Mål för stadsförnyelsen 

Stadsförnyelsen är Helsingfors sätt att förebygga regional segregation.

På den här sidan

Med stadsförnyelse avses en övergripande utveckling av områdena. Vårt mål är att öka livskraften och trivsamheten i stadsförnyelseområdena, förbättra tjänsterna och möjliggöra högkvalitativt kompletteringsbyggande. Vårt viktigaste mål är att genomföra stadsförnyelsen i samverkan med invånarna, företagen och lokalbefolkningen samt att locka besökare till områdena.  

Målen med stadsförnyelsen indelas i fyra tyngdpunkter: livskraft, trivsamhet, tjänster och delaktighet.  

Mål med stadsförnyelsen 

Stadsförnyelsen är Helsingfors sätt att förebygga regional segregation. Vi utvecklar stadsförnyelseområdena med beaktande av deras särdrag. I praktiken innebär stadsförnyelsen att  

 

  • Vi förbättrar de offentliga rummen  
  • Vi utvecklar boendealternativ för människor i olika livssituationer  
  • Vi satsar på tjänster och utveckling av dessa.  
  • Vi anordnar en rad olika tillställningar, evenemang och jippon tillsammans med lokalbefolkningen  

 

Vi arbetar med stadsförnyelsen i Malmgård och Gamlas, Malm, Mellungsbacka och Havsrastböle samtidigt och fram till 2035.   

Med livskraft avses de egenskaper hos stadsdelar som gör dem attraktiva och mångsidiga. I stadsförnyelseområdena fäster vi uppmärksamhet vid förutsättningarna för och utvecklingen av ett mångsidigt bostadsbestånd. Eftersom vi planerar kompletteringsbyggande i områdena kommer befolkningen i dem att öka i framtiden. Detta innebär att områdena även i framtiden kommer att erbjuda mångsidiga tjänster.  

Att stärka livskraften innebär också att rikta investeringar till stadsförnyelseområdena. I sin budget riktar staden finansiering till dessa områden, men det är också viktigt att locka privata investeringar. Ett spetsprojekt i Malm är exempelvis utbyggnaden av Malms simbassäng som inleds 2025.  

 

Genom att sörja för livskraften förbättrar vi förutsättningarna för företagen i områdena. Denna satsning stärker den kommersiella attraktionskraften för områdena. Målet är att locka fler företag och arbetsplatser till områdena. Även olika utvecklingsprojekt innebär nya och inspirerande initiativ i stadsförnyelseområdena.    

Vårt mål är att öka trivsamheten i stadsförnyelseområdena. I stadsförnyelseområdena är den byggda miljön i stort behov av renovering, särskilt kring stationsområdena. I stadsförnyelseområden renoverar vi tåg- och metrostationerna och förnyar viktiga kommersiella centra.    

Dessutom satsar vi på och investerar i iståndsättande, byggnation och ombyggnad av flera parker och rekreationsplatser. Exempelvis har vi iståndsatt stadsdelsparken i Mellungsbacka, området kring Malmgårdstoppen och Stickelbackaparken i Malm.  

Trots att tidsramen för stadsförnyelsen sträcker sig fram till 2035 förbättrar vi stadsmiljön med snabb tidtabell. Redan inom den närmaste framtiden händer det mycket i områdena. Till exempel genomförs i alla stadsförnyelseområden placemaking-försök som har designats tillsammans med lokalbefolkningen. Placemaking är utveckling av stadsrum tillsammans med invånarna.   

God stadsservice, såsom daghem, skolor, hälso- och sjukvårdstjänster och kultur- och fritidstjänster är grundläggande för ett bra vardagsliv för invånarna i området. Dessutom gör bra tjänster områdena mer attraktiva och lockar framtida invånare och besökare.  

Vi kommer i synnerhet att utveckla skol- och fritidstjänsterna i stadsförnyelseområdena. Vi genomför utvecklingen genom att lyssna på invånarna. I Malm utvecklar vi i synnerhet välfärds-, hälso- och sjukvårdstjänsterna. Under de kommande decennierna byggs en ny skola, ett nytt sjukhus, ett familjecenter och en ny hälsovårds- och välfärdscentral i Malm. Andra viktiga projekt är Gårdsbacka-huset, Bredberget, Malmgårds hjärta och kvartershuset i Havsrastböle.  
 

Vi genomför stadsförnyelsen med tanke på de nuvarande invånarna i områdena, och därför är samarbetet med invånarna, företagarna, fastighetsägarna, organisationerna och föreningarna i områdena centralt. Stadens Stadslotsar ordnar exempelvis kaffebordsdiskussioner, tillställningar och invånarevenemang i områdena tillsammans med lokalbefolkningen. I vår verksamhet för vi en dialog med invånarna, till exempel om tjänster för äldre med främmande språk som modersmål, tillfällig användning av stadsrummet och förbättring av trivsamheten samt utveckling av gemenskapshusverksamheten.  
 

Perhe kävelemässä
Bild: Ville Lehvonen

Varför dessa områden  

 

Stadsförnyelsen är vårt sätt att förhindra regional segregation och säkerställa en jämlik utveckling mellan regionerna. Fyra områden har valts ut som målområden för stadsförnyelsen. Mot bakgrund av olika faktorer behöver dessa områden särskild uppmärksamhet av staden för att förbli trivsamma och attraktiva. Dessa områden har blivit efter utvecklingen i resten av staden vad gäller socioekonomiska mätare.  

 

Alla stadsförnyelseområden anses ha en framtida potential och man har bland annat planerat kompletteringsbyggande, nya kollektivtrafikförbindelser och investeringar i nya serviceanläggningar, idrottsparker och fritidsområden i områdena.  

 

Kompletteringsbyggande är ett viktigt åtgärd i stadsförnyelsen. I stadsförnyelseområdena är bostadsbeståndet starkt koncentrerat till hyresbostäder, och målet med kompletteringsbyggandet är att diversifiera bostadsbeståndet genom att bygga fler ägarbostäder i områdena. Ett mångsidigt bostadsbestånd lockar nya invånare till områdena, men gör det också möjligt för befintliga invånare att bo kvar i samma område när deras bostadsbehov förändras.  

 

Alla stadsförnyelseområdena ligger längs järnvägsnätet och är därför lättillgängliga med kollektivtrafik, vilket är en viktig förutsättning för deras utveckling. De goda transportförbindelserna kommer att förbättras inom en snar framtid: Metrostationen i Mellungsbacka blir ändstation för spårvägen i Vanda och Gamlas blir ändstation för spårvägen i västra Helsingfors. I Malm planeras dessutom en snabbspårvägsförbindelse mellan Vik och Malm.    

I stadsförnyelseområdena behöver de regionala centrumen och stationsområdena betydande iståndsättning och ombyggnad. De offentliga rummen i områdena har byggts på 1960–1980-talen och har inte förbättrats nämnvärt sedan dess. Vissa av torgen är förfallna, gång- och cykelrutterna är ställvis i dåligt skick och rastplatser saknas. Underhållet av gator, grönområden och permanenta möbler är inte tillräckligt på alla ställen. Exempelvis kännetecknas Malms station av att det rör som går över banan är förfallet, att den nedlagda perrongen ser ovårdad ut och att stationens rulltrappor ständigt är ur funktion. Ett viktigt mål för stadsförnyelsen är att öka stadsmiljöns trivsamhet, främja förnyelse av stationsområdena och förbättra underhållet.  

Det finns även andra stadsdelar i Helsingfors som behöver åtgärder och satsningar. För att säkerställa effektiviteten riktas utvecklingsåtgärderna intensivt till ett fåtal områden snarare än över ett större antal målområden. I framtiden kan utvecklingsåtgärder inom ramen för stadsförnyelsen även införas i andra områden.  

Läs mer socioekonomiskt summaindex