Bekanta dig med varumärket

Helsingfors varumärkeskoncept används för att bygga upp och stärka Helsingfors image både i Finland och internationellt. Ordet varumärke blir begripligare när vi ersätter det med ordet anseende. Stadens anseende skapas inte enbart genom marknadsföring eller kommunikation, anseendet uppstår av verkliga saker. Av verkliga handlingar, erfarenheter och möten. Av det som staden verkligen är och de sätt på vilka den påverkar människorna.

På den här sidan

Hanamis prakt i den urbana stadsmiljön Bild: Juha Valkeajoki, Sherpa
Hanamis prakt i den urbana stadsmiljön Bild: Juha Valkeajoki, Sherpa

Varumärkeskonceptet

Varumärkeskonceptet sammanfattar Helsingfors varumärke och ger svar på följande frågor:

 • Vad strävar vi efter? 
 • Ett hurdant varumärke vill vi vara? 
 • Vad vill vi att vårt varumärke förknippas med?
 • På vilka saker känner människorna igen oss? 
 • Hur beter sig varumärket konsekvent och igenkänningsbart?

 

Vad är Helsingfors känt för? 

Hörnstenarna för Helsingfors varumärke berättar vad Helsingfors är känt för. Helsingfors varumärke utstrålar Helsingfors unika karaktär och upplevelser, men det stärker också stadens servicemiljö och roll som en aktör som löser globala problem. Helsingfors är: 

Fri

I världens mest jämnlika stad är både människor och företag välkomna. Människorna litar på varandra och är fria att leva sitt eget liv.

Urbant vild

I Helsingfors finns det utrymme att andas och återhämta sig: i kontrasternas stad har du nära till urban puls och lugnet i den otämjda naturen.

Brilliant

Under alla årstider kan Helsingforsborna och besökare känna stadens unika och ibland till och med mystiska atmosfär. 

Hållbar

Vår styrka är vår ihärdiga sökan efter hållbarare lösningar för hela världens väl. 

Fungerande

Vi bygger en kompakt och smart stad som är bra att leva i och besöka, eftersom man vet att saker och ting fungerar som de ska.

 

I Helsingfors kan var och en leva ett så gott och hållbart liv som möjligt. Naturens lugn och stadens urbana puls, entusiastiska människor och friheten till egen vardag och fest. 

Helsigfors – För ett gott liv

I Helsingfors bygger vi genom samarbete, optimistiskt och enträget, en stad som fungerar ännu bättre än hittills och en mer hållbar vardag.

Vi är lyckosamma nog att ha:

 • En fri och jämlik plats där var och en kan arbeta för att uppnå sina egna mål och leva ett liv som passar en själv. 
 • Underbara och glädjande saker som förhöjer vardagen och skapar utrymme att andas.
 • En urban, pulserande och upplevelserik stad med en grönskande natur i närheten.

Vad är ett värdelöfte? 

Vi kan inte veta vad som gör just Barbara, Timo, Ashur eller 658 797 andra Helsingforsbor lyckliga, men vi kan åtminstone se till att förutsättningarna stämmer. Vi planerar och utvecklar en stad, där var och en kan leva ett gott liv, fritt och tryggt liv på det sätt som man själv vill, ett liv där man inte alltid behöver välja antingen eller, utan kan få både och.

Värdelöftet fungerar som ett samlande uttryck för hela varumärkeskonceptet

 • Det anger riktningen och målsättningen för varumärkesskapandet 
 • Det inspirerar och sammanfattar Helsingforsbornas livsstil på djupet 
 • Det har en djupare mening (”purpose”)

Hur värdelöftet används

 • Den bärande tanken bakom en innovativ idé
 • Som rubrik eller del av den
 • Förekommer i texten
 • Underskrift i meddelanden
 • Som fortsättning på värdelöftet och varumärkeskonceptet kan vi utforma en slogan eller vi kan använda värdelöftet som slogan (i detta skede har vi inte bestämt huruvida vi ska använda en slogan) 

 

 

Hurudan är Helsingfors?

En glädjande partner

Helsingfors växer, utvecklas och inspirerar till samarbete.

En orubblig probemlösare

Helsingfors tar aktiva beslut för att främja en hållbar vardag.

En modig optimist

Helsingfors är en positiv föregångare som också utmanar andra till modiga handlingar. 

 

Hur talar Helsingfors? 

Mänskligt

Vi kommunicerar tydligt och tar empatiskt mottagarens synvinkel  i beaktande. 

Öppet

Vårt uttrycksätt är ärligt och transparent, vilket gör oss lättillgängliga. 

Livfullt

En färggrann diversitet och kärleken till hemstaden får gärna höras när vi talar.

 

Video som klargör Helsingfors stads uppdaterade varumärkeskoncept

Bekanta dig med Helsingfors stad's uppdaterade varumärkeskoncept och använd det för att stödja dig ditt arbete. Helsingfors varumärkeskoncept sammanfattar det intryck av Helsingfors som vi vill förmedla, och de av stadens särdrag som vi vill lyfta fram. Videon presenterar värdelöftet och hörnstenarna för Helsingfors varumärke, Helsingfors varumärkesidentitet och Helsingfors tonfall.
 

Videon är textad på svenska.

Sammanfattning av varumärkeskonceptet. Bild: Hasan & partners
Sammanfattning av varumärkeskonceptet. Bild: Hasan & partners

Varumärkesattribut är karakteristiska särdrag som utmärker varumärket och speglar föreställningen om varumärket. Varumärkesattributen kan således användas just i imageundersökningar.

Varumärkesattribut som identifierats för Helsingfors:

 • fri 
 • öppen
 • urban 
 • naturnära
 • underbar 
 • levande
 • hållbar 
 • mänsklig
 • välfungerande 
 • trygg

Som en del av hanteringen av Helsingfors varumärke som helhet genomförs uppföljning och mätningar av varumärket. Utvecklingen av Helsingfors varumärke följs upp via ett antal delområden och mätare. Genom att följa upp varumärket får vi verktyg till utvecklingen av varumärket. 

Ramen för mätning av varumärket

Vi har identifierat följande faktorer som lämpliga att följas upp och mätas med tanke på Helsingfors varumärke:  

 • Kändhet 
 • Image 
 • Eftertanke  
 • Rekommendation 

Utveckling av det internationella anseendet 

Helsingfors internationella anseende följs upp via undersökningar som genomförs i samarbete med externa forskningsföretag.  Helsingfors kartlade stadens internationella image och anseende med en omfattande forskningsanalys 2020 och en liknande undersökning kommer att upprepas 2022–2023. I materialet ingick bland annat internationella jämförelser, innehåll på sociala medier och medieträffar i internationella medier. I analysen granskades tidsspannet 2015–2020. Avsikten är att följa upp denna analys i fortsättningen ungefär vartannat år.

Undersökningen visade att Helsingfors synlighet i globala medier ökat kraftigt under femårsperioden som granskades, men att vi fortfarande är på efterkälken jämfört med många jämförelsestäder, såsom Stockholm eller Köpenhamn. Samtidigt har Helsingfors också färre synliga förespråkare. 

Helsingfors anseende följs också upp med engångsartade undersökningar som fokuserar på olika målgrupper. Helsingfors har bland annat granskats som resmål tillsammans med forskningsföretaget Ipsos. I undersökningen konstaterades att det som särskiljer Helsingfors är kombinationen av natur, lugn och utrymme.  

Helsingfors är framför allt känd för en god livskvalitet, innovationer och hållbar utveckling. Staden får också mycket positiv respons på sin kompakta storlek, tryggheten och möjligheterna ett enkelt förflytta sig till fots mellan olika platser i Helsingfors. 

I Helsingfors finns natur, utrymme och lugn. Bild: Julia Kivelä
I Helsingfors finns natur, utrymme och lugn. Bild: Julia Kivelä