Stadens förvaltningsstadga och verksamhetsstadgor

Vi registrerar organiseringen av stadens förvaltning och verksamhet i förvaltningsstadgan. I sektorernas verksamhetsstadga fastställs sektorns organisation, uppgifter och befogenheter mer detaljerat än i förvaltningsstadgan.  

 Sektorchefen beslutar om sektorns verksamhetsstadga. Med verksamhetsstadgan delegerar sektorchefen sina befogenheter samt beslutar om organisationens struktur och uppgifter till den del som ingår i hens befogenhet.

Helsingfors stads förvaltningsstadga  

Verksamhetsstadgorna för sektorerna

Verksamhetsstadgorna för sektorerna omfattar mer detaljerade bestämmelser än förvaltningsstadgan om organisationen, uppgifterna och befogenheterna inom varje sektor.

Fostrans- och utbildningssektorn ansvarar för stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, fria bildning samt den finskspråkiga yrkesutbildningen.

Satu Järvenkallas är sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn.

Fostrans- och utbildningssektorns verksamhetsstadga(Länk leder till extern tjänst)

Sektorns fyra servicehelheter:

 • Servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning
 • Servicehelheten för grundläggande utbildning
 • Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning, här ingår arbetarinstitutet Työväenopisto
 • En svensk servicehelhet

Stadsmiljösektorn sköter planering, bygg och underhåll av stadsmiljön samt erbjuder stadsmiljötjänster.

Stadsmiljösektorn lyder under stadsmiljönämnden, frånsett räddningsverket och trafikaffärsverket. Till stadsmiljönämnden hör miljö- och tillståndssektionen samt sektionen för byggnader och allmänna områden. Ville Lehmuskoski är sektorchef.

Stadsmiljösektorns verksamhetsstadga (på finska, pdf)

Sektorns servicehelheter

 • markanvändning och stadsstruktur 
 • byggnader och allmänna områden
 • tjänster och tillstånd

Bild av stadsmiljösektorns organisationsstruktur

Kultur- och fritidssektorns verksamhetsstadga (pdf)

Kultur- och fritidssektorn har till uppgift att upprätthålla och förbättra möjligheterna för helsingforsare i olika åldrar till mentalt och fysiskt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap och stödja Helsingfors livskraft. Sektorn är ansvarig för stadens konstsamling och upprätthållandet av kulturarvet. Sektorn står till tjänst inte bara för helsingforsare utan också för andra finländare, turister och den internationella allmänheten. Kultur- och fritidssektorn sköter de myndighetsuppgifter som gäller skyddet av kulturmiljön.

Juha Ahonen är sektorchef i kultur- och fritidssektorn.

Bild av kultur- och fritidssektorns organisationsstruktur(Länk leder till extern tjänst)

Kultur- och fritidssektorn består av tre servicehelheter:

 • Kulturservicehelheten, som omfattar kulturcentralen, museerna, orkestern och biblioteket. Servicehelheten preciseras vid den fortsatta beredningen. 
 • Idrottsservicehelheten, som ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingområdet.
 • Ungdomsservicehelheten, som står för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn (sotepe) har som uppgift att skapa välfärd, hälsa och säkerhet åt helsingforsarna. Vi uppmuntrar stadsborna till att ta ansvar för sin egen och sina närståendes hälsa och välbefinnande. Samtidigt ger vi alla invånare den hjälp de behöver.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns verksamhetsstadga (pdf)

Daniel Sazonov är social-, hälsovårds- och räddningssektorns biträdande borgmästare. Han är ordförande i social-, hälsovårds- och räddningsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.

Vår verksamhet styrs och övervakas av social-, hälsovårds- och räddningsnämnden. Nämnden har två sektioner, en för individärenden och en för räddningsväsendet.

Sektorchef är Juha Jolkkonen.

Sektorn har fyra servicehelheter samt en förvaltning som betjänar dem.

 • Familje- och socialtjänster
 • Hälsovårds- och missburkartjänster
 • Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
 • Räddningsväsendet
 • Förvaltning

Centralförvaltningen har omorganiserats enligt sektormodellen från ingången av år 2014 och det nuvarande stadskansliets grundstruktur i fråga om stadens centraliserade ledarskaps- och förvaltningsfunktioner är en fungerande struktur för den nya centralförvaltningen. Revisionsnämnden och revisionskontoret lyder alltjämt under stadsfullmäktige. Styrningen av de affärsverk som producerar stödtjänster för stadskoncernen – ekonomiförvaltningstjänsten, servicecentralen och företagshälsan – har koncentrerats till centralförvaltningen.

Kanslichef Jukka-Pekka Ujula leder stadens centralförvaltning.

Verksamhetsstadga för Helsingfors stadskansli; träder i kraft vid årsskiftet, 1.7.2020 (175 kb, pdf)