Internationell verksamhet

Helsingfors stad är en aktiv internationell aktör. Vi utnyttjar internationell verksamhet för att främja stadens strategiska mål och stärka Helsingfors möjligheter att påverka. Vi utvecklar Helsingfors internationella anseende och attraktionskraft, särskilt ur internationella experters, investeringars och besökares synvinkel.

Helsingfors bedriver internationell verksamhet på flera olika sätt och av flera olika skäl. Många av Helsingfors utmaningar är globala, och vi behöver de bästa förfarandena på global nivå för att vi ska kunna lyckas. Helsingfors bär också sitt globala ansvar genom att dela med sig av sina bästa metoder och lärdomar till andra städer. Å andra sidan är Helsingfors internationella anseende och attraktionskraft en förutsättning för att kunna klara sig i den globala konkurrensen och bland annat för att kunna lösa arbetskraftsbristen.

Lösningar genom samarbete

Helsingfors hör till flera internationella nätverk, vars viktigaste fördelar är att lära sig och dela information mellan städerna, öka stadens kunnande och synlighet samt intressebevakning och påverkan. I bästa fall skapar nätverk och internationell växelverkan lösningar som Helsingfors ensam inte skulle kunna producera.

Helsingfors bedriver ett nära samarbete med flera olika städer. Nya internationella partnerskap byggs upp utifrån behov: de bästa partnerna kan beroende på tema och mål hittas i andra europeiska städer eller utanför Europa. Förutom städer och stadsnätverk söker man efter fungerande partnerskap inom internationella organisationer.

Vårt mål är ett Helsingfors som är större än sin storlek i världen.

Kontakta oss