Stadens handlingars offentlighet

I kommuners såsom även i Helsingfors stads verksamhet följs offentlighetsprincipen. Enligt offentlighetsprincipen är myndighetshandlingar i utgångsläget offentliga och var och en har vid behov rätt att ta del av dem.

På den här sidan

Om begäran gäller personuppgifter, sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som är offentliga enligt prövning, kan de utlämnas till den som begärt uppgifterna endast om vissa förutsättningar uppfylls. Om handlingsoffentlighet och handlingssekretess bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dvs. offentlighetslagen(Länk leder till extern tjänst).

Begäran om uppgifter till Helsingfors stad i enlighet med offentlighetslagen

Om du vill ha uppgifter om Helsingfors stads handlingar, kan du rikta din begäran direkt till sektorn, förvaltningen eller affärsverket som ansvarar för ärendet. Stadens organisation och servicesidor.Du kan också göra en begäran hos stadens registratorskontor, varifrån den skickas vidare till rätt ställe.

Gå till Registratorskontorets kontaktuppgifter 

Begäran om uppgifter ska individualiseras så noga som möjligt, varvid det är lättare att förverkliga begäran. Det lönar sig till exempel att alltid uppge handlingens datum eller rubrik, om de finns att tillgå. Om begäran om uppgifter gäller en offentlig handling som inte innehåller personuppgifter behöver begäran inte motiveras och den som begär uppgifterna behöver inte berätta för vilket ändamål uppgifterna används.Om uppgifter begärs från sekretessbelagda handlingar eller andra handlingar från vilka uppgifter kan överlåtas endast på vissa villkor, bör den som begär uppgifterna uppge användningssyftet och sin egen identitet. Staden kan också begära andra uppgifter av den som begär handlingar, om de behövs för att utreda förutsättningarna för överlåtelsen.En parts begäran om uppgifter, begäran om egna personuppgifter och begäran om uppgifter från en myndighets personregister kan göras via stadens e-tjänster. I de två förstnämnda fallen bör du identifiera dig med hjälp av stark identifiering, för att säkerställa att det är fråga om rätt persons uppgifter.

En parts begäran om uppgifter

Den som i ett ärende är sökande eller anför besvär eller någon annan vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller (part) har rätt att hos den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet ta del av en myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka behandlingen. En part har rätt att ta del av en handling om dess innehåll kan eller har kunnat påverka behandlingen av dennes ärende. Med part avses sökande, den som anför besvär eller någon annan vars rätt eller skyldighet ärendet gäller.En part har rätt att utöver en offentlig handling även få uppgifter om sådana myndighetshandlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Sådana är t.ex. affärshemligheter, hälsouppgifter eller uppgifter som gäller privatlivet.

En part har också rätt att få uppgifter om handlingar som ännu inte har blivit offentliga. Det kan vara fråga om handlingar t.ex. i samband med beredning innan ett beslut har tagits eller ärendet är slutbehandlat.Dessutom har en part rätt att få information om personuppgifter som ingår i myndigheternas handlingar.

En parts representant har i regel samma rätt till delfående som parten själv. En omyndig persons rätt att få uppgifter tillkommer vanligen förmyndaren, intressebevakaren eller en annan laglig representant.En part får använda de uppgifter som parten har fått utifrån partsoffentligheten för att sköta rätten, intresset eller skyldigheten i ett ärende som partsoffentligheten riktas till. I övriga ärenden får parten däremot inte utnyttja dylika uppgifter. Parten får inte heller till en bistående uttala sekretessbelagda uppgifter som parten har fått tillgång till utifrån sin partsroll.

En parts begäran om uppgifter(Länk leder till extern tjänst)

Rätt att få ta del i sina egna uppgifter

Alla har med vissa begränsningar rätt att få ta del av sina egna uppgifter som ingår i ett myndighetsdokument, om inte något annat föreskrivs i lagen. Till exempel en kund i offentlig service har denna rättighet. I den offentliga tjänsteutövningen gör man ofta upp handlingar. Dessa kan gälla exempelvis vård, service eller någon annan aktivitet.En person har också rätt att få uppgifter om sig själv även om hen inte har ett anhängigt ärende hos en myndighet. Rätten att få ta del i sina egna uppgifter är personlig. Man kan ändå använda ett ombud för att be om informationen. En omyndigs rätt att få ta del sina uppgifter utövas oftast av den omyndigas intressebevakare, vårdnadshavare eller andra juridiska representant.

Begäran om egna uppgifter(Länk leder till extern tjänst)

Egna uppgifter kan begäras också med stöd av dataskyddsförordningen via blanketten på stadens dataskyddssidor.

Begäran om uppgifter från en myndighets personregister

Personuppgifter i en myndighets personregister kan lämnas ut såsom kopior, utskrifter eller i elektronisk form, om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter.

Bestämmelser om skydd av personuppgifter, till exempel EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen, tillämpas dock inte på behandling av personuppgifter som utförs av fysiska personer för privata ändamål eller för därtill jämförbara vanliga ändamål. Sådana personliga ändamål är bland annat korrespondens och upprätthållande av ett adressregister. Om man ber om personuppgifter för dylika ändamål som en kopia, utskrift eller i elektronisk form, har man oftast rätt att få dessa uppgifter.Bestämmelserna om skydd av personuppgifter vid behandling av personuppgifter för journalistiska eller akademiska, konstnärliga eller litterära ändamål tillämpas endast begränsat. Om man ber om personuppgifter för dylika ändamål som en kopia, utskrift eller i elektronisk form, har man oftast rätt att få dessa uppgifter.Personen som får uppgifterna bör skydda personuppgifterna från osaklig behandling.

Begäran om uppgifter från en myndighets personregister(Länk leder till extern tjänst)

Behandling av en begäran om uppgifter

En begäran om uppgifter ska behandlas utan dröjsmål, senast inom två veckor från att begäran har gjorts. I specialsituationer, exempelvis om antalet handlingar är stort eller om de innehåller sekretessbelagda delar, ska ärendet avgöras senast inom en månad från att begäran har gjorts.Beroende på handlingstypen kan staden överlämna de begärda uppgifterna antingen elektroniskt eller i pappersform. En avgift kan uppbäras för pappersutskrifter. Sådana uppgifter som det inget är möjligt att överlåta elektroniskt eller i pappersform kan läsas i lokalerna för den ansvariga sektorn, förvaltningen eller affärsverket.

Avgifter (pdf, på finska)