Partner och utvecklare

Helsingfors samarbetar med bland annat högskolor, andra kommuner och organisationer för att möjliggöra utvecklingen av arbetet och företagandet. Det viktigaste målet för stadens samarbeten är att skapa en miljö som uppmuntrar till innovationer och goda nätverk för arbete och företagsverksamhet.

Viktigaste teman för partnerskapen och utvecklingen

Hållbara och intelligenta stadslösningar

Staden utvecklar tillsammans med olika partner hållbara och intelligenta stadslösningar i anslutning till den byggda miljön, energilösningarna på regionnivån, främjandet av den cirkulära ekonomin, den urbana livsmedelsproduktionen och trafiken. Med dessa försöker man i synnerhet främja målsättningarna för koldioxidsnålhet och den gröna omställningen. 

Intelligent lärande och lärmiljöer (EdTech)

Staden vill främja intelligenta lösningar för skolorna och andra lärmiljöer genom att möjliggöra utvecklings- och försöksmiljöer som stöder företagens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. EdTech-aktörer kan utveckla och testa sina innovationer vid grundskolorna, gymnasieskolorna och i andra lärmiljöer i Helsingfors.
 

Cirkulär ekonomi

Just nu utvecklar staden innovations- och affärsverksamhet i linje med den cirkulära ekonomin med sina samarbetspartner, framför allt inom byggsektorn. Klusterprogrammet för cirkulär ekonomi är ett exempel på samarbete inom området cirkulär ekonomi mellan Helsingfors stad och företag, forskningsinstitut och högskolor med intresse för ämnet.

Digitalisering, AI och data

De data om användningen av Helsingfors stads tjänster som dagligen ackumuleras i stadens datasystem och -lager öppnar möjligheter för utvecklingen av olika databaserade tjänster och affärsmodeller. I kärnan för utvecklingssamarbetet står ekosystem där aktörerna effektivt kan dela data och funktioner sinsemellan. 

 

Välfärds- och hälsoteknik (Health Tech)

Framför allt digitala lösningar såsom virtuell verklighet, robotik och artificiell intelligens effektiviserar social -och hälsovården och erbjuder lösningar som stöd för individens välbefinnande. Staden försöker möjliggöra testande av innovationer inom området hälsa och välbefinnande i genuina verksamhetsmiljöer och tillsammans med slutanvändarna, stadens personal och företag.

Digitala kreativa branscher 

Spetsprojekt för utvecklingen i de digitala kreativa branscherna i Helsingfors är bland annat utvecklingen av spelbranschen och den förstärkta verkligheten, den audiovisuella branschen och filmbranschen, musik, föreställande konst samt litteratur och manusförfattande. Staden försöker att genom olika slags partnerskap stöda de digitala kreativa branschernas internationalisering, eftersom marknaden för upplevelseekonomin är global och affärsverksamheten för digitala innehåll skalningsbar och branscherna lockar unga talanger, kapitalinvesterare och finansiärer.

Smart as HEL - tiedekokeiluja Tiedekulmassa
Bild: Shoot Hayley

Samarbetsprojekt för utveckling av hälsoteknik

Health Capital Helsinki är ett omfattande partnerskapsprojekt mellan olika städer och högskolor samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Projektet som startade 2015 har som syfte att driva på samarbetet mellan aktörer inom hälsoteknikbranschen i huvudstadsregionen. Under den nuvarande programperioden 2019–2022 finansierar Helsingfors samarbetet med sammanlagt 240 000 euro per år.

Webbplatsen Health Capital Helsinki (endast på engelska)(Länk leder till extern tjänst)