Undersökningar gäller Stadsmiljösektorn

På den här sidan hittar du anvisningar för hur du ska gå till väga med forskningstillstånd om din undersökning eller ditt examensarbete gäller Helsingfors Stadsmiljösektorn material eller personal.

Så här ansöker du om forskningstillstånd

Stadsmiljösektorn (Kymp) handlägger forskningstillstånd som gäller sektorns tjänster eller material. Sektorn har fyra servicehelheter: Markanvändning och stadsstruktur (MaKa), Byggnader och allmänna områden (Rya), Tjänster och tillstånd (Palu), Förvaltnings- och stödtjänster (Hatu) samt Klimatenheten. Stadsmiljösektorn tar också emot och vidarebefordrar ansökningar som gäller två eller fler sektorer.

Forskningstillstånd krävs för undersökningar om gäller stadens verksamhet eller personal om det inte finns öppet tillgängligt forskningsmaterial eller om undersökningen förutsätter insamlande av material (t.ex. genom intervjuer). Inom stadskansliet krävs det forskningstillstånd för varje sådan här forskning/undersökning/studie eller lärdomsprov.

Inget forskningstillstånd behövs för köpta tjänster eller beställda undersökningar eftersom man då avtalar om insamlandet och nyttjandet av forskningsmaterialet i ett samarbetsavtal. Detta gäller situationer där det material som behövs för forskningen/undersökningen/studien är offentligt och öppet tillgängligt och inte kräver en arbetsinsats av stadens personal.

Innan man ansöker om forskningstillstånd tar man kontakt med den av avdelningar inom vilken man vill göra sin forskning/undersökning/studie. Detta för att hitta en lämplig kontaktperson vid staden och kunna underhandla preliminärt om hur det ska gå till i praktiken.

Man ansöker om forskningstillstånd med blanketten:

Ansökan om forskningstillstånd (pdf)

Anvisningen för den sökande (pdf) 

Se till att all information och alla bilagor som behövs är med då du skickar in ansökan.

Lämna in forskningstillståndsansökan i god tid. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in, och det brukar ta 4–6 veckor att få tillståndet. Om särskilda kategorier av personuppgifter (se dataskyddslagen 1050/2018, 31 §) hanteras i forskningen/undersökningen/studien kan behandlingen ta längre tid än så. Om ansökan är ofullständig eller bilagor saknas går behandlingen långsammare.

Det är viktigt att minnas att den som ansöker om forskningstillstånd förbinder sig att sätta sig in i dels de krav som lagstiftningen, främst EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR och den finska dataskyddslagen, ställer på hanteringen av personuppgifter, dels sitt eget ansvar för att uppgifterna hanteras lagenligt.

Lämna in ansökan om forskningstillstånd med fullständiga bilagor till Helsingfors stads registratorskontor på adressen:

helsinki.kirjaamo@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skyddad e-post till registratorskontoret kan skickas från adressen https://securemail.hel.fi/ (Länk leder till extern tjänst) till adressen helsinki.kirjaamo@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post). På Securemail kommer man in med sina nätbankskoder.

eller

Helsingfors stads registratorskontor

Stadskansliet

PB 10, 00099 Helsingfors stad

Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors

Helsingfors stadshus sett framifrån.

Helsingfors stads registratorskontor

Besöksadress:
Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors
Öppettider:
Se detaljer