Vi marknadsför tillsammans

Helsingfors marknadsföring grundar sig på de attraktionsfaktorer som definieras i stadens varumärkeskoncept. För att kunna tillsammans utöka allt det goda som Helsingfors har, bygger vi stadens varumärke och genomför stadens marknadsföring i samarbete med olika aktörer inom stadsgemenskapen. Vår strävan efter mångfald framhävs framför allt i marknadsföringsinnehållen, oavsett om det gäller invånarna, näringar, turism eller till exempel tjänster. Helsingfors bör skapa möjligheter och ge alla lika förutsättningar att greppa dem.

På den här sidan

Helsingfors underbara och originella karaktär när den är som bäst. Bild: Juha Valkeajoki
Helsingfors underbara och originella karaktär när den är som bäst. Bild: Juha Valkeajoki

Huvudmålgrupper och huvudmålsättningar

I utvecklingen och marknadsföringen av varumärket vill Helsingfors stad i synnerhet tilltala följande målgrupper:

 • Stadens invånare
 • Företag och arbetstagare 
 • Besökare 
 • Stadens personal 

Huvudmålsättningar:

 • Helsingfors kändhet och attraktionskraft växer och stadens image stärks 
 • Känslobandet till Helsingfors stärks och delaktigheten ökar 
 • Tjänsterna blir intressantare och upplevelserna mer lockande

 

Helsingfors kändhet och attraktionskraft växer och stadens image stärks

 

Målet är att öka Helsingfors kändhet internationellt och stadens image i linje med varumärket baserat på de attraktionsfaktorer som definieras i varumärkeskonceptet. Vi stärker stadens goda anseende som en livskraftig miljö för boende och affärsverksamhet och som en intressant turistdestination och evenemangsstad.

Enligt internationella undersökningar förknippas Helsingfors med hållbarhet, funktionalitet, smarta lösningar och livskvalitet, men däremot i mindre omfattning med en levande stadskultur och faktorer som får lokalbornas och besökarnas hjärta att bulta för staden.

Målet är att hålla fast vid dessa imagevariabler som man redan lyckats koppla samman med Helsingfors och att vid sidan av dessa mer rationella konkurrensfaktorer introducera teman och innehåll som stärker emotionella aspekter och som får fler människor att imponeras av Helsingfors mer än hittills även på emotionellt plan.

Känslobandet till Helsingfors stärks och delaktigheten ökar

Helsingfors eftersträvar att känslobandet till Helsingfors stärks i alla målgrupper.  Vi uppmuntrar Helsingforsborna, besökare i staden och alla som är intresserade av Helsingfors att lära känna staden på ett djupare plan för att hitta nya dimensioner, områden och tjänster.

Delaktighet spelar en viktig roll för stadens utveckling, och i de innehåll som används i varumärkes- och marknadsföringsarbetet kan man bland annat utnyttja olika stadsdelar, kollektivt stadsutvecklingsarbete och samarbete med företag och samfund. Vi strävar efter att staden ska vara känd som en tillförlitlig och lösningsorienterad samarbetspartner. Vi bygger upp Helsingfors varumärke långsiktigt tillsammans med stadsinvånarna, internationella gäster, alla andra som gör staden till det den är samt gemenskaper och sammanslutningar i staden. 

Tjänsterna blir intressantare och upplevelserna mer lockande   

Stadens tjänster ska vara intressanta och enkla att använda och på detta sätt dra till sig tidigare, befintliga och nya användare. Tjänsternas funktionalitet har utvecklats framför allt i digitala miljöer, vilket syns till exempel i utvecklingen av tjänsterna på hel.fi. Som en fortsättning på detta arbete bör man framför allt genom marknadsföringens metoder stärka människornas kunskaper om tjänsterna, utvecklingen av antalet användare och deras engagemang.  

För att Helsingfors ska kunna stärka sin position och stadens attraktions- och hållkraft till exempel som besöksmål, arbetsplats och investeringsobjekt måste tjänsterna vara intressanta och stadskulturen och olika upplevelser i Helsingfors vara attraktiva med tanke på besökare, företag och arbetstagare. Utbudet av upplevelser i Helsingfors utvecklas, är lockande och intressant för huvudmålgrupperna samt gör att Helsingfors skiljer sig från mängden. I internationella och mångkulturella Helsingfors försöker man genom flerspråkig marknadsföring locka alla som bor, studerar eller arbetar i staden och internationella gäster att ta del av tjänster och upplevelser och knyta ännu starkare band till staden. 

Många av de metoder som används inom varumärkesarbetet och marknadsföringen är gemensamma med tanke på både flera målgrupper och verksamhet och marknadsföring som vänder sig till olika publiker i staden.

I varumärkesarbetet främjas kändheten långsiktigt framför allt genom digital marknadsföring, ambassadörer, varumärkesgärningar, evenemang och innehållsdesign. De marknadsföringsmetoder som presenteras i dessa riktlinjer har under den tidigare strategiperioden konstaterats fungera väl och vara lösningar som man vill främja även ur perspektivet för den nya stadsstrategin. 

Varumärkesgärningar  

Gärningar som har genomslagskraft väcker varumärket till liv. Helsingfors värdebaserade varumärkesgärningar tar avstamp i Helsingfors varumärkeskoncept och värdelöfte: I Helsingfors finns förutsättningarna för ett gott liv och å andra sidan är varje individ i Helsingfors en aktör som skapar sig ett gott liv.  

Kriterierna för varumärkesgärningar:  

 • Stärker det varumärke för Helsingfors som eftersträvas och Helsingfors image bland viktiga målgrupper både lokalt och internationellt. 
 • Härrör från stadsgemenskapens befintliga aktioner med genomslagskraft eller skapas i ett samarbete mellan stadsorganisationen och partner. 
 • Skapar delaktighet, bygger på stadens värdegrund och är känslomässigt tilltalande, kan fungera som ansats till dialog om teman med stor betydelse för värdegrunden.

Partnerskap och nätverk

Vi utnyttjar möjligheterna inom sammarknadsföring (co-branding) med vårt nuvarande samarbetsnätverk som ständigt utvecklas. Vi stärker affärsverksamhet med global verkan, utvecklar staden och stödjer gemenskapens välfärd genom partnerskap. Vi utvecklar varumärkesekosystemet bland annat genom att stärka samarbetsstrukturerna mellan aktörer som har sin bas i Helsingfors och stadens gemensamma samarbete med utomstående aktörer samt genom att bedriva aktiv, tidsenlig samt en lagom livlig och känslomässig marknadsföring i samarbete med våra partner och för olika målgrupper. 

Helsingfors stad stärker även stadens interna nätverk, där man kan dela information och goda praxis samt skapa synergifördelar mellan olika aktörer. Vi skapar en extern samordningsmekanism som kan användas för att stärka ett mer systematiskt samarbete mer utomstående varumärkespartner. 

PR-arbete och kommunikation 

Helsingfors kändhet internationellt har utvecklats globalt, men i internationell jämförelse är den ännu otillräcklig. Ett långsiktigt PR-arbete där ett fåtal utvalda huvudbudskap upprepas är ett effektivt marknadsföringsverktyg i arbetet för att öka den internationella kändheten. PR-arbetet är ett självständigt arbete, men i sin effektivaste form är det en del av en marknadsföringshelhet som upprepar samma tema och budskap.  

I PR-arbetet och kommunikationen försöker vi alltid knyta teman och nyhetsämnen till en mer värdebaserad Helsingforskontext i stället för att lyfta fram nyheter om enskilda händelser eller ämnen. I kommunikationen är det också viktigt att komma ihåg den mänskliga aspekten och stadens sätt att tala från en människa till en annan.  

Proaktivt mediearbete bedrivs baserat på centraliserat utvalda geografiska områden och mediernas trovärdighet. 

Att kommunicera historier   

Marknadsföring som bygger på berättelser är ett sätt att påverka Helsingfors image och väcka känslor. Dess syfte är att få Helsingfors att utmärka sig bland konkurrenterna på ett positivt sätt ur varumärkesutvecklingens och stadsmarknadsföringens perspektiv och att engagera huvudmålgrupperna genom kundorienterade innehåll. Berättelser används också som ett verktyg för att utveckla kundupplevelsens kvalitet och upplevelserikedomen för kunderna.  

Vi berättar om gärningar med genomslagskraft och ett gott liv i en hållbar stad och beskriver och delar en underbar, fri och urbant vild Helsingfors genom invånarnas, besökarnas och medarbetarnas genuina erfarenheter och berättelser. Vi hoppas att de enskilda små berättelserna ska förankras i en större berättelse om Helsingfors och stadens varumärke samt göra det underbara, funktionella och hållbara konceptet om ett gott liv konkret och levande. 

Digital marknadsföring 

Helsingfors stads digitala tjänster och kanaler utvecklas utifrån stadsinvånarnas och andra målgruppers och användares behov genom att satsa på kundupplevelsen och tjänsternas upptäckbarhet. Exempelvis är det främsta syftet med förnyelsen av webbplatsen hel.fi att förbättra de digitala tjänsternas funktion och upptäckbarhet och därigenom även användningsgraden. Vi vill att de tjänster som staden erbjuder ska vara enkelt och kundorienterat tillgängliga oavsett tid och plats och vi kan styra målgrupper till dessa tjänster effektivt genom digital marknadsföring för olika kundgrupper. 

Användningen av sociala medier och deras betydelse ökar ytterligare. Vi vill också göra de användarorienterade innehållen mer mångsidiga och berika den bild av Helsingfors som förmedlas i olika kanaler och på sociala medier. Också den övriga digitala marknadsföringen har fått en allt större roll och avsikten är att på många sätt utnyttja de olika möjligheterna inom digital marknadsföring genom att vidareutveckla detta tillsammans med våra partner.  

Ambassadörer och influencers 

Marknadsföringen strävar efter att så många invånare i Helsingfors och människor som är imponerade av Helsingfors ska vela berätta sin egen historia om staden. Till exempel medarbetare vid staden, stadens invånare samt representanter för företag och gemenskaper, intressanta gäster och samhälleligt aktiva opinionsbildare kan vara ambassadörer.  

Helsingforsborna uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter av hemstaden. Internationellt riktas marknadsföringen till influncers som rekommenderar Helsingfors till viktiga målgrupper. Marknadsföringen till opinionsbildare influncers kommer att få större utrymme som marknadsföringsmetod gentemot alla målgrupper. Det viktigt att identifiera sådana personer för samarbetet som delar stadens värderingar och främjar arbetet för en starkare image och ett starkare varumärke. Som ambassadörer för Helsingfors hoppas vi få olika slags människor: allt från stadsinvånare till företag och från lokala mikroinfluencers till internationellt kända personer. 

Evenemang   

En av de viktigaste metoderna för att stärka Helsingfors varumärke och bedriva marknadsföring är upplevelserika och unika evenemang som hämtar innehåll och inspiration från formgivning, konst och vetenskaper.  Evenemang utnyttjas allt mer i byggandet av Helsingfors image, och varumärkes- och evenemangsmarknadsföring görs i samarbete med olika partner. 

Evenemang som pågår året runt och sprider sig till hela staden stärker stadens och de lokala företagens livskraft och för samman både stadsinvånare och besökare, vilket skapar liv i staden och ökar en hållbar turism runt evenemang.  

Stadsrum och mötesplatser  

Varumärkeskonceptet och den visuella identiteten beaktas i ord, bilder och handlingar i planeringen av stadsrummet och utvecklingen av staden. Med marknadsföring lyfter man fram platser där lokalborna och besökarna kan mötas och bli imponerade av Helsingfors. Ett intressant och levande stadsrum gör det möjligt att stanna kvar och fördriva tiden, det skapar platser för kommersiella tjänster och fungerar som en arena för offentlig verksamhet.  

Under denna stadsstrategiperiod fästs särskild uppmärksamhet vid att stärka imagen för den livskraftiga stadskärnan och utvalda stadscentrum, bland annat stadsförnyelseområdena. Samarbete görs bland annat i form av försök inom platsskapande, ”placemaking”, som stödjer den regionala, kollektiva utvecklingen. 

Stadens olika mötesplatser för kunder fungerar som synliga medier och ytorna i stadsrummet utnyttjas innovativt på sätt som stärker varumärket. Helsingfors urbana natur kan med marknadsföringens metoder tas nära människorna och göras lättillgänglig. Användarorienterade innehåll berikar Helsingfors image och vi utnyttjar dem i både fysiska och digitala terränger.