Skadestånd från Helsingfors stad

Skadeståndspraxis varierar mellan stadens olika sektorer. Du kan även ställa frågor om skadeståndsärenden med responsblanketten, varvid ditt ärende skickas till rätt sakkunnig.

På den här sidan

Fostrans- och utbildningssektorn

Helsingfors stad har försäkrat alla skolelever som studerar vid stadens skolor för olycksfall. 

Försäkringen gäller i skolan, på skolvägen och under verksamhet utanför skolan. Verksamhet utanför skolan kan vara exempelvis idrottsevenemang, utfärder, studiebesök och lägerskolor. Försäkringen täcker inte elevernas personliga egendom.

Eleverna omfattas av en reseförsäkring som tecknas för resor i anslutning till internationell verksamhet. I den ingår också resgodsförsäkring.

Olycksfall sköts inom den offentliga hälsovården.

Stadsmiljösektorn

Du kan har rätt till skadestånd från staden, om olyckan sker till exempel

  • på gatan, i en park eller annat motsvarande allmänt område
  • i en fastighets område som tillhör staden (till exempel kommunens daghem och skolor).

Stadsmiljösektorn ersätter endast skador som beror på försummelse eller felaktigheter i stadens verksamhet.

Skadeståndsansvaret varierar mellan olika områden och är beroende av platsen där skadan sker

I förortsområdena sköter staden i regel underhållet, men i centrum hör en del av uppgifterna till fastigheten. Detta påverkar vilken aktör man kan begära skadestånd av.

Exempel på uppgifter som hör till fastigheten:

  • halkbekämpning på trottoaren bredvid fastigheten  
  • halkbekämpning på infarten och räddningsvägen till tomten
  • halkbekämpning när smältvatten runnit från tomten ut på gatan och frusit.

Undantag i ansvaret:

  • Stadstrafik Ab ansvarar för spårvägsrälsarna och området mellan dem.
  • HRM Vatten ansvarar för avloppsbrunnarnas (slutna) lock.
  • Skador som sker på byggplatser tillhör den som ansvarar för arbetet.

Om din skada har skett i ett område där staden inte ansvarar för underhållet, meddelar vi dig om detta. 

Så här begär du skadestånd

För att vi ska kunna utreda om du kan få skadestånd, ber vi dig fylla i Skadeståndsanspråksblanketten. Betala först själv kostnaderna som skadan orsakar och ansök sedan om ersättning för dem genom att skicka kvittona till staden. 

1. Det är viktigt att du fyller i blanketten noggrant:

  • markera skadeplatsen noggrant på kartan
  • beskriv skadehändelsen så noggrant som möjligt och bifoga eventuella fotografier på skadeplatsen och skadan samt andra utredningar som berör ärendet.

Skadeståndsanspråksblanketten (pdf)

Anvisningar för skadeståndsanspråk (pdf)

2. Skicka blanketten och bilagorna till Helsingfors stads registratorskontor:

helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per post till adressen PB 10, 00099 Helsingfors stad. Du kan också senare skicka in mer information om ditt ärende.

3. Vi handlägger skadeståndsanspråk i den ordning de inkommer. Vår handläggningstid är cirka 4–6 månader. I enstaka fall kan handläggningstiden dock variera.

4. Du får ett beslut med motivering i ditt ärende. Vi ersätter skador som beror på försummelse eller felaktigheter i stadens verksamhet. I största delen av skadefallen är staden inte ersättningsskyldig eftersom vållande saknas.

Kultur- och fritidssektorn

Så här begär du skadestånd

1. Det lönar sig att i första hand ansöka om skadestånd från den skadelidandes egen försäkring.

Om den skadelidande inte har någon försäkring eller om du av någon annan orsak inte ansöker om skadestånd från försäkringen, kan du skicka en begäran om skadestånd till staden.

2. Fyll i skadeståndsanspråksblanketten med uppgifter om skadan. Du kan även göra en fritt formulerad ansökan, men vi rekommenderar att du använder blanketten.

Skadeståndsblanketten (PDF, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Anvisningar för hur man fyller i skadeståndsblanketten (PDF, på finska)

 3. Skicka den undertecknade blanketten och bilagorna till Helsingfors stads registratorskontor:

helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per post till adressen PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Mer information:
Kirsi Hietanen, kirsi.hietanen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post), jurist, kultur- och fritidssektorn

Social- och hälsovårdstjänsterna

Om en anställd hos Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster i sitt arbete har orsakat skada för dig eller en anhörig, kan du söka skadestånd av staden. I första hand ersätts föremålsskador.

Så här ansöker du om skadestånd

1. Fyll i skadeståndsansökan noggrant:

Fyll i blanketten för skadeståndsansökan (PDF, på finska)

2. Skicka den ifyllda blanketten som bilaga i ett skyddat e-postmeddelande till stadens registratorskontor:

Skicka blanketten som bilaga i ett skyddat e-postmeddelande till registratorskontoret(Länk leder till extern tjänst)

Du kan också skriva ut och fylla i blanketten och sedan lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor.