Inglasade gatuterrasser

En inglasad gatuterrass är ett täckt och inglasat utomhusutrymme. Byggandet av en inglasad gatuterrass i ett gatuområde kräver ett tillstånd av byggnadstillsynen och ett hyresavtal med Helsingfors stad. På den här sidan berättar vi vad du ska göra om du vill bygga en inglasad gatuterrass.

På den här sidan

Vltava-restaurangens terrass vintertid.
Vltava-restaurangens terrass vintertid.

Inglasade gatuterrasser är en del av ett levande stadsrum som är attraktivt, trivsamt och vackert. Med en inglasad gatuterrass avses ett inglasat och täckt utomhusutrymme i anslutning till en affärslokal som används som serveringsområde antingen året runt eller endast på sommaren.

En inglasad gatuterrass ska planeras och byggas på gatuutrymmets villkor. Behandlingsprocessen för inglasade gatuterrasser avviker från processen för öppna terrasser och inglasade terrasser kräver alltid ett separat tillstånd av byggnadstillsynen.

De faktorer som ska beaktas vid planering av en inglasad gatuterrass samt ansökningsförfarandet beskrivs i anvisningen för inglasade gatuterrasser (pdf, 2 Mb).

Samma myndighetsanvisningar ska beaktas i verksamhet med en inglasad gatuterrass som i fråga om vanliga säsongsterrasser. Läs mer i terrassanvisningen (pdf, 2,7 Mb).

Så här bygger du en inglasad gatuterrass

 1. Kontakta byggnadstillsynens rådgivning

  Börja genom att kontakta byggnadstillsynens rådgivning för att försäkra dig om att ditt objekt lämpar sig som en ny inglasad gatuterrass.

  Du kan först bekanta dig med den gällande detaljplanen för området i stadens karttjänst och försäkra dig om att projektet stämmer överens med detaljplanen.

  Gå till karttjänsten(Länk leder till extern tjänst)

  Skicka en begäran om råd till byggnadstillsynen i tjänsten lupapiste.fi.

  Gå till tjänsten lupapiste.fi(Länk leder till extern tjänst)

  När du har fått ett preliminärt positivt ställningstagande för placeringen av den inglasade gatuterrassen från byggnadstillsynen, kan du fortsätta grundandeprocessen. I ett senare skede ska du ännu ansöka om ett officiellt tillstånd för terrassen från byggnadstillsynen.

 2. Gör en ansökan för att hyra området

  Gör en ansökan för att hyra ett område för den inglasade terrassen i gatuområdet.

  Vi utreder om området kan hyras och ber vid behov om tilläggsuppgifter. Vi behöver eventuellt begära ställningstaganden av andra berörda parter för beslutsfattandet.

  Du får ett hyresavtal för undertecknande när vi har fattat beslut om uthyrningen.

  Ansökan för att hyra ett inglasat terrassområde (pdf, på finska)

  Priser:

  Inglasade gatuterrasser i centrumområdet* (terrassområde 1) 27 euro/m2/mån.

  Inglasade gatuterrasser i övriga Helsingfors* (terrassområde 2) 17 euro/m2/mån.

  *Se den gällande områdesindelningen i terrassanvisningen. 

   

  Bifoga följande bilagor till din ansökan:

  1. Handelsregisterutdrag för det sökande företaget (högst 3 månader gammalt).
  2. Ombudets fullmakt (om det sökande företaget inte själv undertecknar ansökan).
  3. En karta över området företaget önskar hyra. Du kan hämta kartunderlaget till exempel från kartta.hel.fi eller stadsmätningstjänsterna.

   a) Situationsplan i skalan 1:500 eller 1:1000. Av situationsplanen ska framgå läget för området som företaget önskar hyra.

   b) Planritning i skalan 1:100 eller 1:200. Av planritningen ska framgå läget, dimensionerna och det totala antalet kvadratmeter för området som företaget önskar hyra. 

  4. Positivt ställningstagande av byggnadstillsynen.

  Skicka alla listade bilagor i PDF-format. Vi kan inte behandla din ansökan utan bilagor. 

 3. Ansök om tillstånd för en inglasad gatuterrass

  Du kan ansöka om ett tillstånd av byggnadstillsynen i tjänsten lupapiste.fi, när du har ett gällande hyresavtal om användningen av området med staden. Bifoga till din ansökan huvudritningar, som utarbetats och undertecknats av byggnadsplaneraren och som uppfyller bestämmelserna, samt hyresavtalet för terrassområdet. Byggnadstillsynen behöver dessutom samma bilagor som du skickar till staden när du ansöker om tillstånd för att hyra terrassområdet.

  Byggnadstillsynen tar ut en avgift enligt den gällande byggnadstillsynstaxan för behandlingen av tillståndet.

  Gå till tjänsten lupapiste.fi(Länk leder till extern tjänst)

 4. Gör en anmälan om livsmedelsverksamhet och ansök om utskänkningstillstånd

  Om du serverar eller tillverkar livsmedel på den inglasade gatuterrassen eller om antalet kundplatser ökar avsevärt i och med den inglasade gatuterrassen, är det troligen nödvändigt att göra en anmälan om livsmedelsverksamhet enligt livsmedelslagen.

  Kontrollera behovet av att göra en anmälan hos miljötjänsternas livsmedelsrådgivning.

  Mer information och handledning ges av miljötjänsternas livsmedelsrådgivning.

  Gå till ilppa.fi för att göra anmälan(Länk leder till extern tjänst)

  Om du serverar alkoholdrycker och/eller antalet kundplatser ökar i och med den nya inglasade gatuterrassen, krävs utskänkningstillstånd. Mer information och handledning ges av regionförvaltningsverket.

  Gå till regionförvaltningsverkets webbplats för att lämna in ansökan(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Byggnadstillsynen

Kontakta byggnadstillsynen på lupapiste.fi(Länk leder till extern tjänst) för att få rådgivning i ärenden som gäller byggnadstillsynens tillstånd.

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Användning och bevakning av områden

Kontakta enheten för användning och bevakning av områden när du vill hyra ett allmänt område som staden äger.

Fråga mer per e-post på adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kontaktuppgifter till enheten för användning och bevakning av områden på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Miljötjänster och livsmedelsrådgivning

Kontakta miljötjänsternas livsmedelsrådgivning i frågor som gäller livsmedelsverksamhet.

Miljötjänsternas livsmedelsrådgivning: kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)