Innovationsfonden

Innovationsfonden är en fond som startats för investeringsprojekt som stärker närings- och kompetensgrunden i Helsingfors. Fondmedel kan sökas av stadens sektorer, centralförvaltningen och dottersamfund och av aktörer utanför stadskoncernen, såsom högskolor, företag eller registrerade föreningar.

På den här sidan

Projektansökningar behandlas av stadsstyrelsens näringslivssektion(Länk leder till extern tjänst). Beslut om användningen av fonden fattas i enlighet med principerna för innovationsfondens användning (pdf).

Den som ansöker om finansiering kan vara en sektor i staden, centralförvaltningen, ett dottersamfund eller en aktör utanför stadskoncernen, såsom en högskola, ett företag eller en registrerad förening. Alla projekt ska ha en styrgrupp som regelbundet samlas och som har minst en representant för Helsingfors stad.

Projekt som genomförs av stadens sektorer ska ha sektorchefens godkännande.

Projekt som genomförs av centralförvaltningen ska godkännas av avdelningschefen eller verkställande direktören för affärsverket.

Stadskoncernens dottersamfund ska ha förpliktelse från stadens sektor eller centralförvaltningen.

Stadsorganisationens externa aktörer (högskola, företag eller registrerad förening) ska ha en samarbetspartner från stadens sektorer eller centralförvaltningen. Dessa sökande fyller i punkten i ansökan till innovationsfonden där stadsorganisationens förpliktelse till projektet framgår. Stadens representant som givit samarbetsförpliktelsen ska förbereda sig för att framföra projektet i samband med bedömnings- och beslutsprocessen.

 

Den viktigaste bedömningsgrunden för finansieringsansökan är projektets förmåga att stärka Helsingfors närings- och kompetensgrund. Finansieringen riktas till utvecklings-, innovations- och försöksprojekt som skapar framtida näringsgrund och konkurrenskraft samt finansiering av därmed sammanhängande investeringar.

Projekt som finansieras ska: 

  • möjliggöra en ny marknadsbaserad affärsverksamhet
  • möjliggöra skapandet av nya företag, arbetsplatser, skatteinkomster och kunskaper
  • stöda Helsingfors stadsstrategi

Finansieringen kan också användas för att möjliggöra tjänster som stöder innovationsverksamhet och ny tillväxtorienterad affärsverksamhet.

Syftet är att projekt som finansieras från innovationsfonden skapar möjligheter till nya, särskilt forsknings-, utvecklings- och innovationsorienterade lösningar (produkter, tjänster, affärsmodeller osv.) till exempel genom att utveckla innovationsmiljöer, skapa försöksplattformar och främja företagandet och konkurrenskraften och att de har en tydlig roll som en del av en bredare innovations- och näringspolitisk helhet. 
 

Projekt som finansieras av innovationsfonden ska som regel uppvisa minst 50 % medfinansiering i projektbudgeten. Medfinansieringen kan bestå av den sökandes egen finansiella investering, in kind finansiering (t.ex. arbetsinsats eller lokalkostander) och/eller finansiering erhållen från annat håll.

Medfinansieringens andel diskuteras under projektberedningen. En medfinansieringsandel på mindre än 50 % kan vara möjlig enligt följande kriterier:

• Projektets nyhetsvärde och effektivitetspotential för att stärka Helsingfors näringssgrund anses vara exceptionellt betydande.

• Projektet förnyar sådana strukturer eller tjänster inom Helsingfors stadsorganisation som utvecklar Helsingfors näringssgrund, och projektet anses vara till särskilt stor nytta för staden.

Vid bedömningen av projektansökan beaktas:

  • projektets genomförbarhet och effektivitetspotential
  • projektets fördelar i förhållande till den finansiering som ansöks
  • projektets fördelar i utvecklingen av stadens tjänster för invånare och kunder och i främjandet av välbefinnande samt projektens förmåga att stöda stadens mål för klimat och hållbar utveckling.

Från innovationsfonden finansieras i regel projekt vars effektivitet bedöms vara betydande, vars genomförbarhet och mogenhet trovärdigt kan verifieras, som varar i flera år och vars genomförande aktörer kan anvisa tillräckligt med resurser för projektet och förmåga att kontrollera projektets risker och det övergripande genomförandet av projektet. Resultat kan användas och skalas till exempel i fortsättningsprojekt.

Från innovationsfonden kan man också finansiera småskaligt och kortvarigt projekt med betydande effektivitetspotential vars effektivitet, genomförbarhet eller mogenhet ännu inte kan verifieras i ansökningsfasen på ett heltäckande sätt. Finansieringsobjektet kan då vara till exempel förstudieprojekt, som försök och projekt där osäkerhetsfaktorer eller risker identifieras.

Från innovationsfonden finansierar man inte projekt vars huvudsakliga fokus är utvecklingen av ett enskilt företags affärsverksamhet eller som till sin karaktär är stadens basverksamhet.

Från innovationsfonden finansierar man inte projekt vars huvudsakliga fokus är utvecklingen av ett enskilt företags affärsverksamhet eller som till sin karaktär är stadens basverksamhet.

Ansökningstiden för våren 2024 har avslutats. Behandlingstiden för ansökningar är cirka två månader och finansieringsbesluten görs av stadsstyrelsens näringslivssektion. Sektionens mötestider hittar du på Beslutstjänstens webbplats(Länk leder till extern tjänst)

Kontakta innovationsfonden senast fyra veckor innan inlämning av ansökan adressen innovaatiorahasto@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) . 

Projektansökningar som kräver snabb reaktion kan i undantagsfall behandlas även vid andra tidpunkter. Näringslivssektionen kan parallellt med den generell ansökan besluta om riktandet av finansieringsansökningar till projekt av en viss typ eller med ett visst tema.

Under våren 2024 ordnas ansökningsinfon, där vi erbjuder tilläggsinformation om innovationsfondens finansiering och ansökningsförfarande. Tillfällena ordnas i hybridformat, dvs. man kan delta antingen på distans via Teams eller på plats hos Business Helsinki, Folkskolegatan 3, i vån 4. 

Vårens datum: 

  • Fredag 16.2. klockan 11-12
  • Fredag 1.3. klockan 11-12 

Vänligen anmäl dig till ansökningsinfot i förväg till adressen innovaatiorahasto@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
 

Ansökan görs på innovationsfondens ansökningsblankett och tillhörande underlag för budgetförslag. Observera att vi utvecklar ansökningsblanketten. Kontrollera före inlämning att du använder senaste version av blanketten.

innovationsfondens ansökningsblankett (doc)(Länk leder till extern tjänst)

Underlag för budgetförslag (xlsx)(Länk leder till extern tjänst)

Ansökan kan lämnas in på finska, svenska och engelska, men den ska innehålla en sammanfattning på någondera av de inhemska språken. Besluten förbereds på de inhemska språken.

Lämna ansökan in per e-post till Helsingfors stads registratorskontor helsinki.kirjaamo@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)och som kopia till innovaatiorahasto@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Innovationsfondens ansökningsblankett och -process utvecklas som bäst. Vi tar gärna emot feedback och förbättringsidéer på innovaatiorahasto@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Stadsstyrelsens näringslivssektion(Länk leder till extern tjänst) fattar beslut om användningen av fonden och beviljandet av finansiering. Näringslivssektionen fastställde principerna för användningen av innovationsfonden (pdf) vid sitt möte den 8 november 2021 och följer dem i enlighet med stadgar för stadens bokföringsmässiga fonder och donationsfonder (pdf) (sida 6).

Innovationsfonden kan bevilja projekten antingen helhetsfinansiering eller delvis motfinansiering för att stöda projektets eventuella övriga finansiering. Fonden kan i regel bevilja medel för tolv månader i taget, men de kan bindas för flera år. 

Projektfinansiering som beviljats för stadens externa aktörer betalas huvudsakligen på förhand för ett år åt gången. 

I anslutning till stadens centraliserade anslag öppnas en projektstruktur för stadens interna projekt. I denna struktur reserveras projektfinansieringen per kalenderår för projektens disposition. Finansieringsbesluten för projekten kan vara villkorliga och det kan till exempel förutsättas att projektets övriga finansiering säkerställs.

Stöd som staden beviljar åt företag eller enheter som bedriver affärsverksamhet faller inom Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. Stöd som beviljas från innovationsfonden till företag är således i regel de minimis-stöd, det vill säga stöd av mindre betydelse. Se ANM:s guide om de minimis-stöd(Länk leder till extern tjänst).

För alla aktörer som ansöker om finansiering följs följande förfarande: Om projektet inte startat inom sex månader från finansieringsbeslutet, hävs beslutet och de medel som innovationsfonden eventuellt beviljat måste betalas tillbaka.

Den sökande förbinder sig att realisera den självfinansiering som angetts för projektet i ansökan. Om finansieringsmottagaren inte har genomfört projektplanen i enlighet med finansieringsbeslutet och/eller inte har iakttagit finansieringsbeslutets övriga villkor, kan det beviljade stödet återkrävas helt eller delvis. Även finansiering som strider mot EU:s regler om statsstöd kan krävas tillbaka av stödtagaren.

Alla projekt som får finansiering av innovationsfonden ska ha skild bokföring. Projekt som varar längre än tolv månader ska lämna mellanrapport en gång om året med innovationsfondens blankett.

Blanketten för mellanraportering (doc / på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Projekt som varar en kortare tid lämnar ingen mellanrapport om projektet framskrider enligt planerna. Utgående från rapporteringen beslutar stadsstyrelsens näringslivssektion om fortsatt finansiering och omdisponering av anslagen.

När projektet slutförts ska den som fått finansiering lämna en slutrapport och en ekonomisk redogörelse inom en månad (sex månader för projekt som fått finansieringsbeslut före 2022) med blanketten för slutrapportering, om inte annat avtalats. I slutrapporten ska man bedöma projektets framgång och effektivitet i förhållande till bidraget. Finansieringsmottagaren åtar sig även att föra en avslutande diskussion med finansiären vid en överenskommen tidpunkt.

Blanketten för slutrapportering (doc)(Länk leder till extern tjänst)

Innovationsfonden kan kräva en extern utvärdering i samband med projektets slutbedömning för projekt av betydande finansiell storlek. På basis av en riskbedömning kan staden dessutom förutsätta en revision, utöver normal ekonomisk rapportering.

Information som klassificeras som öppna data och som producerats i projekten ska publiceras på webbplatsen Helsinki Region Infoshare(Länk leder till extern tjänst). Det är möjligt att separat avtala om publicering av öppna data på ett annat ställe. Öppna data är exempelvis kartdata, klimatindikatorer, barometrar och övrig motsvarande offentlig statistik.

De företag och föreningar som får finansiering ska följa upphandlingslagen (1397/2016) i upphandlingar med anknytning till projekt då personen som gjort upphandlingen får offentligt stöd mer än 50 procent för upphandlingen.

De upphandlande enheterna, såsom kommuner, statens myndigheter, universitet och offentligrättsliga anstalter som anges i upphandlingslagen ska följa upphandlingslagstiftningen oavsett finansieringsandelen.

Upphandlingar som hamnar utanför upphandlingslagens tillämpningsområde (såsom små upphandlingar) ska genomföras helhetsekonomiskt effektivt och med utnyttjande av konkurrensmöjligheter. Upphandlingar ska inte betalas med innovationsfondens medel till den del de väsentligt överskrider marknadspriset och det inte finns någon särskild grund för det. Köpta tjänster som inkluderas i projektet ska vara i ett rimligt förhållande till den sammanlagda finansieringen om det inte finns särskilda grunder för de köpta tjänsternas omfattning.

Eventuella resor som tillhör projekten ska göras inom så kort tid och med så låga helhetskostnader som det är möjligt med tanke på resan och ett ändamålsenligt och tryggt uträttande av uppgifter som fastställts för myndigheten. När man bedömer helhetskostnaderna för resan ska man beakta förutom ersättningen för resekostnader även dagpennings-, logi- och hotellersättning, arbetstagarens eventuella lön under resetiden eller tjänstemannens dagtraktamente och övriga ersättningar för resekostnaderna, även tidsbesparing som eventuellt uppnåtts med användningen av färdmedel. Resor ersätts inte mer än vad man skulle betala om resan hade gjorts på det förmånligaste sättet för projektet.

Kontaktpersoner