MBT-samarbete

Helsingforsregionens 14 kommuner bedriver strategiskt samarbete för markanvändning, boende och trafik inom ramen för MBT-delegationen.

MBT-avtalet beskriver statens och kommunernas gemensamma vilja att samordna markanvändning, boende och trafik. Åtgärderna i avtalet främjar en hållbar samhällsstruktur och ett trafiksystem som stöder den samt möjliggör en smidig vardag, en fungerande arbetsmarknad och ett livskraftigt näringsliv.

Ta del av MBT-avtalet för Helsingforsregionen (pdf, på finska)

MBT-beslutsfattande

Helsingforsregionens samarbetsmöte och styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) godkänner MBT-planen var för sig. De lägger fram ett förslag för avtalskommunernas fullmäktige om godkännande av MBT-avtalet för varje kommun.

MBT-delegationen

MBT-delegationen styr tillsammans med kommittén för Helsingforsregionens samarbetsmöte beredningen av regionens gemensamma MBT-plan och sörjer för sin del för uppföljningen och rapporteringen av hur planen genomförs. Till MBT-delegationen hör den ledande tjänsteinnehavare inom markanvändnings- och bostadsväsendet som varje avtalskommun utser till delegationen.

Se MBT-delegationens medlemmar (på finska)

Uppföljning av MBT-avtalet

Genomförandet av MBT-avtalet följs upp vid ett årligt uppföljningsmöte. Vid uppföljningen bedöms genomförandet av särskilt följande mål och åtgärder:

  • samordning av markanvändning, boende och trafik
  • förenhetligande av samhällsstrukturen och främjande av kollektivtrafiken
  • bostadsmarknadens funktionalitet
  • åtgärder som krävs på grund av det totala behovet av bostadsproduktion
  • produktion av bostäder till skäliga priser.

Insamlingen av uppföljningsinformation samordnas av Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Följ MBT-avtalets genomförande (på finska)(Länk leder till extern tjänst)