Bokningsvillkor och ansökningsblanketten

På den här sidan hittar du ansökningsblanketten och information om bokningsvillkor.

Bokningsvillkor för Evenemangstorget i Helsingfors stadshus entré

Evenemangstorget finns i Helsingfors stadshus entré på adressen Norra

esplanaden 11–13 / Sofiegatan 1. Alla tillställningar som ordnas i stadshusets

entré är offentliga och öppna för alla.

Evenemangstorget i stadshusets entré är en arena för alla som vill utveckla

Helsingfors, från vanliga medborgare och föreningar till beslutsfattare och

stadens anställda.

På Evenemangstorget kan man ordna evenemang där:

 • Stadens anställda eller invånare får vara delaktiga och bidra till utvecklingen.
 • Fokus ligger på framtidens Helsingfors.
 • Besökarna får en uppfattning om hur helsingforsarnas vardag ser ut nu och i framtiden.
 • Evenemangens teman utgår från Helsingfors stads strategi.

Även stadens stora årliga evenemang är synliga på evenemangstorget.

Evenemangstorget lämpar sig för bland annat seminarier, presskonferenser och diskussionstillfällen samt workshopar. Även grupper från daghem och skolor kan boka lokalen. Evenemangstorget i entrén lämpar sig för högst hundra personer.

Stadshusets entré får inte användas för evenemang ordnade av politiska partier eller religiösa organisationer, och inte heller för rent kommersiella tillställningar eller andra tillställningar som enligt Helsingfors stads bedömning inte lämpar sig för Evenemangstorget

 • För att boka utrymmet måste man skicka in en elektronisk kontaktblankett och godkänna bokningsvillkoren.
 • De evenemang som bokas in på evenemangstorget ska genomföras under öppettiderna. Avvikande tidpunkter och extra kostnader måste överenskommas separat.
 • Lokalen får endast användas för det överenskomna syftet och av den aktör som angetts som kund i samband med bokningen. Kunden har inte rätt att hyra lokalen eller en del av den vidare till en tredje part eller på annat sätt överlåta lokalen till en tredje part.
 • Helsingfors stad bekräftar kundens bokning genom att skicka en bokningsbekräftelse per e-post. En bekräftad bokning är bindande. En bekräftad bokning kan avbokas endast på det sätt som beskrivs nedan.
 • Helsingfors stad förbehåller sig rätten att återkalla bokningen om tillställningen avviker väsentligt från vad som meddelats.
 • Helsingfors stad förbehåller sig rätten att avboka ett evenemang eller flytta det till en annan tidpunkt om det på grund av ett sådant fall av force majeure som avses i punkt 8 inte kan ordnas eller om evenemanget inte överensstämmer med evenemangstorgets evenemangskriterier eller om evenemanget strider mot dessa bokningsvillkor.
 • Om en arrangörs evenemang inte genomförs ska arrangören utan dröjsmål meddela om avbokningen

 • Evenemangsarrangören ansvarar för att avlägsna sin utrustning genast efter evenemanget. Om evenemangsarrangören inte avlägsnar sin utrustning som avtalat har Helsingfors stad rätt att avlägsna och kassera utrustningen i fråga och annan lös egendom. Evenemangsarrangören ansvarar för kostnaderna för detta. Helsingfors stad ersätter inte utrustning eller annan lös egendom som avlägsnats eller kasserats.
 • Evenemangsarrangören ska lämna lokalen i samma skick som den var i när arrangören tog lokalen i bruk. Evenemangsarrangören ska meddela staden om lokalen eller lös egendom som finns i den skadas i samband med användningen av lokalen eller befinns vara skadad.
 • Evenemangsarrangören ska i sin verksamhet särskilt beakta stadshusets status som skyddat objekt.
 • Lokalen får inte användas för verksamhet som strider mot Finlands lag eller god sed.
 • Evenemangsarrangören får inte utföra ändrings- eller reparationsarbeten i lokalen och får inte utan tillstånd fästa någonting vid väggarna eller andra ytor.
 • Evenemangsarrangören ansvarar självständigt och på egen bekostnad för att

  skaffa alla upphovs- och immaterialrättigheter som krävs för det evenemang som denne anordnar i lokalen.
 • Evenemangsarrangören ska följa myndigheternas brandsäkerhetsföreskrifter och stadshusets säkerhetsanvisningar.
 • Evenemangsarrangören eller ett företag som samarbetar med denne kan i samband med evenemanget sälja produkter som anknyter till evenemanget, såsom böcker och andra publikationer. De produkter som säljs ska vara noggrant övervägda och stödja evenemangets innehåll. Varor kan säljas endast av evenemangsarrangören eller dess samarbetsföretag med hjälp av elektroniska betalterminaler.

Utskänknings- och cateringrättigheterna för Evenemangstorget i stadshusets entré innehas av Palmia. All förtäring och servering av egna alkoholdrycker är förbjuden. Eventuell matservering och utskänkning ska beställas av Palmia per e-post: kansliankeittio@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Det är i regel evenemangsarrangören som ansvarar för att informera om evenemanget. Stadshuset får fritt använda bildmaterial från evenemanget i all icke-kommersiell information och marknadsföring om sin egen verksamhet, även på internet.

Det är möjligt att organisera evenemang mån-fre 9-18 (tors till kl. 20 vid behov). Om det inte finns evenemang på Evenemangstorget, stängs dörrarna klockan 16. Ett undantag utgörs av Helsingfors stads tillställningar som anknyter till gästfrihet, under vilka stadshusets entré är stängd.

I fall av strejk, blockad, lockout, avbrott i den allmänna energi- eller vattendistributionen eller andra jämförbara exceptionella omständigheter befrias parterna från sina skyldigheter för den tid som omständigheterna i fråga råder. Ett intyg från en myndighet eller någon annan utredning av force majeuresituationen som båda parterna anser tillförlitlig ska uppvisas. En avtalspart kan inte hänvisa till force majeure om den inte utan dröjsmål meddelat om saken efter att ha fått kännedom om den. När force majeure-situationen upphör ska också detta meddelas utan dröjsmål.

Även statsbesök och andra motsvarande evenemang betraktas som jämförbara med force majeure. Staden förbehåller sig rätten att återkalla eller flytta en bokning om det är nödvändigt med tanke på anordnandet av ett sådant evenemang eller på grund av något annat skäl som är jämförbart med force majeure.

Om evenemangsarrangören orsakar skada för Helsingfors stad genom att bryta mot bokningsvillkoren eller skadar lokalen eller lös egendom som finns i den ska evenemangsarrangören ersätta skadorna.

Helsingfors stad ansvarar inte för indirekta skador som orsakats evenemangsarrangören.

På dessa villkor tillämpas Finlands lag. Tvister som gäller bokningsvillkoren avgörs slutgiltigt av Helsingfors tingsrätt.

Ansökningsblanketten för Evenemangstorg

Gå till ansökningsblanketten(Länk leder till extern tjänst)