Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen styr vår verksamhet

Enligt Finlands grundlag får ingen diskrimineras på grund av dennas personliga egenskaper. Jämställdhetslagen och diskrimineringslagen fastställer närmare diskrimineringsgrunder samt våra skyldigheter som myndighet och arbetsgivare.

Utöver förbudet mot diskriminering kräver lagarna att vi främjar likabehandling och jämställdhet mellan könen på ett målinriktat och planmässigt sätt i all vår verksamhet. I enlighet med jämställdhetslagen tar vi också hänsyn till könsmångfalden när vi främjar jämställdhet. 

Vårt engagemang för främjandet av likabehandlingen, jämställdheten mellan könen och de mänskliga rättigheterna är inskrivet både i vår strategi och i våra etiska principer.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på följande grunder:

 • ålder
 • ursprung
 • religion eller övertygelse
 • åsikt
 • politisk eller fackföreningsverksamhet
 • familjeförhållanden
 • hälsotillstånd eller funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • någon annan omständighet som gäller den enskilde som person

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på följande grunder:

 • kön
 • könsidentitet
 • könsuttryck