Evenemangsanmälningar och -tillstånd

Planerar du att ordna evenemang i Helsingfors? Vi har samlat på denna sida arrangörens checklista gällande de mest allmänna anmälningar och tillstånd som evenemangsarrangören ska beakta.

På den här sidan

Anmäl till myndigheterna och ansök om tillstånd

När tillstånden och anmälningarna är i ordning hjälper de också evenemangsarrangören. Du som arrangerar ett publikevenemang ska anmäla om evenemanget skriftligen till stadens och statens olika myndigheter. Du hittar evenemangsarrangörens anmälningsskyldigheter och tillståndsansökningar till Helsingfors stad och andra myndigheter nedan.

Kom ihåg att anmäla din offentliga tillställning till polisen enligt polisinrättningens anvisningar(Länk leder till extern tjänst). Anmälan om ett publikevenemang kan göras i polisens e-tjänst.

Anmäl den offentliga tillställningen till polisen(Länk leder till extern tjänst)

Du behöver tillstånd för att ordna ett evenemang på gator, torg eller i parker om det begränsar områdets övriga användning. Tillstånd behövs till exempel om man placerar tält, bord, stolar, scener, staket eller andra konstruktioner på evenemangsplatsen. Det är enklast att ordna ett evenemang på så kallade evenemangsområden (pdf, på finska).

Vid behov kan du kontakta övervakarna per telefon på vardagar kl. 10.00–11.30 eller via e-post ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) .

Handläggningstiden för tillståndet är 6 dagar.

Ansök om tillstånd för områdesanvändning(Länk leder till extern tjänst)

Ansökan om tillstånd för områdesanvändning (pdf, på finska)

Övervakarnas kontaktuppgifter (pdf, på finska)

Avgifterna och principerna för utomhusevenemang (pdf, på finska)

Utomhusevenemangens allmänna villkor (pdf, på finska)

Område för ett litet evenemang via Varaamo

Du kan boka vissa evenemangsplatser via Varaamo utan tillståndsförfarande. Evenemangsplatserna i Varaamo är lämpliga för små evenemang och kan bokas för perioden 1.4–30.10.

Boka en evenemangsplats i Varaamo(Länk leder till extern tjänst)

Vissa områden har en annan praxis för tillstånd/uthyrning

Om du planerar ett evenemang i följande områden, vänligen kontakta dessa aktörer:

Meddelande om buller i bullerområdet

Meddelande om evenemang i förväg minskar upplevelsen av bullrets störning när invånare och andra aktörer i förväg kan förbereda sig på ljudlandskapet som ändras och störningens längd. Meddela om evenemanget för en vecka i förväg åtminstone till varje trapphus i de byggnader dit bullret sprids som störande. Kom separat överens om tillräcklig bullerbekämpning för evenemanget vad gäller särskilt känsliga objekt, såsom daghem, skolor, sjukhus och kyrkor. 

För att bekämpa bullerstörning som evenemanget orsakar är det särskilt viktigt att dimensionera och rikta ljudanläggningen samt ta hänsyn till att ljudvolymen är rimlig i förhållande till evenemangets omgivning. Tidpunkten påverkar också den upplevda störningen: ju senare evenemanget ordnas, desto störande bullret upplevs.

Beakta också våra anvisningar som gäller musicerande på gatorna.

Bulleranmälan till stadens myndigheter

Om din evenemang orsakar särskilt störande buller, ska du lämna en bulleranmälan till stadens miljötjänster. Det är skäl att lämna anmälan i ett så tidigt skede som möjligt, men dock senast 30 dygn innan evenemang.

Gör bulleranmälan åtminstone om följande utomhusevenemang:

 • Utomhuskonsert eller annat publikevenemang där det används ljudförstärkare klockan 22.00–7.00.
 • Motorsporttävling
 • Flyguppvisning
 • Professionellt fyrverkeri efter klockan 22.00. Ett fyrverkeri som ordnas efter klockan 24.00 kan godkännas endast av mycket motiverade skäl. Om fyrverkerier som ordnas under nyårsnatten (kl. 22.00–2.00) behöver man inte göra bulleranmälan.

Vi handlägger bulleranmälan och fattar ett avgiftsbelagt beslut i Helsingfors stads miljötjänster. Du kan vid behov rådfråga miljötjänsterna, e-post kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Gör en bulleranmälan i tjänsten Lupapiste(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om bulleranmälan.

Avgifter som tas ut för handläggning av bulleranmälan (pdf)

Riktlinjer för när utomhuskonserterna ska avslutas

För de mest allmänna konsertplatserna har det gjorts egna riktlinjer för när evenemanget ska avslutas. Riktlinjerna för utomhuskonserter som slutar efter klockan 22.00 gäller antalet evenemangsdagar och när de ska avslutas. På de populäraste konsertplatserna iakttas också prioriteringsmodellen för stadens koordineringsgrupp för evenemang.

Riktlinjer för när utomhuskonserterna ska avslutas

Prioritering av riktlinjerna för buller (pdf, på finska)

Prioritering av speltiderna (pdf, på finska)

El, Helsingfors Energi, tfn 09 6171 (växel) eller från privata entreprenörer i elnätet.

Vatten, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, tfn 09 1561 2110 (växel) eller från privata aktörer inom branschen. Mer information om kraven på hushållsvatten fås från miljötjänsterna på ulkomyynti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller tfn 09 310 1635 (växel).

Anvisningar för distribution av hushållsvatten vid stora offentliga tillställningar (pdf, på finska))

I enlighet med föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen(Länk leder till extern tjänst) ansvarar du som arrangör för:

 • utrustningen för avfallsinsamling och deras ändamålsenliga placering.
 • rådgivning som förknippas med avfallshanteringen under evenemanget samt sortering och separat insamling i enlighet med avfallsordningen.
 • tömning av utrustningen för avfallsinsamling. Avfallskärlen ska tömmas dagligen och alltid när de blir fulla. Evenemangsarrangören ska städa evenemangsområdet omedelbart när evenemanget slutar och vid behov under evenemanget.
 • städning av evenemangsområdet och dess närområde som skräps ned på grund av evenemanget, såsom en farled som leder till området. Vad gäller sekundärt ordningsansvar för det nedskräpade området anses som arrangör också tillställningens eller evenemangets sammankallare.

Gör en avfallshanteringsplan för ett utomhusevenemang

Tillhandahålla miljötjänsterna en avfallshanteringsplan för ett publikevenemang som ordnas utomhus minst 30 dagar före evenemangets början, om fler än 500 personer deltar i publikevenemanget samtidigt och fastigheten inte har några färdiga arrangemang för avfallshantering. Lämna även in en slutrapport om de faktiska avfallsmängderna senast en månad efter att evenemanget hållits. Skicka in avfallshanteringsplanen och slutrapporten till kymp.ymparistovalvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Gör en avfallshanteringsplan för evenemanget (pdf, på finska)

Gör en rapport om avfallshanteringen vid evenemanget (pdf, på finska)

Toaletter

Antalet toaletter och handtvättställen ska vara tillräckligt i förhållande till publiken. Närmare information om antalet toaletter finns i Valviras anvisning om avfallshantering (pdf, på finska)(Länk leder till extern tjänst). Evenemangets livsmedelsaktörer ska ha en egen toalett i samband med vilken man kan tvätta händerna.

Nyttiga länkar för avfallsplanering

Ekokompassen(Länk leder till extern tjänst)

Miljöguiden Siisti tapahtuma för evenemangsarrangörer (PDF, på finska)

Roskat riviin! Guide för genomförande av hållbar avfallshantering (PDF, på finska)

Gör en räddningsplan för ett publikevenemang, om

 • åtminstone 200 personer deltar samtidigt i evenemanget.
 • på evenemanget används till exempel öppen eld, fyrverkerier eller pyroteknik.
 • utrymningsarrangemangen avviker från det normala.
 • evenemangets karaktär orsakar särskild fara för människor.

Skicka räddningsplanen till räddningsverket senast 14 dygn innan evenemanget till pel.tapahtumat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Bifoga den också som en del av anmälan om publikevenemang som görs till polisen.

Ladda ned mallen för räddningsplan (docx, på finska)

Anvisningar för räddningsplaneringen på Helsingfors räddningsverks webbplats (på finska)

Tillfälliga trafikarrangemang

Om evenemanget påverkar gång- och cykeltrafiken eller övrig fordonstrafik, anmäl dessutom om tillfälliga trafikarrangemang. Anmälan ska göras även när parkeringsplatser reserveras för evenemanget med skyltar med flyttningsuppmaning. Bifoga alltid en plan för trafikarrangemang till anmälan. Som evenemangsarrangör ansvarar du även för ordnandet av trafikarrangemangen.

Handläggningstiden för anmälan är 6 dagar.

Övervakarnas kontaktuppgifter (pdf, på finska)

Anvisningar för tillfälliga trafikarrangemang och planering (på finska)

Gör en anmälan om tillfälliga trafikarrangemang(Länk leder till extern tjänst)

Blankett för anmälan om tillfälliga trafikarrangemang (pdf, på finska)

Hur publikmängden påverkar trafiken

När det förväntas över 1 000 deltagare till evenemanget: anmäl evenemanget till Helsingforsregionens trafik (HRT) info@hsl.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Beställning av extra trafik hos Helsingforsregionens trafik: infra@hsl.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Till evenemanget förväntas drygt 8 000 deltagare/besökare: Underrätta VR om evenemanget, tfn 030 710 (växel), och be om att bli kopplad till VR:s enhet för säkerhet.

Läs mer om evenemangssamarbete med HRT(Länk leder till extern tjänst)

Meddela stadens livsmedelstillsyn om försäljning eller servering av livsmedel på evenemanget. 

Gör ett meddelande(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om hantering av livsmedel och om utrustning av ditt försäljningsställe vid evenemang (pdf).

För frågor kring utomhusförsäljning kan du kontakta livsmedelstillsynen på kymp.ulkomyynti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Ansök om utskänkningstillstånd från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ansök om utskänkningstillstånd(Länk leder till extern tjänst)

Observera skyldigheterna som anknyter till avfallshanteringen och toaletterna vid försäljning eller servering av livsmedel och alkohol.

Fyrverkerier

Om du ordnar en fyrverkeriuppvisning på evenemanget:

 • Anmäl fyrverkeriuppvisningen till polisen senast 14 dygn före evenemanget.
 • Utarbeta en räddningsplan för fyrverkeriuppvisningen och lämna planen för kännedom till räddningsmyndigheten i området senast 14 dygn före evenemangets början.

Anmälan om användning av fyrverkerier(Länk leder till extern tjänst)

Räddningsplan (Länk leder till extern tjänst)

Gör också en bulleranmälan om fyrverkeriuppvisningen senast 30 dagar innan verksamheten inleds i följande fall:

 • På fyrverkeriuppvisningen skjuts fyrverkeripjäser med en diameter över 100 millimeter eller motsvarande bullernivå efter klockan 22.00.
 • Anmälan om ett fyrverkeri efter klockan 24.00 kan godkännas endast av mycket motiverade skäl.

Gör en bulleranmälan i tjänsten Lupapiste(Länk leder till extern tjänst)

Eldshower

En eldshow på ett publikevenemang är professionell verksamhet för vilken det krävs tillstånd från byggnadens ägare eller innehavare och vid behov från markägaren. För en eldshow måste man också utarbeta en räddningsplan som ska lämnas till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före föreställningen.

Anmälan om eldföreställning(Länk leder till extern tjänst)

Pyrotekniska effekter

Sprängmedel eller farliga kemikalier får användas som specialeffekter vid publikevenemang om detta anmälts till räddningsmyndigheten senast 14 dygn före evenemanget. I anmälan ska man namnge en ansvarsperson som har kompetens att avfyra effekter enligt lagen om laddare.

Anmälan om användning av specialeffekter(Länk leder till extern tjänst)

Farliga kemikalier

I ett publikevenemang kan farliga kemikalier vara till exempel flytgas och brännvätskor för aggregat. 
Som evenemangsanordnare ska du förete i räddningsplanen mängderna av farliga kemikalier och motivering till varför de behövs. I räddningsplanen uppges också de risker som användningen av farliga kemikalier medför, säkerhetsarrangemangen och anvisningarna om förebyggande åtgärder baserat på dessa samt anvisningar om hur man ska handla vid en olycka eller farlig situation.

Gör anmälan om användning av farliga kemikalier minst en månad före evenemanget börjar.

Gör anmälan om användning av farliga kemikalier(Länk leder till extern tjänst)
 

Användning av stadens markområden eller lokaler för filmer, reklam eller andra kommersiella affärer kräver ett filmningstillstånd från den part som ansvarar för dem:

 • I hamnområdet beviljas filmningstillstånd av Helsingfors Hamn.
 • I idrotts- och friluftsområdena beviljas filmningstillstånd av Helsingfors idrottstjänster.
 • För de kommersiella torgen beviljas filmningstillstånd av Partitorget i Helsingfors.
 • För mark som ägs av privata markägare eller fastighetsägare beviljas filmningstillstånd av mark- eller fastighetsägaren.
Observera att

Filmning med drönare

Det är inte tillåtet att flyga drönare ovanför en folkmassa som samlats utomhus. Observera också att Helsingfors har flera områden där det är förbjudet att flyga drönare utan undantagstillstånd. Dessutom finns det två flygfält i närheten av vilka det är förbjudet att flyga drönare utan tillstånd från flygtrafikledningen. Läs mer: www.droneinfo.fi/sv(Länk leder till extern tjänst)

Vill du placera din reklam i gatuområden? Du kan ansöka om tillstånd för permanenta reklamanordningar och banderoller som fästs vid broar hos stadsmiljösektorns områdesanvändning. På dessa sidor får du också mer information om valreklam och anvisningar om användning av flyttbara reklamställ.

Helsingfors reklamplatser

Behöver du flaggning?

Flaggor och flaggstänger kan hyras bland annat från Staras logistikcentral. Hasabackavägen 4, tel. (09) 310 38925.

För över tolv meter långa transporter I stadskärnans område behövs ett tillstånd. Tillstånd beviljas av stadsmiljösektorn.

Läs mer och ansök om transporttillstånd

Alla specialtransporttillstånd i Finland beviljas av NTM-centralen i Birkaland. 

Observera att polisen godkänner tillfälliga trafikreglerare till olika evenemang (Vägtrafikförordning 2 §).