Bulleranmälan

Om din tillfälliga verksamhet orsakar särskilt störande buller eller vibrationer, ska du lämna en bulleranmälan för verksamheten till stadens miljötjänster.

Det är skäl att lämna anmälan i ett så tidigt skede som möjligt, men dock senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Lämna en bulleranmälan

Gör bulleranmälan i tjänsten Lupapiste. Om bulleranmälan innehåller sekretessbelagda dokument, lämna in den på en Word-blankett till stadens registratorskontor.

Handläggningstid

Det tar normalt två till fyra veckor att behandla anmälan.

För beslutet tas ut en avgift enligt gällande taxa.

Uträtta ärenden på webben

Gör bulleranmälan i Lupapiste

Kräver identifiering.

Bullra inte på natten

Nära bostads- och logilägenheter eller vårdanstalter får man i princip inte föra buller på natten mellan klockan 22 och 07.

Läs närmare anvisningar i miljöskyddsföreskrifterna.

Meddela grannarna och avtala om bullerbekämpningen

Meddela om verksamhet med särskilt störande buller eller vibrationer i förväg till alla som utsätts för dem.Det är särskilt viktigt att man meddelar om nödvändiga nattarbeten. Man ska meddela om buller även om verksamheten inte förutsätter bulleranmälan.

Avtala på förhand med daghem, skolor, vårdanstalter och övriga särskilt känsliga platser om bullerbekämpningen. Ta vid planering av arbeten hänsyn till att det vid tider då barnen sover eller vistas ute på dagen kan vara nödvändigt att hålla paus i bullersamma arbeten.

Läs närmare anvisningar om information i miljöskyddsföreskrifterna.

Verksamhet där bulleranmälan ska lämnas

Helsingfors stads miljöskyddsbestämmelser har en förteckning över verksamheter där bulleranmälan ska lämnas. Du kan vid behov rådfråga miljötjänsterna, e-post kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Läs i miljöskyddsanvisningarna om verksamhet där anmälan ska lämnas.

Tid att avsluta konserter utomhus

För de populäraste konsertplatserna har vi lagt upp riktlinjer om avslutningstider. Riktlinjerna gäller antalet av och avslutningstiderna för utomhuskonserter som avslutas efter kl. 22.00. Bulleranmälningar om konserter som ordnas på andra platser än de som nämns i riktlinjerna behandlar vi fall för fall.

Det ska lämnas en bulleranmälan om alla evenemang med ljudåtergivning utomhus som avslutas efter klockan 22.00 (miljöskyddslagen 118 §, Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter 21 §).

Med stöd av ett delegeringsbeslut av stadsmiljönämndens sektion för miljö- och tillståndsärenden beslutar chefen för enheten för miljökontroll och -tillsyn om anmälningarna under att hen följer riktlinjerna i fråga.

  Evenemangsdagar
som slutar
klockan 22–01
Evenemangsdagar
som slutar
klockan 22–24
Medborgartorget
och Tölöviksparken
0 10
Södervik 2 10
Olympiastadion* 0 16

Kajsaniemi

0 7
Malms
tidigare
flygfält
2 7

* I fråga om Olympiastadion gäller riktlinjerna för konserter. Med hänsyn till den särskilda arten av idrottsevenemang (till exempel fotbollsmatcher) kan man anta att bullret blir mindre än under musikevenemang. Dessa riktlinjer gäller årligen tills vidare. Därtill kan man vid behov få ytterligare tillstånd för evenemang efter ansökan. 

  • Även på andra evenemangsplatser kan man ordna med utomhustillfällen som slutar efter klockan 22.00, utöver platserna och tiderna i tabellen. I fråga om evenemangsplatser utanför riktlinjerna överväger man fall för fall. Evenemang som slutar efter klockan 22.00 är möjliga om det inte finns välgrundade hinder mot dem. 
  • Evenemanget kan under sju dygn i princip omfatta tre dagar som slutar efter klockan 22.00. Den tredje dagen ska sluta senast klockan 23.00. 
    • I enskilda fall kan man avvika från detta, efter övervägande fall för fall, där bland annat evenemangets karaktär och totala varaktighet samt antalet andra evenemang nattetid som godkänts i området samt bullernivån som orsakas av evenemanget beaktas. 
  • Fall för fall kan man därtill överväga senare avslutningstider, till exempel på nyårsaftonen, Valborgsmässoaftonen, midsommaraftonen och Konstens Natt.

Det ska i princip alltid lämnas en bullerutredning om evenemang som slutar efter klockan 22.00 samt bullermätningar (av en miljöbullermätare ackrediterad av FINAS eller certifierad av Finlands miljöcentral) utföras.