Begäranden om information och handlingsoffentlighet

På den här sidan finns instruktioner för hur du kan göra en begäran om uppgifter till Helsingfors stad i enlighet med offentlighetslagen.

På den här sidan

Vi följer offentlighetsprincipen i vår verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen är myndighetshandlingar i utgångsläget offentliga, och var och en har vid behov rätt att ta del av dem.  Om du begär personuppgifter, sekretessbelagda uppgifter eller andra uppgifter vars offentlighet baserar sig på prövning, kan vi ge dem endast om vissa villkor uppfylls. Vill du veta mer om den registrerades rättigheter, göra en begäran om dina egna personuppgifter eller begära uppgifter som social- och hälsovården lagrar eller göra en begäran om information till stadsarkivet, kommer du vidare via nedanstående länkar.

Läs om den registrerades rättigheter eller gör en begäran om insyn i personuppgifter

Begär uppgifter som social- och hälsovården lagrar

Begär uppgifter från stadsarkivet(Länk leder till extern tjänst)

Så här gör du en begäran om uppgifter till Helsingfors stad

Individualisera din begäran om uppgifter så noga som möjligt. Det lönar sig till exempel alltid att uppge handlingens datum eller rubrik, om de finns att tillgå. 

Om din begäran om uppgifter gäller en offentlig handling som inte innehåller personuppgifter, behöver du inte motivera din begäran och inte heller berätta för vilket syfte du använder uppgifterna. Om din begäran gäller personuppgifter, sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som är offentliga enligt prövning, kan de utlämnas till dig endast om vissa förutsättningar uppfylls. Då måste du ange uppgifternas användningsändamål och din identitet. Staden kan också begära andra uppgifter, om de behövs för att utreda förutsättningarna för överlåtelsen.

Om handlingsoffentlighet och handlingssekretess bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dvs. offentlighetslagen.

Bekanta dig med offentlighetslagen på sajten Finlex.fi (Länk leder till extern tjänst)

Du kan göra en begäran hos stadens registratorskontor, varifrån den skickas vidare till rätt ställe.

Helsingfors stadshus sett framifrån.

Helsingfors stads registratorskontor

Besöksadress:
Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors
Öppettider:

Gäller tills vidare:
- mån-fre 9.00-15.00
- lör-sön - Stängt
Period: 4.6.2024 - Stängt
Midsommarafton: 21.6.2024 - Stängt

Se detaljer

Om din begäran om uppgifter gäller fostrans- och utbildningssektorn eller social-, hälso- och räddningssektorn, ska du rikta din begäran till ifrågavarande sektor.

Fostran- och utbildningssektorns kontaktuppgifter

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns kontaktuppgifter

Du kan rikta din begäran också direkt till sektorn, förvaltningen eller affärsverket som ansvarar för ärendet.

Stadens organisation och servicesidor

Via stadens e-tjänster kan du göra en parts begäran om uppgifter, begäran om egna personuppgifter och begäran om uppgifter från en myndighets personregister. I de två förstnämnda fallen bör du identifiera dig med hjälp av stark identifiering, för att säkerställa att det är fråga om rätt persons uppgifter.

Med part avses sökande, den som anför besvär eller någon annan vars rätt eller skyldighet ärendet gäller. En part har rätt att hos den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet ta del av en myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka behandlingen. En part har rätt att ta del av en handling om dess innehåll kan eller har kunnat påverka behandlingen av dennes ärende. 

En part har rätt att utöver en offentlig handling även få uppgifter om sådana myndighetshandlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Sådana är t.ex. affärshemligheter, hälsouppgifter eller uppgifter som gäller privatlivet.
En part har också rätt att få uppgifter om handlingar som ännu inte har blivit offentliga. Det kan vara fråga om handlingar t.ex. i samband med beredning innan ett beslut har tagits eller ärendet är slutbehandlat.

Dessutom har en part rätt att få information om personuppgifter som ingår i myndigheternas handlingar.
En parts representant har i regel samma rätt till delfående som parten själv. En omyndig persons rätt att få uppgifter tillkommer vanligen förmyndaren, intressebevakaren eller en annan laglig representant.

En part får använda de uppgifter som parten har fått utifrån partsoffentligheten för att sköta rätten, intresset eller skyldigheten i ett ärende som partsoffentligheten riktas till. I övriga ärenden får parten däremot inte utnyttja dylika uppgifter. Parten får inte heller till en bistående uttala sekretessbelagda uppgifter som parten har fått tillgång till utifrån sin partsroll.

En parts begäran om uppgifter(Länk leder till extern tjänst)

I den offentliga tjänsteutövningen gör man ofta upp handlingar. Dessa kan gälla exempelvis vård, service eller någon annan aktivitet. Alla har med vissa begränsningar rätt att få ta del av sina egna uppgifter som ingår i ett myndighetsdokument, om inte något annat föreskrivs i lagen. Till exempel en kund i offentlig service har denna rättighet.

En person har också rätt att få uppgifter om sig själv även om hen inte har ett anhängigt ärende hos en myndighet. Rätten att få ta del i sina egna uppgifter är personlig. Man kan ändå använda ett ombud för att be om informationen. En omyndigs rätt att få ta del sina uppgifter utövas oftast av den omyndigas intressebevakare, vårdnadshavare eller andra juridiska representant.

Begäran om egna uppgifter(Länk leder till extern tjänst)

Egna uppgifter kan begäras också med stöd av dataskyddsförordningen via blanketten på stadens dataskyddssidor.

Personuppgifter i en myndighets personregister kan lämnas ut såsom kopior, utskrifter eller i elektronisk form, om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter.

Bestämmelser om skydd av personuppgifter, till exempel EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen, tillämpas dock inte på behandling av personuppgifter som utförs av fysiska personer för privata ändamål eller för därtill jämförbara vanliga ändamål. Sådana personliga ändamål är bland annat korrespondens och upprätthållande av ett adressregister. Om man ber om personuppgifter för dylika ändamål som en kopia, utskrift eller i elektronisk form, har man oftast rätt att få dessa uppgifter.

Bestämmelserna om skydd av personuppgifter vid behandling av personuppgifter för journalistiska eller akademiska, konstnärliga eller litterära ändamål tillämpas endast begränsat. Om man ber om personuppgifter för dylika ändamål som en kopia, utskrift eller i elektronisk form, har man oftast rätt att få dessa uppgifter.

Personen som får uppgifterna bör skydda personuppgifterna från osaklig behandling.

Begäran om uppgifter från en myndighets personregister(Länk leder till extern tjänst)

Behandling av en begäran om uppgifter

En myndighet måste behandla en begäran om uppgifter utan dröjsmål, senast inom två veckor från att begäran har gjorts. I specialsituationer, exempelvis om antalet handlingar är stort eller om de innehåller sekretessbelagda delar, ska ärendet avgöras senast inom en månad från att begäran har gjorts.

Beroende på handlingstypen kan staden överlämna de begärda uppgifterna antingen elektroniskt eller i pappersform. En avgift kan uppbäras för pappersutskrifter. Sådana uppgifter som det inte är möjligt att överlåta elektroniskt eller i pappersform kan läsas i lokalerna för den ansvariga sektorn, förvaltningen eller affärsverket.

Avgifter (pdf, på finska, öppnas i ny flik)

En informationshanteringsenhet ska för genomförande av offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar. Av beskrivningen ska framgå

  1. vilka informationssystem som innehåller uppgifter som hör till ärenderegistret eller till informationshanteringen i samband med tjänsteproduktion,
  2. vilken myndighet som beslutar om utlämnande av information från ärenderegistret eller informationssystemet samt dess kontaktuppgifter för informationsbegäranden,
  3. vilka kategorier av informationsmaterial som ingår i informationssystemen,
  4. de söktermer med vilka handlingar tekniskt kan sökas i en myndighets ärenderegister eller informationssystem,
  5. om det finns öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt gränssnitt.