintern räcker elproduktionen och elimporten inte nödvändigtvis till för att täcka förbrukningen i Europa, och även i Finland kan det förekomma elbrist. Helsingfors stads tjänster har förberett sig inför störningar som de eventuella elavbrotten medför och störningarnas konsekvenser.

Under korta (högst två timmar) elavbrott försöker stadens tjänster i regel fortsätta med sin normala verksamhet men iakttar säkerheten. En del av tjänsterna avbryter sin verksamhet för den tid som avbrottet pågår.

Social- och hälsovårdsväsendet har öppet och tjänster levereras till hemmen. Personalen ger råd och handledning vid verksamhetsställena. 

Inom den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen fortsätter verksamheten om situationen medger att man kan göra det på ett tryggt sätt. Staden försöker hålla gymnasieutbildningen och det fria bildningsarbetet öppna i den mån det är möjligt.

Yrkesutbildningen avbryts i händelse av elavbrott. Om man i förväg har kännedom om elavbrottet, kan en del av undervisningen planeras så att den ordnas på en annan tidpunkt.

Verksamheten avbryts i kulturlokalerna och de övriga fritidslokalerna, såsom i biblioteken, museerna, kulturcentren, ungdomslokalerna och motionslokalerna, inklusive simhallarna, och kunderna visas ut för att garantera säkerheten.

När det gäller handledd hobbyverksamhet tar ledarna på vanligt sätt hand om barn- och specialgrupperna, det vill säga tills vårdnadshavarna kommer efter sina barn.

Under strömavbrot är områdets trafikljus och gatubelysning ur funktion. Var extra försiktig i trafiken och håll rätt hastighet på vägen. Det lönar sig också att bära reflxer och kontrollera att cykeln har rätt belysning.

Lokalbokningar som gjorts i Varaamo, kulturcentren, ungdomsgårdarna och museerna ersätts om bokningen ställs in på grund av ett elavbrott. Idrottstjänsternas lokalbokningar som ställs in debiteras inte för tiden under ett elavbrott. Idrottstjänsternas lokalbokningar som delvis ställs in debiteras för den del då elen har varit påkopplad.

Gör en anmälan för en bokning som avbryts:

  • Bokningar som gjorts i Varaamo: anmälan till det verksamhetsställe där bokningen har gjorts.
  • Ungdomsgårdarna: anmälan till verksamhetsställe.
  • Idrottstjänsterna: anmälan via e-mail till liikuntapaikkavaraukset@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).
  • Museerna: anmälan till museum.
  • Kulturcentren: anmälan direkt till kulturcentrum där bokningen har gjorts. Lokalbokningarna i kulturcentrumen ska i regel flyttas till en annan tidpunkt. Om flyttningen inte lyckas debiteras hyran inte. Om lokalbokningen ställs in på grund av ett elavbrott och lokalen har hyrts av en utomstående, är staden inte skyldig att betala ersättning för biljetterna till hyresgästens föreställningar, uppträdandes arvoden eller andra kostnader.

Helsingfors har även förberett sig för att vidta andra snabba och vid behov tillfälliga åtgärder så att staden kan minska energiförbrukningen och bättre säkerställa tjänsterna.

Staden försöker minska elförbrukningen i stadens alla verksamhetslokaler genom att optimera temperaturen och ventilationen. På idrottsplatserna minskar staden energiförbrukningen på olika sätt. Dessutom vidtas energisparande åtgärder för utomhusbelysningen och gångvägarnas smältningssystem.